Ledvina je párový orgán o délce cca 11-12 cm lokalizovaný retroperitoneálně v úrovni beder. Je součástí vylučovací soustavy, mezi její hlavní funkce patří tvorba moči, regulace krevního tlaku a udržování homeostázy. Ledvina má charakteristický "ledvinovitý" tvar, laterálně je konvexní, mediálně je konkávní. Cévy vstupují do ledviny na její konkávní mediální straně v oblasti tzv. ledvinného hilu a v tomto místě také vystupuje z ledviny močovod. Na horním pólu obou ledvin se nachází nadledvina, což je důležitý endokrinní orgán. 

Na povrchu ledviny se nachází vazivové pouzdro, vlastní parenchym lze rozdělit na kůru (cortex) a dřeň (medulla). V dřeni najdeme charakteristické ledvinné pyramidy, které svým hrotem míří směrem k hilu. Tyto hroty jsou ve skutečnosti zaoblené a označujeme je jako ledvinné papily. Papily ústí do dutých prostor označovaných jako ledvinné kalichy. Spojením kalichů pak vzniká ledvinná pánvička, která pak ústí do močovodu. Základní stavební a funkční jednotkou ledviny jsou mikroskopické nefrony, jejichž jednotlivé části najdeme v kůře i ve dřeni. Více informací najdete v části o tvorbě moči.

Ledvinnou pánvičku je možné považovat za součást ledviny, ale lze ji chápat i jako rozšířený začátek močovodu. Je dutá a vystlaná vrstevnatým přechodným epitelem (urotelem), který je typický pro močové cesty.

 

Cévní a nervové zásobení

Ledvina je tepennou krví zásobována větší tepnou arteria renalis, která odstupuje přímo z aorty. V hilu se pak tato tepna rozděluje na několik větví, které probíhají mezi pyramidami směrem do cortexu a dále se větví na menší tepny. Žilní krev je drobnými příslušnými žilami odváděna k hilu, kde se žíly spojují do vena renalis, která ústí do dolní duté žíly.

Inervace ledvin je zajištěna cestou sympatiku a parasympatiku. Sympatikus je veden cestou hrudních splanchnických nervů, parasympatikus je přiváděn cestou nervus vagus.

Schéma - cévy ledviny, z jedné přívodné tepny vznikají segmentální tepny, jejich větvě probíhají mezi pyramidami (interlobární tepny) a přecházejí do obloukových tepen, které probíhají mezi kůrou a dření (a z nich odstupují větve pro kůru)

 

Funkce ledviny

 • Tvorba moči – Tato funkce v sobě zahrnuje odstraňování odpadních produktů, řízení objemu tělesných tekutin a částečně i pomoc s udržováním stabilního pH v organizmu. Více najdete v příslušném textu.

 • Regulace krevního tlaku – Ledviny regulují krevní tlak jednak ovlivňováním objemu tělesných tekutin a jednak přes renin-angiotenzin- aldosteronový systém (RAS systém). V ledvinách se totiž vytváří enzym renin a bližší informace o něm najdete v textu věnovanému regulaci krevního tlaku ledvinou.

 • Tvorba vitaminu D – Ledviny jsou jedním z orgánů, které se podílí na metabolizmu aktivního vitaminu D.

 • Tvorba červených krvinek – V ledvině se červené krvinky nevytváří. Jejich tkáň nicméně produkuje růstový faktor erytropoetin, který stimuluje krvetvorbu v kostní dřeni.

 • Regulace pH - Ledviny se podílí na zajišťování acidobazické rovnováhy. Je to již dosti složitá problematika, tak se spokojme se zjednodušeným tvrzením, že ledviny umí podle potřeby vylučovat H+ a vylučovat nebo zpětně resorbovat HCO3-.

 

Proč je to důležité?

 • Ledviny lze v dnešní době dosti kvalitně vyšetřit. Fyzikálně je lze nahmátnout a orientačně vyšetřit jejich bolestivost poklepem malíkovou hrany ruky na oblast beder (tapottement). Ze zobrazovacích metod je na prvním místě ultrazvuk. Základní informace o funkci ledvin mohou přinést krevní odběry (hladina urey a kreatininu) a vyšetření moči. U některých diagnóz je nutné provedení biopsie ledviny k získání vzorku tkáně na histologické vyšetření.

 • Pyelonefritida je zánět ledvinného parenchymu i pánvičky. Jde o akutní bakteriální zánět s řadou někdy až dramatických projevů a s rizikem rozvoje sepse. Více informací najdete v příslušném textu.

 • Glomerulonefritidy jsou mezi mediky dosti neoblíbenou složitou skupinou chorob. Mají společné to, že u nich dochází k (neinfekčnímu) zánětlivému postižení glomerulů a dalších tkání ledvin. Příznaky, průběh, terapie a prognóza závisí na typu konkrétní glomerulonefritidy. Více informací najdete v příslušném textu.

 • Nefropatie jsou skupinou nezánětlivých onemocnění ledvin, které však mohou narušit jejich funkci. Klinicky nejvýznamnější je diabetická nefropatie a kontrastem vyvolaná nefropatie.

 • Hydronefróza je stav, při kterém je v některé etáži močových cest narušen odtok moči. Moč se neustále tvoří, začne se hromadit a vede k rozšíření pánvička a kalichů – vzniká hydronefróza. Trvající neřešená hydronefróza může nevratně poškodit ledvinný parenchym. Více najdete v příslušném textu.

 • Z nádorů ledviny jsou klinicky nejvýznamnější dva – benigní angiomyolipom a maligní karcinom ledviny. Karcinom ledviny (též Grawitzův tumor) vychází z buněk proximálních ledvinných tubulů, svým chováním bývá dosti zákeřný a mohou se u něj objevit i opožděné metastázy za dlouho dobu po jeho odstranění. Více informací najdete v příslušném textu.

 • Ledvinné cysty jsou častým nálezem a obvykle nemají velký vliv na funkci ledvin. Výjimkou je polycystická choroba ledvin s mnohočetným výskytem cyst.

 • I ledviny mohou být postižené tvorbou močových kamenů (nefrolithiasa). Kameny mohou být asymptomatické, nebo se projevit renální kolikou podobně jako kameny močovodu. Více najdete v příslušném textu.

 • Zúžení ledvinné tepny patří mezi příčiny rozvoje sekundární hypertenze. Sníží se přítok krve do postižené ledviny, poklesne tlak ve vas afferens a na to ledvina reaguje zvýšenou tvorbou reninu. Více informací najdete v textu o regulaci krevního tlaku v ledvině a v textu o zúžení ledvinné tepny.

 • Selhávání ledvin může být akutní, nebo chronické. Při akutním je hlavním projevem nahromadění odpadních látek, převodnění a rozvrat vnitřního prostředí, u chronického se dostávají do popředí příznaky narušení ostatních funkcí ledviny (anemie, poruchy metabolizmu vápníku a vitaminu D apod.). Více informací najdete v příslušných textech o akutním a chronickém selhání ledvin.

 • Při nahromadění dusíkatých zplodin (které by měly být vylučovány ledvinami) vzniká stav nazývaný uremie.

 • Při výrazném narušení funkce ledviny lze jako dočasné, nebo definitivní řešení zvolit dialýzu. Jde o zajištění filtrace krve použitím dialyzačního přístroje. Více informací najdete zde.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů