Duodenum (dvanáctník) je první částí tenkého střeva. Navazuje na žaludek, je dlouhé 20-30 centimetrů a má přibližně tvar písmene „U“. Na svém začátku je duodenum rozšířené a tato širší část se označuje jako bulbus duodena. Na svém konci přechází duodenum v jejunum.

Duodenum má velmi těsný anatomický vztah k hlavě slinivky břišní a v jeho sestupné části do něj na Vaterově papile ústí společný žlučovod a hlavní vývod slinivky břišní. Kromě toho se v blízkosti Vaterské papily obvykle vyskytuje druhá drobná papila (papila minor – Santoriniho papila), na které ústí vedlejší vývod slinivky břišní.

 

Stěna duodena

Stěna dvanáctníku v hrubých rysech odpovídá dalším částem trávicí trubice. Nejvnitřnější je sliznice, pod ní je podslizniční vazivo, pak svalová vrstva a nejvíce na povrchu je seróza.

1. Sliznice – klky, krypty

  • Epitel

  • Lamina propria mucosae

  • Lamina muscularis mucosae

2. Tunica submucosa (podslizniční vazivo)

3. Tunica muscularis propria (hlavní svalová vrstva)

4. Seróza

Makroskopicky jsou na sliznici duodena dobře viditelné cirkulární řasy. Mikroskopicky je sliznice kryta jednovrstevným cylindrickým epitelem, směrem do lumen se ze sliznic vyklenují klky a opačným směrem směřují Lieberkühnovy krypty. Kromě nejčastějších enterocytů se ve sliznici nachází i pohárkové, endokrinní, Panethovy a další buňky (viz základní text o tenkém střevě).

Ve stěně duodena v podslizničním vazivu jsou jako v jediné části trávicí trubice přítomny tzv. Brunnerovy žlázy. Jejich sekret je zásaditý a pomáhá chránit sliznici před účinky HCl.

 

Cévní a nervové zásobení

Zjednodušeně řekněme, že duodenum je zásobováno tepennou krví větvemi truncus coeliacus a arteria mesenterica superior, žilní krev odtéká do vena portae. Nervové řízení je zajištěno zejména parasympatikem (cestou nervus vagus) a sympatikem (cestou splanchnických nervů vedoucích do prevertebrálních ganglií).

Kromě toho je v trávicí trubici přítomen tzv. enterický systém, který umí fungovat autonomně, nebo je řízen sympatikem a parasympatikem. Představují ho dvě nervové pleteně ovlivňující motilitu, prokrvení a sekreci různých sloučenin trávicí trubice. První pleteň se nachází v submukóze a označuje se jako plexus submucosus Meissneri. Uvnitř muscularis propria mezi vrstvou cirkulární a podélné svaloviny je plexus myentericus Auerbachi.

 

Proč je to důležité?

  • V duodenu probíhá intenzivní chemické trávení potravy za účasti žluči a pankreatických enzymů.

  • Bulbus duodena je nejčastější místo výskytu vředů v horní trávicí trubici. Příčiny vzniku, diagnostika a terapie v podstatě odpovídají žaludečním vředům.

  • Záněty dvanáctníku se označují jako duodenitidy a více si o nich můžete přečíst v příslušném textu.

  • Oblast Vaterovy papily je hlavním cílem endoskopického vyšetření známého jako ERCP.

  • Vaterova papila může být postižena specifickým typem tumoru známého jako ampulom. Do duodena mohou prorůstat maligní tumory z okolí (typicky nádory pankreatu).

  • Průkaz atrofie klků sliznice duodena (odběrem bioptického vzorku) je důležitý pro diagnostiku celiakie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů