Skip to main content
 


Koronavirus - studie 31.01.2020

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study


Autoři: Prof Nanshan Chen, MD, Prof Min Zhou, MD, Xuan Dong, PhD, Prof Jieming Qu, MD, Fengyun Gong, MD, Yang Han, PhD et al.

Závěr: Studie zahrnuje data o viru 2019-nCoV včetně dat o 99 pacientech, kteří byli přeloženi do nemocnice Jinyintan z jiných nemocničních zařízení ve Wu-chanu. Reprezentuje současné znalosti o infekci 2019-nCoV v Číně a přidává detaily o bakteriálních a mykotických superinfekcích u pacientů...Genová sekvence koronaviru 2019-nCoV je relativně odlišná od šesti dalších podtypů koronavirů. Zatímco SARS a MERS se prokazatelně přenáší na člověka od cibetek, velbloudů a netopýrů, u viru 2019-nCoV není zatím jeho původ zcela jasný a jeho zjištění vyžaduje další zkoumání... Přesné schopnosti viru přenášet se mezi lidmi nejsou známy, ale existují důkazy potvrzující mezilidský přenos. Žádný z 99 zmiňovaných pacientů nepatří mezi zdravotníky, ale přesto se 15 zdravotníků koronavirem nakazilo, přičemž 14 z nich zřejmě od jediného pacienta...V době ukončení této studie je ve skupině zmíněných 99 pacientů letalita viru 2019-nCoV 11%, s tím, že se toto číslo může dále zvýšit (při úmrtí některých dosud hospitalizovaných jedinců z této skupiny).

Mezi 99 případy nákazy virem 2019-nCoV je větší množství mužů. Snížená vnímavost žen k infekci může být dána ochranným vlivem X chromozomů a pohlavních hormonů, které hrají roli ve vrozené i získané imunitě. Kromě toho měla asi polovina infikovaných pacientů další chronické nemoci, jako jsou kardiovaskulární a cerebrovaskulární nemoci a diabetes. Naše výsledky prokazují, že virus 2019-nCoV nejpravděpodobněji infikuje starší muže s chronickými komorbiditami v důsledku nižší obranyschopnosti jejich imunitního systému. Někteří nemocní, zejména ti v těžkém stavu, vykazují současné superinfekce bakteriemi a plísněmi. Běžnými nálezy z mikrobiologického vyšetření těchto pacientů jsou infekce vyvolané Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Aspergillus flavus, Candida glabrata a Candida albicans. Vysoká rezistence A. baumanii proti antibiotikům, může způsobit terapeutické problémy a zvýšit riziko rozvoje septického šoku. U těchto souběžných infekcí opět platí, že prognózu zhoršuje vysoký věk, obezita, diabetes a další vážnější choroby.

Pokud jsou virem 2019-nCoV nakaženi jedinci s oslabenou imunitou (senioři, diabetici, HIV+ jedinci, pacienti užívající imunosupresiva) nebo těhotné ženy, může časné preventivní podání antibiotik a imunostimulační terapie snížit výskyt komplikací a mortalitu.

Z hlediska laboratorních testů byla u většiny pacientů snížená absolutní hladina lymfocytů v periferní krvi, což naznačuje, že virus působí právě na lymfocyty (především T-lymfocyty). Virové částice se šíří sliznicí dýchacích cest a napadají další buňky, což vyvolává cytokinovou bouři s rozvojem imunitní odpovědi a to způsobuje změny v počtu periferních lymfocytů. Někteří pacienti přešli rychle do ARDS (syndrom akutní respirační tísně) a do septického šoku s následným rozvojem multiorgánového selhání. Z toho důvodu je kriticky důležité časné rozpoznání a co nejrychlejší terapie těchto potenciálně kritických případů. U těžce nemocných je indikováno použití nitrožilních imunoglobulinů k posílení imunity a u pacientů s ARDS je doporučeno krátkodobě podat kortikosteroidy (metylprednisolon 1-2mg/kg denně).

Některé poznatky naznačují, že podstatný pokles absolutního počtu lymfocytů v periferní krvi znamená spotřebování mnoha imunitních buněk virem, což výrazně inhibuje buněčnou imunitu organizmu. Poškození T-lymfocytů může být důležitým faktorem zhoršení stavu u příslušných pacientů.

Obecně odpovídá charakteristika pacientů, kteří na infekci zemřeli, prognostickému modelu mortality u virové pneumonie, který jsme představili v minulé studii – tzv. MuLBSTA skórovací systém.

MuLBSTA skórovací systém zahrnuje šest prognosticky nepříznivých faktorů – multilobulární infiltraci plicního parenchymu (Mu), lymfopenii (L), bakteriální superinfekci (B), anamnézu kuřáctví (S - smoker), hypertenzi (T) a věk (A). Další šetření je nutné, aby vyhodnotilo použití MuLBSTA skóre v časném odhadu mortality daného jedince na 2019-nCoV infekci.

Tato studie je v řadě ohledů limitovaná. Za prvé, zahrnuje pouze 99 pacientů se spolehlivě prokázanou infekcí virem 2019-nCoV. Podezřelé, ale nediagnostikované případy byly ze studie vyloučeny. Pro lepší ucelené pochopení viru 2019-nCoV by bylo lepší zahrnout co nejvíce pacientů v oblasti Wu-chanu, dalších čínských městech a v zahraničí. Za druhé, detailnější informace o pacientech, zejména o dalším vývoji jejich klinického stavu, nebyly v době analýzy studie k dispozici. I přesto tato studie umožňuje časné vyhodnocení epidemiologických a klinických charakteristik 2019-nCoV zápalu plic ve Wu-chanu.


(Pozn. J.Š.: Nejde o reprezentativní vzorek nemocných, ale o jedince hospitalizované, tj. s těžším průběhem, a proto je letalita tak vysoká. Jak lékaři dokázali v chaosu probíhající epidemie kromě běžné práce vytvořit tak detailní studii (kompletní text studie je zde), je mi do určité míry záhadou a jistě jim patří náš obdiv.)
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů