Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China


Autoři: Dawei Wang, MD; Bo Hu, MD; Chang Hu, MD; et al

Závěr: Tato zpráva je dle našich informací největší případová studie (case study) hospitalizovaných pacientů s NCIP (pneumonie asociovaná s infekcí novým koronavirem). K 3. únoru 2020 ze skupiny 138 pacientů v této studii jich 26% vyžadovalo hospitalizaci na JIP, 34.1% bylo propuštěno z nemocnice, 6 zemřelo (4,3%) a 61.6% jich zůstalo hospitalizováno. Co se týká těch propuštěných, jejich doba hospitalizace byla průměrně 10 dnů. Čas od prvních příznaků k dušnosti byl 5 dnů, čas do přijetí do nemocnice byl v průměru 7 dnů a 8 dnů do vzniku ARDS (syndrom akutní dechové tísně).

Počátečními příznaky byla horečka, suchý kašel, bolesti svalů, únava, dušnost a nechutenství. Významná část jedinců nicméně na počáku vykazovala atypické příznaky, jako je průjem a nevolnost. Zásadní komplikace během hospitalizace byly ARDS, arytmie a šokové stavy. Typickým nálezem při koronavirové pneumonii na CT hrudníku byly oboustranné plicní infiltráty a denzity charakteru mléčného skla.

Většina kriticky nemocných pacientů byla vyššího věku a trpěla dalšími chorobnými stavy, na rozdíl od pacientů, kteří nevyžadovali hospitalizaci na JIP. Většina pacientů vyžadovala kyslíkovou terapii, ale jen menšina vyžadovala umělou plicní ventilaci nebo extrakorporální membránovou oxygenaci (ECMO).

Data ve studii naznačují, že infekce virem 2019-nCoV vykazují rychlý mezilidský přenos. Hlavní důvod pro toto tvrzení je odvozen z R0 faktoru. R0 faktor vyjadřuje, jak nakažlivá daná nemoc je. R0 odpovídá průměrnému počtu lidí, které nakazí nemocný jedinec v průběhu své choroby. R0 nového koronaviru se pohybuje okolo 2,2, což znamená, že průměrný nemocný člověk nakazí další dva zdravé jedince. Jeden z důvodu rychlého šíření mohou být poněkud atypické počáteční příznaky u části nemocných. Nedávná studie potvrdila přítomnost viru ve vzorcích stolice pacientů s příznaky trávicích obtíží. Bez ohledu na různé nejasnosti je rychlý mezilidský přenos mezi jedinci v blízkém kontaktu důležitým faktorem pro koronavirovou pneumonii.

Pacienti přijatí na JIP byly obecně starší a trpěli dalšími nemocemi v porovnání s lidmi léčenými na standardních odděleních. To naznačuje, že věk a polymorbidita mohou být významnými rizikovými faktor horšího průběhu nemoci. V naší studii ovšem nebyl výrazný rozdíl v poměru muži - ženy mezi pacienty léčenými a neléčenými na JIP. Tato data se liší od předchozí studie, která udávala větší dopad infekce na muže. To může souviset s faktem, že předchozí studie souvisela s nákazou pracovníků tržnice ve Wu-chanu, kdy většina postižených byli dělníci (muži).

Pacienti ve vážném stavu hospitalizovaní na JIP trpěli výraznějšími příznaky než pacienti léčení mimo JIP, tyto příznaky zahrnovaly dušnost, bolesti břicha a nechutenství. Nástup příznaků může lékařům pomoci indentifikovat nemocné s horší prognózou. V naší skupině pacientů byl celkový počet nemocných vyžadujících umělou plicní ventilaci vyšší než v předchozí studii. Je to zřejme proto, že předchozí studie vycházela z případů ze samého počátku šíření nákazy, zatímco naše studie zahrnuje případy plně rozvinuté epidemie.

Nejčastějšími laboratorními abnormalitami pozorovanými v naší studii byl snížení počet lymfocytů, prodloužený protrombinový čas a elevace LD (laktát dehydrogenáza). V porovnání s pacienty léčenými na standardním oddělení byly tyto laboratorní abnormality častější u pacientů na JIP. To naznačuje, že infekce virem 2019-nCoV může být spojena s poklesem buněčné imunity, aktivací koagulace (srážení krve) a poškozením tkáně myokardu, jater a ledvin. Tyto laboratorní odchylky jsou v souladu se změnami pozorovanými u infekcí SARS a MERS.

Dynamika laboratorních nálezů byla sledována u 33 pacientů s koronavirovou pneumonií (5 zemřelo a 28 přežilo). U zemřelých se postupně navyšovaly hladiny neutrofilů, D-dimerů, urea a kreatinin, zatímco počty lymfocytů klesaly. Tyto změny nakonec končily smrtí dotyčných. Neutrofilie (vysoký počet neutrofilů) zřejmě souvisí s cytokinovou bouří způsobenou reakcí na virus v organizmu, aktivace koagulačního systému souvisí se zánětlivou odpovědí a akutní poškození ledvin je vyvoláno působením viru, hypoxie a šokového stavu. Tyto tři patologické mechanizmy budou zřejmě přímo souviset se smrtí nemocných trpících 2019-nCoV pneumonií.

Dosud neexistuje efektivní terapie koronavirové infekce kromě pečlivé podpůrné péče. V současné době je základem přístupu kontrola zdroje infekce, používání osobních ochranných pomůcek ke snížení rizika přenosu, časná diagnóza, izolace a podpůrná terapie postižených pacientů. Antibiotická terapie nemá efekt. Ze zkušeností se SARS a MERS neměla efekt ani léčba antivirotiky. V naší studii dostávali všichni pacienti antibiotika, 90% bylo léčeno antivirotiky a 45% dostávalo kortikosteroidy (metylprednisolon). Dávka oseltamiviru a metylprednisolonu závisela na tíží projevů, nicméně nebyl pozorován žádný přesvědčivý účinek.

Naše studie trpí několika významnými omezujícími faktory. Za prvé byla diagnóza stanovena pomocí PCR vyšetření vzorků dýchací soustavy a nikoliv z krevního séra pacientů. Za druhé nemohl být přenosy nákazy v nemocničních zařízeních zcela nepochybně prokázány, ale jsou pouze předpokládány a základě znalosti o časech vzniku a rozvoje infekce a kontaktech s nemocničním prostředím. Za třetí, většina z popisovaných 138 případů je stále hospitalizována a je tedy těžké určit rizikové faktory nepříznivého průběhu. Pokračující sledování vývoje jejich klinického stavu a studium samotné choroby jsou nezbytné.

Zkráceně: V této případové studii 138 pacientů s koronavirovou pneumonií ve Wu-chanu, je podezření na nemocniční (nosokomiální) nákazu u 41%. Dále platí, že 26% pacientů vyžadovalo péči na JIP a mortalita ve skupině byla 4.3%.


(kompletní text studie je zde)
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů