Sem budu přidávat pro vlastní potřebu (a potřebu kolegů) novinky, které se týkají VPL. Za správnost interpretace neručím.

 

Červen 2022

Gliptiny vrací úder

Od 01.06.2022 mohou praktičtí lékaři opět předepisovat gliptiny, a to jak samotné gliptiny, tak jejich kombinované preparáty. Kromě toho přibyl nově rozdíl v indikaci. Samotné gliptiny mohou být nasazeny při hodnotách glyk. Hgb nad 53 mmol/mol, zatímco kombinované preparáty s gliptinem u glyk. Hgb nad 60 mmol/mol.  

 

Duben 2022

Od 01.04.2022 je u VZP hrazen nový výkon 01305.

 

Leden 2022

Od 11.01.2022 se karanténa a izolace kvůli Covid-19 zkracuje na 5 dnů.

KARANTÉNA (kontakt) trvá 5 dnů

- jdou do ní všichni, kteří byli v rizikovém kontaktu s COVID+ osobou (i očkovaní)

- rizikový kontakt vyhodnocuje hygiena, ne praktický lékař

- neschopenku na karanténu vystavuje hygiena, ne praktický lékaře

IZOLACE (příznaky, +PCR) trvá 5 dnů

- může být ukončena nejdříve po 5 dnech a současně min. poslední 2 dny musí být pacient bez příznaků, v případě trvajících potíží se izolace prodlužuje

- není potřeba kontrolní PCR test ke konci izolace

- 1. den izolace se počítá následující den po odběru; den odběru je „den nula“

Při +ANTIGENNÍM TESTU V PRÁCI se jde do KARANTÉNY na 5 dnů

- zaměstnanec nemusí jít na konfirmační PCR test; pokud půjde a PCR bude negativní, karanténa se ukončuje, pokud bude pozitivní, začíná izolace v délce 5 dnů

- karanténu vč. pracovní neschopnosti řeší hygiena

- na základě +antigenního testu nevzniká nárok na certifikát, ten se vystavuje pouze na základě +PCR testu

Změny jsou platné pro nově vzniklé izolace a karantény od 11.1.2022, ne zpětně.

 

********************

Od 01.01.2022 mohou specialisté psát žádosti na lázně bez razítka registrujícího lékaře. (to je spíše taková zajímavost - "mohou" neznamená "musí")

********************

Od 01.01.2022 mohou sestry oficiálně předepisovat inkontinenční pomůcky. 

********************

Od 01.01.2022 se zvyšují ceny za administrativní úkony pro ČSSZ a pro Policii ČR

Komplexní vyšetření zdravotního stavu: 850 Kč

Cílené vyšetření zdravotního stavu: 428 Kč

Zpráva pro policii o zdravotním stavu: 375 Kč

 

********************

 

Od 01.01.2022 je možné ambulantně vystavit „potřebu dlouhodobé péče“. Dosud šlo pouze na konci hospitalizace a vystavoval ošetřující lékař lůžkového zdravotnického zařízení. Formuláře je nutno nafasovat na OSSZ, elektronicky vystavit zatím nelze. Dokument má tři díly. U nevyléčitelných (inkurabilních) stavů není vázáno na hospitalizaci, u jiných stavů lze vystavit do 8 dnů od hospitalizace (minimálně čtyřdenní hospitalizace). Takové „dlouhodobé ošetřování“ je placeno 3 měsíce a představuje cca 50% hrubé mzdy. Odkaz je zde.

********************

Od 01.01.2022 opět platí preskripční omezení pro gliptiny, takže je VPL nemůže předepisovat. Gliptiny musí předepsat lékař se specializací DIA, END, INT, nebo jimi pověřený lékař. Rozhodnutí se týká pouze samostatných gliptinů a nikoliv fixních kombinací s metforminem. Praktický lékař tedy může fixní kombinace gliptin + metformin i nadále beze změn psát. Očekává se vyřešení této nelogické situace do 6 měsíců.

Bez nutnosti delegace je prý možné psát například a Janumet ( sitagliptin+metformin), Eucreas ( vildagliptin+metformin), Vipdomet (alogliptin+metformin) a Comboglyze (saxagliptin+metformin) .

 

 

********************

Od 01.01.2022 je hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě nad 50 let věku.

********************

Od 01.01.2022 je hrazené očkování proti chřipce pro zdravotníky.

********************

Od 01.01.2022 je možné psát opiáty přes e-recepty.

********************

Od 01.01.2022 je hrazen screening karcinomu plic v ordinaci VPL.

Screening je určen pro:

Věková kategorie 55-74 let.

- Současní nebo bývalí kuřáci

- 20 a více balíčkoroků

- U současných kuřáků ochota přestat kouřit.

- Ochota být zařazen do programu časného záchytu karcinomu plic, vč LDCT

 

Screening není určen pro:

- Pacient, který má progredující zhoubný nádor na symptomatické léčbě

- Pacient, který má DM se závažnými orgánovými komplikacemi limitující přežití

- Pacient s ICHS s chronickým selháním s těžkou funkční limitací-NYHA II-IV určenou, pouze k symptomatické léčbě

- Pacient s pokročilou demencí či s jiným psychiatrickým onemocněním, které omezuje jeho způsobilost účastnit se programu.

- Pacient s terminálním chronickým plicním onemocněním (CHOPN, plicní fibrosa), které by znemožňovalo jakoukoliv diagnostickou či léčebnou intervenci v případě podezření na rakovinu plic

 

Je nutná kontrola, zda pacient již není zařazen do programu od plicního lékaře.

 

01197 – management časného záchytu ca plic – pacient odmítl, frekvence 1/rok, vykazovat s dg Z122, není nutno nasmlouvat

01196 – management časného záchyt ca plic – pacient souhlasí, vykazovat s dg Z122, není nutno nasmlouvat

  Pohovor lékaře s asymptomatickým pacientem splňujícím podmínky dle metodiky pro screening. Vysvětlení účelu screeningu. Poučení pacienta o průběhu screeningu, povaze vyšetření, která v průběhu screeningu podstoupí, provedení krátké intervence k zanechání kouření, včetně zvážení možnosti doporučení k léčbě ve specializovaném centru léčby závislosti na tabáku. Získání souhlasu pacienta k jeho zařazení do screeningu provedení záznamu o této skutečnosti do zdravotní dokumentace.

  Výkon končí záznamem do lékařské dokumentace a předáním lékařské zprávy a doporučení k zahájení screeningu příslušné pneumologické ambulanci. V situaci hůře dostupné pneumologické péče z geografických či kapacitních důvodů je přípustné pacienta odeslat přímo k vyšetření low-dose CT (LDCT) plic na příslušné pracoviště dle metodiky pro screening. Na základě výsledku LDCT odesílá VPL do plicní ambulance pacienty s nejasným nálezem a pacienti s pozitivním nálezem jsou delegováni do pneumoonkochirurgického centra. Pro pacienty s jasně negativním nálezem pokračuje screening v ordinaci VPL, který postupuje dle metodiky screeningu.
   

   


  Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
   

    autor: MUDr. Jiří Štefánek
    zdroje: základní zdroje textů