Fibrilace síní je jednou z nejčastějších poruch srdečního rytmu. Vyskytuje se spíše u starších lidí a mnohdy může být náhodným nálezem. Vzhledem k tomu, že neléčená fibrilace síní s sebou nese jistá rizika, je vhodné o této poruše něco vědět.

Pozn.: Nepleťte si fibrilaci síní s fibrilací komor, což je úplně jiná a smrtelně nebezpečná porucha srdečního rytmu.

 

Příčiny: Fibrilace síní vzniká narušením funkce převodní systému srdečního, což jsou speciální srdeční buňky převádějící vzruchy srdečním svalem. Příčinou mohou být ischemická choroba srdeční, vady chlopní, kardiomyopatie a porucha sinoatriálního uzlu známá jako sick sinus syndrom. Kromě toho se fibrilace síní vyskytuje u lidí s neléčenou zvýšenou funkcí štítné žlázy a při minerálovém rozvratu (odchylky koncentrace minerálů a iontů v krvi - např. hyperkalémie, nebo hypokalémie). Mnohdy však fibrilace síní vzniká bez zjevné příčiny.

 

Projevy: Fibrilace síní se může projevit pocitem nepravidelného tepu, bušením srdce a při příliš rychlé, nebo pomalé srdeční akci může způsobit příznaky srdečního selhávání.  Ve valné většině případů však nemá fibrilace síní žádné viditelné projevy a přijde se na ni náhodou. Při špatné pumpovací funkci síní v nich více stagnuje krev a mohou se zde vytvořit krevní sraženiny. Tyto sraženiny se mohou utrhnout, z levé síně se přes levou komoru a vnitřní krkavici dostat až do mozku a tam ucpat některou z cév. Celý děj tak může skončit klasickou ischemickou cévní mozkovou příhodou.

 

Diagnostika: Podezření můžeme pojmou již při hmatání pulzu. Fibrilace síní se totiž projevuje nepravidelným pulzem a někdy o něco rychlejší, či pomalejší srdeční akcí. Zásadní ovšem není rychlost, ale právě zmíněná nepravidelnost. Konečná diagnóza se stanovuje až pomocí EKG. V rámci celkového vyšetření u člověka s nově zjištěnou fibrilací síní je vhodné provést ECHO srdce, vyšetření hormonů štítné žlázy a zjistit koncentraci krevních minerálů.

 

Léčba: Fibrilaci síní není nutné akutně řešit, pokud trvá neznámou dobu a srdeční akce má normální frekvenci (mezi 60-90 údery za minutu). Při rychlé srdeční akci musíme fibrilaci zpomalit, což se dělá různými léky jak jsou beta-blokátory a jiná antiarytmika. Je-li srdeční akce příliš pomalá (mluvíme o tzv. bradyfibrilaci síní), je nutné vysadit léky zpomalující srdeční rytmus a v případě neúčinnosti tohoto opatření je někdy potřebné implantovat nemocnému kardiostimulátor.

Po zajištění pacienta máme více možností:

a) Chceme-li se fibrilace síní zbavit a převést ji na normální rytmus, můžeme toho mnohdy dosáhnout podáním již výše zmíněných beta-blokátorů a jiná antiarytmik. Nejsou-li léky dostatečně účinné, lze za určitých podmínek provést převedení na normální rytmus pomocí elektrické kardioverze. Tento zákrok vyžaduje krátké uspání pacienta a lze jej provádět ambulantně za monitorace.

Jako invazivnější a složitější procedura existuje tzv. diagnostická elektrofyziologie následovaná katetrizační ablací, která se provádí na specializovaných kardiologických pracovištích. Zjednodušeně řečeno znamená lokalizaci a spálení míst v srdci, kde vznikají a kudy se šíří chybné vzruchy. Přístroj se do srdce zavádí tzv. endovaskulárně, tj. přes srdeční cévy z jiného místa v těle.

b) Pokud se odstraněná fibrilace síní opakovaně vrací, pokud zdravotní stav pacienta nedovoluje její odstranění, či pokud se tak lékař rozhodne z jiných důvodů, je možné fibrilaci síní ponechat. V takovém případě je jednak nutné kontrolovat frekvenci srdeční, a jednak podávat pacientovi léky na ředění krve jako prevenci vzniku ischemické mozkové mrtvice. Dříve se podával Warfarin, ale aktuálně se stále více prosazují novější antikoagulační preparáty, jako jsou například sloučeniny dabigatran (lék Pradaxa), rivaroxaban (lék Xarelto) a apixaban (lék Eliquis). Má-li pacient užívající léky na ředění krve plánovaný operační zákrok, převádíme jej obvykle na krátkodobou terapii nízkomolekulárními hepariny.

c) Ve vzácnějších případech, kdy fibrilace síní trvá a léky na ředění krve nelze použít (nebo nemají efekt), je možné zvážit kardiologický zákrok známý jako uzávěr ouška levé síně.

 

Zdroje
https://www.heart.org
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů