Jejunum (lačník) je střední část tenkého střeva, navazuje na duodenum a následně přechází v ileum. Jejunum dosahuje délky 6-7 metrů. Tento úsek trávicí trubice je pro člověka velice důležitý, protože v něm dochází k trávení a vstřebávání většiny živin. 

 

Stěna jejuna

Stěna jejuna opět v zásadě odpovídá obecné stavbě stěny trávicí trubice. Vnitřní vrstvu tvoří sliznice, pod ní je podslizniční vazivo, následně svalová vrstva a nejvíce na povrchu je seróza.

1. Sliznice

  • Epitel

  • Lamina propria mucosae

  • Lamina muscularis mucosae

2. Tunica submucosa (podslizniční vazivo)

3. Tunica muscularis propria (hlavní svalová vrstva)

4. Seróza

Na povrchu sliznice je jednovrstevný cylindrický epitel (enterocyty). Sliznice vytváří drobné výběžky označované jako klky a mezi nimi jsou žlázky označované jako Lieberkühnovy krypty. Kromě nejčastějších enterocytů se ve sliznici nachází i pohárkové, endokrinní, Panethovy a další buňky (viz základní text o tenkém střevě).

 

Cévní a nervové zásobení jejuna

Tepenná krev je do jejuna přiváděna větvemi arteria mesenterica superior a žilní krev je odváděna do vena portae. Nervové řízení je zajištěno zejména parasympatikem (cestou nervus vagus) a sympatikem (cestou splanchnických nervů vedoucích do prevertebrálních ganglií).

Kromě toho je v trávicí trubici přítomen tzv. enterický systém, který umí fungovat autonomně, nebo je řízen sympatikem a parasympatikem. Představují ho dvě nervové pleteně ovlivňující motilitu, prokrvení a sekreci různých sloučenin trávicí trubice. První pleteň se nachází v submukóze a označuje se jako plexus submucosus Meissneri. Uvnitř muscularis propria mezi vrstvou cirkulární a podélné svaloviny je plexus myentericus Auerbachi.

 

Proč je to důležité?

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů