Sympatikus neboli sympatický nervový systém je důležitá součást autonomního (vegetativního) nervového systému. Jde o část nervové soustavy, které není závislá na naší vůli a ovládá zejména hladkou svalovinu cév a žlázy. Sympatikus má za úkol připravovat organizmus na stresové situace a zvýšenou kardiovaskulární zátěž („bojuj, nebo uteč – fight or flight“).

 

Funkce sympatiku

Sympatikus má na úrovni jednotlivých orgánů a tkání působit ve smyslu reakce na stresovou situaci, případně na přímé zevní ohrožení. Toto působení je velice široké a uplatňuje se ve všech důležitých orgánech. Příkladem je rozšíření zornic oka, zpomalení hybnosti trávicí trubice, útlum žaludeční sekrece, útlum tvorby slin, snížení tvorby moči v ledvinách, rozšíření průdušek (bronchodilatace), zvýšení tepové frekvence srdce, snížení průtoku krve trávicím traktem a kůží apod. Proti sympatiku více či méně působí parasympatikus a funkce jednotlivých orgánů je pak dána tím, který z těchto systémů v danou chvíli převáží.

Pozn.: Důležité je propojení sympatiku s hormonálním systémem, které existuje ve dřeni nadledvin. Zde sympatikus stimuluje uvolňování stresových hormonů známých jako katecholaminy (zejména uvolňování adrenalinu). Významná část funkce sympatiku je pak zajištěna efektem těchto hormonů.

 

Nervová centra sympatiku

Sympatikus funguje na principu nervové dráhy obsahující dva neurony. Základní neurony se nachází v neuronech postranních rohů šedé hmoty v míše v segmentech C8, Th1-12 a L1-L3. Vzhledem k tomu, že jde zejména o hrudní a velkou část bederní míchy, hovoříme o systému thorakolumbálním.

Z neuronů v míše vychází tzv. pregangliová vlákna, která směřují k neuronům sympatických ganglií. Sympatická ganglia jsou nervové uzliny, které se v případě sympatiku nachází ve velké většině v blízkosti páteře (paravertebrální a prevertebrální ganglia - viz níže). Z neuronů v těchto nervových uzlinách pak vybíhají tzv. postgangliová vlákna směřující k jednotlivým cílovým orgánům.

Schéma - sympatikus vs parasympatikus

 

Mediátory přenosu signálu

Podobně jako ve zbytku nervového systému se i zde na přenosu signálu na synapsích podílí chemické substance. V pregangliové části sympatiku je to acetylcholin a v postgangliové části je to zejména noradrenalin (s určitými výjimkami).

 

Sympatická paravertebrální ganglia

A kde jsou umístěna zmíněná sympatická ganglia? Většina z nich je přítomna ve dvou vzájemně spojených „pásech“, které se táhnou vertikálně po obou stranách páteře. Tato ganglia označujeme jako paravertebrální ganglia a onen párový pás se nazývá truncus sympathicus. Jednotlivá ganglia mají spojky s předními větvemi míšních nervů. Ganglií v obou truncus sympathicus existuje přibližně 22-23 párů (3 krční, 11 hrudních, 4 bederní a 4 pánevní), přičemž dolní krční a první hrudní jsou spojené do většího ganglia, které se jmenuje ganglion stellatum. Oba trunci sympathici se nakonec dole při kostrči spojují a v místě spojení je přítomno jedno nepárové kostrční ganglion známé jako ganglion impar

 

Sympatická prevertebrální ganglia

A ono je to ještě složitější. Kromě výše zmíněných paravertebrálních ganglií existuje i několik prevertebrálních ganglií. Částečně se řadí k sympatiku, částečně a částečně k tzv. enterickému systému, což je nervový systém trávicího traktu. Do prevertebrálních ganglií vedou sympatické informace z míchy tzv. splanchnické nervy a z prevertebrálních ganglií jsou dále nervy sympatiku vedeny k orgánům trávicí trubice. Kromě toho se do prevertebrálních ganglií dostávají i parasympatické informace a zpět směrem do míchy jsou splanchnickými nervy přes prevertebrální a paravertebrální ganglia vedeny informace z trávicí trubice (např. o útrobní bolesti).

Mezi hlavní prevertebrální ganglia patří:

  • ganglion coeliacum

  • ganglion mesentericum superius

  • ganglion mesentericum inferius

Z prevertebrálních ganglií se nervová vlákna šíří k cílovým orgánům typicky v těsném vztahu k velkým tepnám, které tyto orgány zásobují (např. větve truncus coeliacus, arteria mesenterica superior, arteria mesenterica inferior, samotná aorta apod.).

 

Schéma - základní přehled sympatického systému

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů