Epidemiology and Transmission of COVID-19 in Shenzhen China: Analysis of 391 cases and 1,286 of their close contacts


Autoři: Qifang Bi, Yongsheng Wu, Shujiang Mei, Chenfei Ye, Xuan Zou, Zhen Zhang, Xiaojian Liu et al.


Rychlé šíření SARS-CoV-2 ve Wu-chanu podnítilo její zvýšené sledování v Šen-čenu a jinde v Číně. Výsledná data poskytují výjimečnou možnost k měření klíčových hodnot průběhu, přenosu a dopadu kontrolních opatření na danou nemoc.

Metody
Centrum pro kontrolu nemocí v Šen-čenu zjistilo 391 případů SARS-CoV-2 a 1286 blízkých kontaktů v období od 14.ledna do 12.února 2020. Porovnáváme případy indentifikované pomocí sledování příznaků a trasováním kontaktů a odhadujeme čas od počátku symptomů až k potvrzení, izolaci a hospitalizaci. Odhadujeme hodnoty přenosu nemoci a analyzujeme faktory, které ovlivňují riziko přenosu.

Zjištění
Nakažení byly obecně starší, než celková populace (průměrný věk) a počet nákaz byl srovnatelný mezi muži (187) a ženami (204). 91% mělo mírnou nebo střední klinickou závažnost při úvodním hodnocení. Tři zemřeli, 225 se uzdravilo (medián do uzdravení je 32dní). Případy byly izolovány průměrně 4-6 dní po nástupu příznaků, trasování kontaktů tuto dobu snížilo o 1,9 dne. Kontakty v domácnosti a spolucestující se známým případem měly vyšší riziko infekce ,než jiné blízké kontakty. Poměr sekundárních nákaz v domácnostech byl 15% a děti měly stejnou pravděpodobnost infekce jako dospělí.

Interpretace
Naše data k případům a jejich blízkým kontaktům poskytují klíčové informace o epidemiologii SARS-CoV-2. Tato práce ukazuje, že zvýšené sledování a izolace, především trasování kontaktů, snižuje dobu, po kterou jsou infekční případy v komunitě a tím se snižuje „R“. Celkový dopad je však nejistý a vysoce závislý na počtu asymptomatických případů. Dále ukazujeme, že děti mají podobné riziko infekce jako obecná populace, i když mají menší pravděpodobnost vážných příznaků. Měly by proto být zahrnuty v analýzách přenosu a kontroly nemoci.
...

 

Diskuze


Tato analýza časných případů SARS-CoV-2 a jejich blízkých kontaktů v čínském Schenzhenu poskytuje nahlédnutí do biologie, přenosu a možností kontroly této nemoci. Odhadované hodnoty poskytují důkazní základ pro předpověď dopadů tohoto viru, hodnocení kontrolních opatření a vedení globální reakce. Analýza toho, jak jsou případy diagnostikovány a použití těchto dat na jednotlivcích, kteří byli exponováni ale nenakaženi, nám umožňuje ukázat, že nakažlivost u mladších dětí není nižší než průměr v populaci (i když množství klinicky nemocných je nižší). Jsme schopni přímo odhadnout nejdůležitější parametry přenosu a ukázat, že přinejmenším mezi pozorovanými kontakty je míra přenosu nízká. Odhady rozložení času mezi počátkem příznaků a izolací případu podle druhu sledování odhalují, že zvýšený dozor kombinovaný s izolací případů může být přijatelnou příčinou těchto nízkých hodnot nakažlivosti. Tyto výsledky ukazují pozitivní obraz toho, jaký dopad mají zvýšený dohled a izolace v Šen-čenu. Naděje na zastavení epidemie COVID-19 těmito prostředky musíme však mírnit z důvodu nejistého množství přehlédnutých asymptomatických případů a jejich schopnosti přenosu nákazy.

Tato práce dále podporuje obraz COVID-19 jako nemoci s poměrně krátkou inkubační dobou (střed 4-6 dní) avšak s dlouhým klinickým průběhem, kdy trvá mnoho týdnů, než pacient zemře nebo se uzdraví. Je však třeba poznamenat, že oproti dřívějším studiím6,7 odhadujeme vyšší poměr případů, u kterých trvá 14 a víc dnů, než se u nich projeví příznaky (9%).

Zaměření na případy, které byly nalezeny pomocí sledování kontaktů přidává další podrobnosti k dřívějším znalostem o COVID-19. Jelikož je testování kontaktů pomocí PCR velmi rozšířeno, můžeme se domnívat, že tyto případy ukazují průměrnou infekčnost SARS-CoV-2 lépe než případy nalezené pomocí sledování příznaků. Ve skupině sledovaných kontaktů mizí jakákoliv tendence k tomu, že by případy byli spíše muži nebo staršího věku. Dále, v době prvního klinického hodnocení bylo v této skupině 20% bez příznaků a téměř 30% nemělo horečku. Toto odpovídá poměrně vysoké míře asymptomatických přenosů, avšak méně, než naznačovaly některé modelační studie1, i když PCR nemá dostatečnou citlivost.

V Šen-čenu je přenos nejpravděpodobnější mezi velmi blízkými kontakty, jako jsou lidé v jedné domácnosti. Avšak i v této skupině bylo nakaženo méně než 1 ze 6 kontaktů a celkově jsme pozorovali daleko méně než jednu (0,4) další nákazu na jeden primární případ. Jak už bylo řečeno výše, nízká úroveň přenosu nákazy může být částečně způsobena izolací a sledováním, ale nezjištěný přenos pravděpodobně také hraje roli. Také odhadujeme poměrně vysokou úroveň rozptýlení v počtu případů, které způsobí každý jednotlivec. To stále nechává otevřenou možnost, že velká epicentra COVID-19 se objeví, i když sledování a izolace tlačí R pod jedna, což může potenciálně zahltit systém sledování.
Tato práce má mnohá omezení. Jako vždy při reakci na aktivní epidemii, data byla sesbírána řadou týmů za použití protokolů, které se nutně měnily podle vývoje situace. Proto se v definicích mohou vyskytovat šumy a nedůslednosti. Například definice potvrzeného případu se změnila ke konci našeho analyzačního období (7.únor) tak, že byly požadovány příznaky, ale analýza citlivosti ukazuje, že „osekání“ dat v tomto bodě nemá kvalitativní vliv na výsledky. Podobně je nemožné identifikovat všechny potenciální kontakty každého jednotlivce, takže sledování kontaktů se omezuje na ty kontakty, kde je nákaza nejpravděpodobnější. Proto je naše pozorované R nepochybně nižší než skutečné R v populaci. Při zaměření na symptomy mohou být přehlédnuti asymptomatičtí cestovatelé a navíc, i když budou otestováni, některé kontakty bez příznaků mohou zůstat nezachyceny kvůli nedokonalé citlivosti PCR testu.

Jak se SARS-CoV-19 dále rozšiřuje, je důležité, abychom rozvíjeli své znalosti o jeho přenosu a biologii. Obzvláště důležité k odhadu kritických hodnot jsou údaje z počátečních fází místních epicenter nákazy, kdy je stále možné podrobně sledovat kontakty a zjišťovat spolehlivě zdroje nákazy. Výsledné odhady poskytují kritické vstupy pro porozumění datům ze sledování, pro hodnocení zásahů a nastavení politiky veřejného zdraví.


přeložila JaB

(originální text studie je zde)
 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů