Pozitronová emisní tomografie (PET) je zajímavou vyšetřovací metodou, která je ovšem dostupná spíše na vyšších pracovištích nukleární medicíny. PET se neprovádí rutinně, ale v některých případech nám může velmi pomoci.

 

Princip

Vyšetření funguje na principu detekce určitých značených radiofarmak v tkáních těla a tím nám pomáhá podávat informace o povaze těchto tkání včetně ložisek nejasného charakteru, apod. Radiofarmaka v organizmu uvolňují mikročástice známé jako pozitrony, které produkují radiační gama záření a toto gama záření je zachytáváno detekční částí přístroje.

 

Provedení

Člověku je nitrožilně podána sloučenina označovaná jako radiofarmakum, méně často může být sloučenina vdechována. Těchto sloučenin může být více, ale typicky se jedná o 18-fluordeoxyglukózu. Tato sloučenina je označená radioaktivním izotopem fluoru, ale jinak se v těle chová jako ostatní molekuly glukózy a je vychytávána tkáněmi s vyšší metabolickou aktivitou, které spotřebovávají glukózu jako vítaný zdroj energie.

Po aplikaci radiofarmaka je člověk skenován přístrojem, který zachytává záření produkované radiofarmakem a umožní nám říci, v jakých tkáních se radiofarmakum nadměrně hromadí (akumuluje), a ve kterých nikoliv.

Vzhledem k faktu, že PET samo o sobě nemá příliš dobré rozlišení, byl vytvořeny přístroje PET-CT, které kombinují PET a CT vyšetření. Tyto přístroje vytváří kvalitní trojrozměrný obraz lidského těla a oblastí se zvýšenou akumulací radiofarmaka.

 

Využití

Kdy PET (či PET-CT) využijeme? Zejména v případech, kdy v těle najdeme ložiska nejasné biologické povahy a chceme určit, zda se jedná o nádorovou tkáň, či nikoliv. Další možností je vyšetření PET u již potvrzeného zhoubného nádoru, kdy chceme přesně zjistit, zda jsou někde v těle přítomny vzdálené metastázy a závisí na tom náš léčebný postup. V neurologii se PET může využít k zobrazení metabolické aktivity jednotlivých částí mozku, což se hodí například v diagnostice Alzheimerovy nemoci a případně velikosti a umístění některých mozkových nádorů před naplánováním neurochirurgické operace.

PET má význam i ve vývoji nových léků, kdy můžeme pozorovat radiofarmakem značené molekuly léčiva v organizmu, abychom hodnotili jejich vstřebávání, pronikání do jednotlivých tkání a vylučování z těla.

 

Nevýhody

Vyšetření nemá pro pacienta zásadní nevýhody. Je nutné počítat s vystavením se určité dávce radiačního záření, ale nejde o nijak zásadní hodnoty. Hlavní nevýhodou PET (a PET-CT) tak zůstává horší dostupnost, vysoká pořizovací cena přístroje a delší čekací doby na vyšetření.

 

Výhody

Vysoká přesnost vyšetření je obrovskou výhodou, stejně tak možnost zhodnotit biologickou povahu hluboko uložených ložisek, která jsou jinými vyšetřeními nedosažitelná.


Zdroje
https://www.mayoclinic.org
https://www.radiologyinfo.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů