Fibrilace síní je jednou z nejčastějších poruch srdečního rytmu. Vyskytuje se spíše u starších lidí a mnohdy může být náhodným nálezem. Vzhledem k tomu, že neléčená fibrilace síní s sebou nese jistá rizika, je vhodné o této poruše něco vědět.

Pozn: Nepleťte si fibrilaci síní s fibrilací komor, což je úplně jiná a smrtelně nebezpečná porucha srdečního rytmu.

 

Příčiny: Fibrilace síní vzniká narušením funkce převodní systému srdečního, což jsou speciální srdeční buňky převádějící vzruchy mezi srdečnímu buňkami. Příčinou mohou být ischemická choroba srdeční, vady chlopní, kardiomyopatie a porucha sinusového uzlu známá jako sick sinus syndrom. Kromě toho se fibrilace síní vyskytuje u lidí s neléčenou zvýšenou funkcí štítné žlázy a při minerálovém rozvratu (odchylky koncentrace minerálů a iontů v krvi - např. hyperkalémie, nebo hypokalémie). Mnohdy však fibrilace síní vzniká bez zjevné příčiny.

 

Projevy: Fibrilace síní se může projevit pocitem nepravidelného tepu, bušením srdce a při příliš rychlé, nebo pomalé srdeční akci může způsobit příznaky srdečního selhávání.  Ve valné většině případů však nemá fibrilace síní žádné viditelné projevy a přijde se na ni náhodou. Při špatné pumpovací funkci síní v nich více stagnuje krev a mohou se zde vytvořit krevní sraženiny. Tyto sraženiny se mohou utrhnout, z levé síně se přes levou komoru a krkavici dostat až do mozku a tam ucpat některou z cév. Celý děj tak může skončit klasickou ischemickou cévní mozkovou příhodou.

 

Diagnostika: Podezření můžeme pojmou již při hmatání pulzu. Fibrilace síní se totiž projevuje nepravidelným pulzem a někdy o něco rychlejší, či pomalejší srdeční akcí. Zásadní ovšem není rychlost, ale právě zmíněná nepravidelnost. Konečná diagnóza se stanovuje až pomocí EKG. V rámci celkového vyšetření u člověka s nově zjištěnou fibrilací síní je vhodné provést ECHO srdce, vyšetření hormonů štítné žlázy a zjistit koncentraci krevních minerálů.

 

Léčba: Fibrilaci síní není nutné akutně řešit, pokud trvá neznámou dobu a srdeční akce má normální frekvenci (mezi 60-90 údery za minutu). Při rychlé srdeční akci musíme fibrilaci zpomalit, což se dělá různými léky jak jsou beta-blokátory a jiná antiarytmika. Je-li srdeční akce příliš pomalá (mluvíme o tzv. bradyfibrilaci síní), je nutné vysadit léky zpomalující srdeční rytmus a v případě neúčinnosti tohoto opatření je někdy potřebné implantovat nemocnému kardiostimulátor.

Po zajištění pacienta mám dvě možnosti - buď se pokusíme fibrilaci síni odstranit (a), nebo se rozhodneme ji ponechat (b)

a) Chceme-li se fibrilace síní zbavit a převést ji na normální rytmus, můžeme toho mnohdy dosáhnout podáním již výše zmíněných beta-blokátorů a jiná antiarytmik. Nejsou-li léky dostatečně účinné, lze za určitých podmínek provést převedení na normální rytmus pomocí
elektrické kardioverze. Tento zákrok vyžaduje krátké uspání pacienta a lze jej provádět ambulantně za monitorace.

Jako invazivnější a složitější procedura existuje tzv. diagnostická elektrofyziologie následovaná katetrizační ablací, která se provádí na specializovaných kardiologických pracovištích. Zjednodušeně řečeno znamená lokalizaci a spálení míst v srdci, kde vznikají a kudy se šíří chybné vzruchy. Přístroj se do srdce zavádí tzv. endovaskulárně, tj. přes srdeční cévy z jiného místa v těle.

b) Pokud se odstraněná fibrilace síní opakovaně vrací, pokud zdravotní stav pacienta nedovoluje její odstranění, či pokud se tak lékař rozhodne z jiných důvodů, je možné fibrilaci síní ponechat. V takovém případě je jednak nutné kontrolovat frekvenci srdeční, a jednak podávat pacientovi léky na ředění krve jako prevenci vzniku ischemické mozkové mrtvice. Většinou se podává Warfarin a nově se mohou využívat i tzv. nové antikoagulační preparáty, jako jsou sloučeniny dabigatran (lék Pradaxa), rivaroxaban (lék Xarelto) a apixaban (lék Eliquis). Má-li pacient užívající léky na ředění krve plánovaný operační zákrok, převádíme jej obvykle na krátkodobou terapii nízkomolekulárními hepariny.

c) Ve vzácnějších případech, kdy fibrilace síní trvá a léky na ředění krve nelze použít (nebo nemají efekt), je možné zvážit kardiologický zákrok známý jako uzávěr ouška levé síně.

Zdroje
https://www.heart.org
https://www.webmd.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů