Zde najdete hlavní kódy, které využívají praktičtí lékaři. Samozřejmě do určité míry závisí na tom, jaké mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

Antigenní test na Covid: příznaky - U6975, kód 01306 (do zaměstnání apod. je dg Z115 a kód 99949)

Kód 01543 - Tento důležitý kód platí od 01.01.2020 a pro VPL jde o signální kód za vyšetření pacienta nad 18 let věku. Pokud budete pacienta vyšetřovat, nebo s ním cokoliv řešit, můžete tento kód zadat namísto starého kódu 09543. Hodnota kódu 01543 je 55 bodů, proto je důležitý!

Vyšetření CRP – 02230 – Limit vyšetření je 6/1 čtvrtletí (tj 24/1 rok). Nutný je zápis do dokumentace, možná je kontrola vyšetření do 48 hodin po zahájení ATB terapie.

Komplexní vyšetření praktickým lékařem – 01021 – Jedná se o výkon prováděný při registraci nového pacienta. Výkon začíná prostudováním dokumentace, odběrem anamnézy, zahrnuje interní fyzikální vyšetření, orientační neurologické vyšetření, vyšetření moče, vyšetření zraku a sluchu a případně další vyšetření dle výsledku prohlídky.

Preventivní prohlídka (opakovaná komplex. vyš. VPL) – 01022 – Limit vyšetření je 1/2 roky. Výkon začíná prostudováním dokumentace, odběrem anamnézy, zahrnuje interní fyzikální vyšetření, orientační neurologické vyšetření, vyšetření moče, vyšetření zraku a sluchu a případně další vyšetření dle výsledku prohlídky. Součástí vyš. je onkologická prevence, nutno dát do zápisu (!).

Kontrolní vyšetření VPL – 01024 – Výkon začíná rozhovorem ke zjištění vývoje zdravotních obtíží a stavu od poslední návštěvy. Má směřovat k posouzení průběhu chronického onemocnění a průběhu léčby. Měl by obsahovat diagnostický a posudkový závěr.

Cílené vyšetření VPL - 01023 - Využívá se, pokud akutně vyšetřujeme nespádového pacienta.

Konzultace rodinnými příslušníky pacienta – 01025 – Je nutný písemný záznam o konzultaci a jejím obsahu a závěru.

Podrobný výpis z dokumentace - 01040 – Jedná se o výkon, který provádí registrující lékař při předávání pacienta jinému registrujícímu lékaři.

Návštěva VPL u pacienta – 01150 (normální pracovní doba), 01160 (mezi 19:00-22:00) a 01170 (mezi 22:00-6:00) – Jedná se o návštěvu pacienta, který potřebuje kontrolu a nemůže se k VPL dostavit.

Předoperační vyšetření VPL – 01185 – Zahrnuje standardní předoperační vyšetření s krevními odběry a případně RTG plic. Platí od 01.01.2018!

Stanovení glukózy glukometrem – 01441 – Limit je 1/1 den. Odběr vyžaduje zápis do zdravotnické dokumentace.

Stanovení INR z kapilární krve – 01443 – Limit vyšetření je 8/3 měsíce nebo 32/1 rok. Zákrok by měl obsahovat zápis do dokumentace, případně záznam o změně terapie.

Stanovení glykovaného Hgb - 01445 - Limit vyšetření je 4/1 rok. Zákrok by měl obsahovat zápis v dokumentaci. Platí pro vlastní přístroj v ambulanci.

Stanovení TOKS – 15120 (negativní) a 15121 (pozitivní) – Výkon je možný 1x za rok mezi 50-55 lety a 1x za 2 roky nad 55 let. Lékař je povinen se informovat, zda test nebyl proveden jiným lékařem, či zda u pacienta nebyla provedena screeningová kolonoskopie.

Stanovení streptokokového antigenu – 02220 – Limit je 1/1 den. Vyšetření umožňuje rychle zjistit antigen streptokokus pyogenes (strep A) ve výtěru z krku. Výsledek se zapisuje do dokumentace.

Edukační pohovor s pacientem či rodinou - 09523 – Výkon slouží k poučení a nácviku dovedností za účelem racionální spolupráce při léčbě. Hrazeno pouze při zdravotní indikaci zdůvodněné písemně v dokumentaci a svrzené podpisem edukovaného nebo jeho zákonného zástupce.

Reedukace pacienta s DM - 06145 – Limit vyšetření je 6/1 rok. Nositelem je sestra s pravomocí edukace. Edukace zahrnuje informace o diabetu, životosprávě, inzulinoterapii, praktický výcvik, s pomůckami, selfmonitoring a další problematiku. Do dokumentace je nutno zapsat slovní popis edukace, průběh a případně komplikace, edukující i edukovaný se do zápisu podepíší.

Telefonická konzultace ošetřujícího lékaře pacientem – 09513 – Výkon je omezen na 2/1 den. Jde o vyřízení telefonického dotazu pacienta při náhlém zhoršení nebo změně zdravotního stavu. Je nutný záznam v dokumentaci.

Vydání a ukončení rozhodnutí o PN – 09550 (vydání) a 09551 (ukončení) – Výkon zahrnuje vydání nebo ukončení rpacvoní neschopnosti u daného pacienta.

Rozhovor lékaře s rodinou – 09525 – Limit u jedince nad 15 let věku je 1/1 rok. Jde o pohovor s rodinou nemocného přesahující běžné informování o zdravotním stavu. Používá se k posílení motivace a získání aktivní spolupráce rodiny na léčbě. Nutný je podrobný zápis v dokumentaci. Může jít o překonání nihilismu a negativismu, nebo nácvik ošetřovatelských, rehabilitačních a-nebo léčebných postupů.

Podpůrná psychoterapie prováděná lékařem nepsychiatrem – 09507 – Toto vyšetření je limitováno na 1/1 rok v jednom oboru a vyžaduje detailnější zápis v dokumentaci. Výkon zahrnuje cílevědomé působení lékaře na pacienta ke zvládnutí akutní krize, úzkosti a pocitu bezvýchodnosti ve smyslu posílení motivace, spolupráce a aktivity.

Péče o stabilizovaného diabetika 2. typu – 01201 – Vyšetření je limitováno na 4/1 rok. Jedná se o vyšetření diabetika 2. typu, který není sledován diabetologem a je v péči praktického lékaře. Zahrnuje aktualizaci anamnézy a probrání aktuálních obtíží, fyzikální vyšetření včetně TK, hmotnosti, fyzikální vyšetření obou DK se zaměřením na komplikace diabetu. Rozbor laboratorních výsledků - glykémie, glykovaný HBA1C, močový sediment, celkový cholesterol, HDL, LDL, TG, urea, kreatinin, urikemie, Na, K, Cl, JT, moč na mikroalbuminurii, EKG, oční pozadí s frekvencí určenou doporučenými postupy a přidruženými chorobami. Zhodnocení stavu kompenzace diabetu s pacientem, rozbor jeho životosprávy, event. návrh její úpravy, včetně terapie a stanovení dalšího léčebného plánu.

Prohlídka osoby dispenzarizované – 09532 – Vykazuje se spolu s výkonem příslušného klinického vyšetření v případě provedení dispenzární prohlídky v souladu s vyhláškou o dispenzární péči, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře.

Odběr žilní krve – 09119 – Limit úkonu je omezen na 1/1 den. Principem je diagnostický odběr vzorku žilní krve.

Odběr kapilární krve – 09111 – Limit úkonu je 5/1 den. Principem je diagnostický odběr vzorku kapilární krve.

EKG vyšetření – 09127 – Zákrok zahrnuje natočení EKG a jeho popis.

Analýza moči chemicky - 09123 - Limit zákroku je 1/1 den. Základem je vyšetření moči pomoci testačnho papírku. Následuje záznam do dokumentace poučení pacienta o výsledku.

Odběr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetření (kromě krve!) - 09115 – Sem spadá například odběr moči na kultivaci nebo výtěr larynx + trachea.

Pulzní oxymetrie – 09125 – Limit vyšetření je 3/1 den. Základem je měření saturace a TF pomocí pulsního oxymetru.

Vyšetření handicapované osoby – 09509 – Možno kódovat při klinickém vyšetření osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, stupni III, nebo stupni IV a osob, kterým náleží průkaz ZTP a ZTP/P dle zákona č. 329/2011 Sb. Důvody použití výkonu musí být ze zdravotní dokumentace zřejmé.

Ošetření a převaz rány - 09241 – Zahrnuje ošetření a zavázání rány velikosti 10-30cm2. Ošetření ran menší plochy je součástí kapitace.

Obstřik periferního nervu - 29510 – Limit zákroku je 3/1 týden. Zahrnuje analgetický obstřik periferního nervu a následnou monitoraci pacienta zdravotní sestrou.

Očkování (2/ 1 den) :
a) 02100 – pravidelné očkování, látku hradí na vl. žádost očkovaný
b) 02105 - pravidelné očkování, látku hradí zdravotní pojišťovna
c) 02125 - očkovací látka je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
d) 02130 – očkovací látka je hrazena dle předpisů o ochraně zdraví


Kody ve vseobecnem praktickem lekarstvi

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů