Krevní plazma je tekutina, která tvoří základ krve. Krevní plazma představuje přibližně 55% objemu krve (zbylých 45% objemu představují krevní elementy), má mírně nažloutlou barvu a obsahuje celou řadu sloučenin. Krevní plazma se podílí na udržení homeostázy, na transportu sloučenin mezi jednotlivými tkáněmi, na průběhu imunitních reakcí a na srážení krve.

Krevní plazma je tvořena zejména vodou, ale najdeme v ní i ionty, bílkoviny (zejména albuminy, globulinyfibrinogen), glukózu, faktory koagulační kaskády, bilirubin a další zplodiny metabolizmu, lipidy, hormony a prakticky všechny ostatní sloučeniny přítomné v našem těle.

Pozn.: Existuje i termín "krevní sérum". Jde v podstatě o krevní plazmu zbavenou koagulačních faktorů.

 

Typy bílkovin krevní plazmy:

  • Sérový albumin je nejznámější bílkovina ze skupiny albuminů. Je základním proteinem lidské plazmy. Je tvořený v játrech, má zejména transportní funkci (transportuje celou řadu sloučenin, jako jsou například některé hormony) a udržuje onkotický tlak krve, čímž brání úniku tekutiny z krevních kapilár do tkání. Hladina sérového albuminu do značné míry vypovídá o stavu výživy daného jedince.
  • Globuliny jsou skupinou bílkovin, které rozdělujeme na alfa, beta a gama globuliny. Specifickým podtypem gama globulinů jsou imunoglobuliny, kterým česky říkáme "protilátky". Ty hrají zásadní roli v imunitní odpovědi.
  • Fibrinogen je sloučenina, která se podílí na srážení krve. Složitý mechanizmus nakonec vede k přeměně fibrinogenu na vláknitý fibrin, který se podílí na vzniku definitivního trombu.

 

Koncentrace základních iontů a sloučenin v krevní plazmě

Příslušné hodnoty platné pro dospělého člověka jsem uvedl v tabulce níže, nicméně přesná čísla nejsou až tak zásadní, protože normální hodnoty mohou být poněkud odlišné pro muže a pro ženy, mohou se lišit podle věku a navíc má každá laboratoř trochu jiná referenční rozmezí.

 

Proč je to důležité?

  • V zásadě všechny hlavní funkce krevní plazmy jsou totožné s obecnými funkcemi krve a tyto informace najdete v příslušném textu o krvi. Například srážení krve je umožněno kombinací funkce krevních destiček (krevní elementy) a koagulační kaskády (krevní plazma).

  • Výrazná odchylka kteréhokoliv výše uvedeného iontu nebo sloučeniny je spojena s některým chorobným stavem. Jejich výčet je nad možnostmi tohoto textu, ale prakticky všechny jsou na tomto webu zpracované. Příkladem je zvýšená koncentrace draslíku (hyperkalemie), snížená koncentrace draslíku (hypokalemie), dna (stav při výrazně zvýšené hladině kyseliny močové), žloutenka (zvýšená hladina bilirubinu) a mnohé další.

  • Plazmaferéza je proces, při kterém je možné získat krevní plazmu dotyčného jedince. Důvodem může být darování plazmy, nebo „očištění“ krve od různých nežádoucích látek přítomných v plazmě. Více najdete v příslušném textu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů