Priorix je vakcína určená k očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Je to mediálně hodně skloňovaná vakcína známá též jako MMR (Measles, Mumps, Rubella).


Účinná látka: Priorix obsahuje oslabený virus spalniček, zarděnek a příušnic kultivovaných na buňkách kuřecích embryí a lidských buněk. Jedná se tedy o živou vakcínu!


Hrazení ze zdravotního pojištění: Priorix je jednou ze základních vakcín povinného očkovacího programu v dětském věku a v této indikaci je také hrazen ze zdravotního pojištění. Od roku 2017 se zhoršuje epidemická situace stran spalniček a bylo zjištěno, že ochranné protilátky nejsou přítomny v dostatečné hladině u 2-20% dospělých. Titr IgG protilátek lze zjistit z krevního náběru.

Hodnocení protilátek IgG (IP – index pozitivity):
Výsledek IP > 1,2 je pozitivní a je považován za průkaz imunity proti spalničkám
Výsledek IP v rozmezí 0,8-1,2 je hraniční (hodnotíme stejně jako negativní)
Výsledek IP < 0,8 je negativní (dotyčný není chráněný)

U dospělých jedinců je situace tato:

- Pacient má zájem o vyšetření, které je provedeno na jeho žádost – náklady spojené s vyšetřením na přítomnost protilátek proti spalničkám si hradí pacient sám, případné očkování/přeočkování si také hradí sám

- Pacient byl v kontaktu s případem spalniček – vyšetření na přítomnost protilátek proti spalničkám je hrazeno příslušnou zdravotní pojišťovnou. V případě nařízené postexpoziční profylaxe (aplikace vakcíny do 72 hodin od kontaktu) je vakcína hrazena státem ze státního rozpočtu

- Pacient byl v ohnisku epidemie, kde proběhlo epidemiologické šetření a bylo na základě návrhu krajské hygienické stanice odsouhlaseno hlavním hygienikem ČR mimořádné očkování podle zákona o ochraně veřejného zdraví – vyšetření na přítomnost protilátek proti spalničkám je hrazeno příslušnou zdravotní pojišťovnou a cena vakcíny v případě aplikace je hrazena státem ze státního rozpočtu

- Ochrana zdraví při práci při očkování zdravotníků – náklady na vyšetření protilátek proti spalničkám hradí zaměstnavatel a v případě absence protilátek a potřebě očkování, cenu vakcíny hradí také zaměstnavatel. Očkování proti spalničkám u všech séronegativních zdravotníků je považováno za vhodné a je možné ho považovat za naplnění povinností zaměstnavatele stanovených zákoníkem práce a zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění

- Vyšetření pacienta v rámci diferenciální diagnostiky – vyšetření indikované lékařem je hrazeno příslušnou zdravotní pojišťovnou. Případná vakcinace je pak hrazena samotným pacientem


Aplikace: Priorix se aplikuje podkožně nebo do deltového svalu v dávce 0,5 ml, u dospělých jedinců postačuje 1 aplikace.

Děti – povinný program: 1. dávka je ve 13-15. měsíci, 2. dávka je v 5 letech
Dospělí: 1 aplikace


Nežádoucí účinky: Priorix je živá vakcína a je u ní proto častější riziko nežádoucích účinků. Kromě lokálních příznaků se objevují i celkové projevy, které bývají typicky opožděné a objeví se až cca za 1-2 týdny po aplikaci (celková nevůle, vysoké horečky apod.). Podobně jako u jiných vakcín se může objevit alergická reakce včetně anafylaktickho šoku.


Kontraindikace: Očkování by nemělo být provedeno při anamnestické alergické reakci vzniklé po předchozím podání této vakcíny, u těhotných, u jedinců s vážnější poruchou imunity a při akutním horečnatém onemocnění. Vzhledem ke stopové přítomnosti neomycinu by neměla být vakcína podána člověku po těžké alergické reakci na toto antibiotikum a opatrnost by měla být věnována lidem s alergií na vaječnou bílkovinu. Priorix by neměl být podán těhotné ženě.

Vakcína může být podána do různých částí těla souběžně s jinými neživými, nebo živými vakcínami, případně až s určitým časovým odstupem po jejich aplikaci (nejméně 2 týdny po neživé vakcíně, 4 týdny po jiné živé vakcíně).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů