Pankreas (slinivka břišní) je významná žláza s exokrinní i endokrinní sekrecí,  která je prakticky celá lokalizována retroperitoneálně. Délka pankreatu je mezi 12-18 centimetry a váha se pohybuje mezi 50-100 gramy. Slinivka břišní se rozděluje na hlavu, krček, tělo a ocas, z hlavy směrem dolů vybíhá výběžek processus uncinatus.

Podélně od ocasu do hlavy probíhá pankreatem hlavní pankreatický vývod (ductus pancreaticus Wirsungi), do nějž ústí řada menších vývodů. V hlavě slinivky se napojuje na hlavní žlučovod a společně vyúsťují na Vaterské papile do duodena. Kromě toho bývá obvykle přítomen i vedlejší pankreatický vývod, který odvádí sekret z menší části slinivky břišní a vyúsťuje izolovaně do duodena na tzv. malé papile (papila minor = papila Santorini). Hlavním úkolem obou vývodů je transportovat do duodena pankreatickou šťávu (exokrinní sekret bohatý na trávicí enzymy).

 

Cévní a nervové zásobení pankreatu

Hlava pankreatu je zásobována z arteria pancreaticoduodenalis superior a inferior, tělo a ocas pankreatu jsou zásobeny z větví arteria lienalis. Žilní krev je odváděna menšími žilami do vena lienalis a ta se vlévá do vena portae.

Nervové zásobení je zajištěno parasympatikem (cestou vláken nervus vagus) a sympatikem (z hrudního sympatiku cestou splanchnických nervů).

 

Histologie pankreatu

Základní funkční jednotkou exokrinního pankreatu je acinus, což je soubor asi 50 buněk uspořádaných okolo centrální dutiny. Serózní buňky acinu jsou polarizované a uložené na bazální membráně. Bazálně se nachází endoplazmatické retikulum, apikálně Golgiho komplex a nejvíce apikálně zymogenní granula. Acinární buňky sekretují proteiny, které jsou exocytózou uvolňovány do centroacinární dutiny, která je vystlána drobnými tzv. centroacinózními buňkami. Vznikající pankreatická šťáva je odváděna vsunutými vývody a dále intralobulárními a interlobulárními vývody s cylindrickým epitelem. Menší vývody nakonec ústí do hlavního ductus pancreaticus, případně do vedlejšího pankreatického vývodu.

Základní jednotkou endokrinního pankreatu jsou Langerhansovy ostrůvky. Mají trabekulární stavbu a obsahují čtyři základní typy buněk - A, B, D a F. Buňky A produkují glukagon, buňky B produkují inzulin, buňky D produkují inhibiční somatostatin a F buňky produkují pankreatický peptid.

 

Pankreatická sekrece

Exokrinní pankreatický sekret zahrnuje enzymy, jako je trypsinogen a další proteázy, lipázy, nukleázy, amylázy, proelastázu, prokarboxypeptidázu, prokolipázu a inhibitory trypsinu. Většina enzymů je v neaktivní formě a vyžadují aktivaci, výjimkou je lipáza a amyláza. Denní tvorba pankreatické šťávy se objemově pohybuje mezi 1-1,5 litru.

Exokrinní sekrece je modulována acetylcholinem, CCK, gastrinem, sekretinem a VIP. Sekretin stimuluje zejména tvorbu tekutiny a bikarbonátu chudou na pankreatické enzymy. CCK stimuluje tvorbu tekutiny bohaté na pankreatické enzymy. Tlumení pankreatické sekrece zajišťují somatostatin, pankreatický polypeptid a PYY.

Pankreatickou sekreci můžeme rozdělit na fázi cefalickou (25-50% enzymatického výdeje, stimulace n. vagus, zraková a čichová stimulace), žaludeční (10% enzymatického výdeje, distenze žaludku, stimulace n. vagus) a střevní (50% výdeje, stimulace CKK, sekretin a n. vagus).

 

Proč je to důležité?

  • Slinivka břišní je takový nevděčný orgán, Je relativně špatně přístupná běžným vyšetřovacím metodám, na ultrazvuku nemusí být dobře viditelná a některé její choroby mohou být smrtelně nebezpečné. Rozlišil bych v zásadě tři základní chorobné jednotky, které (či jejich komplikace) nás u slinivky obvykle zajímají - akutní zánět, chronický zánět a nádorová onemocnění pankreatu.

  • Akutní pankreatitida - Jde o akutní zánět slinivky břišní, mívá někdy dramatické projevy se silnými bolestmi břicha a zvracením, těžký průběh může člověka snadno usmrtit. Více informací o příčinách, projevech a terapii najdete v příslušném textu.

  • Chronická pankreatitida - Jde o méně dramatický chronický zánět, který ale může výrazně zhoršit kvalitu života, typickou příčinou je chronický abúzus alkoholu. Může se komplikovat vznikem pseudocyst. Více informací opět v příslušném textu.

  • Tumory pankreatu - Základním typem maligních tumorů pankreatu jsou adenokarcinomy. Mají vysokou smrtnost, obvykle jsou odhaleny v inoperabilním stádiu a informace o nich jsou shrnuty v textu o rakovině pankreatu. Mnohem vzácněji zde můžeme najít i neuroendokrinní tumory (inzulinom, gastrinom, VIPomglukagonom, somatostatinom). Vzhledem k anatomickým poměrům mohou tumory hlavy pankreatu prorůstat do duodena, či způsobit trombózu lienální a portální žíly.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů