Skip to main content
 


Praxe 03

3. Hodnocení EKG křivky

 


EKG křivka je záznam elektrické aktivity srdečního svalu v čase. Základem je 12 svodové EKG. Hned úvodem je nutné poznamenat, že ačkoliv je EKG velmi cenné v detekci řady patologií, musí být hodnocení křivky vždy probíhat ve vztahu ke klinickému stavu pacienta a izolovaný negativní výsledek EKG neznamená nepřítomnost chorobného stavu.

 

Při hodnocení EKG křivky považujeme za standard posun papíru o 25 mm/s (1 malý čtvereček délky 1 mm je pak 40 ms) a u vertikálních výchylek 1 mm odpovídající napětí 0,1 mV.

 

1. Při hodnocení křivky vždy začínáme hodnocením pravidelnosti srdeční akce, která může být pravidelná a nepravidelná.

 

2. Následuje hodnocení srdečního rytmu podle místa jeho vzniku. Typicky jde o rytmus sinusový, ale může jít i o síňový, junkční, nebo komorový rytmus.

 

3. Hodnocení tepové frekvence rozlišuje nález na normokardii, bradykardii (TF pod 60/min) a tachykardii (TF nad 90/min).

 

4. Hodnotíme srdeční osu - intermediální, semihorizontální, horizontální, semivertikální a vertikální.

 

5. Dále hodnotíme jednotlivé části EKG křivky, tj. vlnu P, PQ interval, QRS komplex, ST úsek, QT interval a T vlnu.

 

a) Vlna P – Je obrazem šíření vzruchu síněmi. Chybí u fibrilace síní, je deformovaná u přetížení srdečních síní (P pulmonale – hypertrofie P síně, P mitrale – hypertrofie L síně).

 

b) PQ interval – Jeho normální délka je 120-200 ms, prodloužení této vzdálenosti je typické pro AV blok I. stupně.

 

c) QRS komplex – Normální šíře QRS komplexu je 90 ms. Širší QRS komplexy bizarnějších tvarů se vyskytují u komorového rytmu a u tzv. komorových bloků (LBBB, RBBB). Podle amplitud největších výchylek QRS komplexů ve V1/2 a V5/6 lze zhodnotit hypertrofii LK (Sokolow-Lyonův index).

 

d) ST úsek – Normálně je v izoelektrické linii, jeho elevace se mohou vyskytovat u akutního STEMI a perikarditidy, deprese u ischemie včetně NSTEMI.

 

e) QT interval – Normalizovaná délka QT intervalu se pohybuje mezi 350-450 ms, klinicky významné je prodloužení tohoto intervalu se zvýšeným rizikem rozvoje komorové tachykardie Torsade de pointes.

 

f) T vlna – Negativní vlny T mohou doprovázet ischemii myokardu, nebo rozsáhlejší plicní embolii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů