70. Vyšetření pro ŘP

 

Každý člověk, který je držitelem řidičského oprávnění, musí být po celou dobu jeho držení zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla. Tato způsobilost je stanovena lékařskou prohlídkou, která není hrazena ze ZP.

Posuzujícím lékařem je obvykle registrující lékař (VPL, PLDD) nebo lékař poskytovatele pracovnělékařských služeb. Posuzující lékař si může vyžádat vyšetření dalším specialistou (např. neurolog, diabetolog, psychiatr apod.), závěrem tohoto vyšetření nicméně posuzující lékař není povinen se řídit.

Vlastní prohlídka spočívá ve zjištění anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření. Provedená vyšetření by měla potvrdit nebo vyloučit přítomnost stavů, které omezují, nebo přímo vylučují způsobilost k řízení motorových vozidel. Vyšetření by mělo zahrnovat hodnocení zraku (zraková ostrost, barvocit, zorné pole), sluchu a orientační neurologické vyšetření.

 

V závěru provedené dokončené prohlídky musí být jednoznačné vyjádření, že dotyčný člověk je:

a) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel,

b) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou...

c) zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.

 

Povinné pravidelné prohlídky

Profesionálové – např. řidiči IZS, řidiči z povolání (zaměstnanci i OSVČ), řidiči nákladních vozů a autobusů (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E) a učitelé autoškol. Prohlídku podstupují v rámci pracovně-lékařské péče a hradí ji zaměstnavatel, OSVČ si ji hradí sami.

- Vstupní prohlídka před zahájením činnosti

- Každé 2 roky do 50 let věku

- Každý rok po dovršení 50 let věku

 

Osoby starší 65 let

- Nejdříve 6 měsíců a nejpozději v den dovršení 65 let věku

- Nejdříve 6 měsíců a nejpozději v den dovršení 68 let věku

- Každé 2 roky po dovršení 68 let věku

Pozn: Posuzující lékař může stanovit datum kontrolního vyšetření dříve, než ukládá zákon.

 

Ztráta způsobilosti

Jakýkoliv lékař, který zjistí, že držitel řidičského oprávnění není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, nebo je nově způsobilý s podmínkou*, je povinen o tomto ihned informovat příslušný obecní úřad v místě bydliště pacienta.

Obvyklá formulace je tato: Dle § 89a z. č. 361/2000 Sb. Vás tímto informuji, že pacient XXX, narozen XXX, bydlištěm XXX, uvedl, že je držitelem řidičského oprávnění, a zjistil jsem, že není zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla.

* Teoreticky tedy je nutné informovat i v případě, že pacient nově potřebuje brýle na dálku.

 

Dopravně psychologické vyšetření

Jde o vyšetření prováděné psychologem. Je odděleno od vyšetření zdravotní způsobilosti. Je povinné pro řidiče z povolání, vybodované řidiče a řidiče se zákazem řízení z důvodu trestného činu nebo přestupku. U osob nad 65 let si může dopravně psychologické vyšetření vyžádat registrující praktický lékař v rámci rozhodování o zdravotní způsobilosti.

 

Nemoci omezující / vylučující způsobilost k řízení motorových vozidel

Jsou rozdílné pro dvě základní skupiny řidičů.

Skupina 1 - řidiči amatéři A, B, B+E, AM, podskupiny A1, B1

Skupina 2 - řidiči řídící vůz v pracovněpravním vztahu, řidiči užívající při jízdě výstražné modré světlo, lidé, u nichž je řízení předmětem samostatné výdělečné činnosti, žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E a T a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E

Nemocí je celý dlouhý výčet (najdete je v příloze č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb.), já bych zde zjednodušeně popsal častou problematiku. V zásadě nejlepší při výskytu některé z nemocí je poslat dotyčného k vyšetření příslušným specialistou – platí to zejména pro epilepsii a diabetes. Mezi rizikové choroby patří nemoci sluchu, nemoci zraku, vážnější nemoci oběhové soustavy (arytmie, těžké formy srdečního selhání,objemnější aneurysmata aorty a pro skupinu 2 i přítomnost ICD), recidivující TIA a CMP, vertiginózní stavy, diabetes, epilepsie, demence, organický psychosyndrom, abuzus alkoholu a návykových látek.

 

Oční poruchy

Skupina 1 – vyloučena způsobilost

- binokulární zraková ostrost, a to i za použití korektivních čoček pod 0,5 při použití obou očí

- zraková ostrost menší než 0,6 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a to i za použití korektivních čoček.

Skupina 2 – zde je velké množství podmínek, nejlepší je v případě orientačního zjištění poruchy zraku tohoto řidiče nechat posudkově vyšetřit očním lékařem.

 

Sluchové poruchy

Obě skupiny – způsobilost možná na základně odborného vyšetření:

- stále se zhoršující poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí nebo při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 20%, zhodnocení závisí na možnosti kompenzace

 

Diabetes

Skupina 2 – vyloučená způsobilost:

- druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby

- druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a kterou žadatel nebo řidič není schopen rozpoznat

 

Skupina 1 – způsobilost možná na základě odborného vyšetření:

- druhá a další hypoglykemie v bdělém stavu, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby,

- druhá a další hypoglykemie v bdělém stavu, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a kterou žadatel nebo řidič není schopen rozpoznat („syndrom nerozpoznávání hypoglykemie“),

- stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby,

- diabetes mellitus doprovázený závažnými orgánovými komplikacemi, nebo

- diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, u nichž hrozí riziko vyvolání hypoglykemie, a řidič nebo žadatel

a) je o hypoglykemii dostatečně informován

b) prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykemie přináší, a prokáže, že tento stav dokáže dostatečně kontrolovat; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 3 roky.

 

Skupina 2 – způsobilost možná na základě odborného vyšetření:

- stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby

- diabetes mellitus doprovázený závažnými orgánovými komplikacemi

- diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykémie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a řidič nebo žadatel:

a) si hypoglykémii nebo její varovné příznaky uvědomuje,

b) je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát denně

c) prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykémie přináší; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.

Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za rok.

 

Epilepsie

Skupina 1 – vyloučená způsobilost:

- epilepsie s bezzáchvatovým obdobím kratším 12 měsíců

- stav po izolovaném nebo prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu pokud byla nasazena medikace, po dobu 12 měsíců

- stav po izolovaném nebo prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu pokud nebyla nasazena medikace, po dobu 6 měsíců

 

Skupina 1 – způsobilost možná na základě odborného vyšetření:

- Epilepsie s délkou bezzáchvatového období DELŠÍ než 12 MĚSÍCŮ

- Epilepsie se záchvatů pouze ve spánku, v anamnéze nejsou záchvaty v bdělém stavu a epilepsie trvá minimálně 12 měsíců

- Epilepsie se záchvaty, které neovlivňují schopnost řízení, nejsou v anamnéze jiné záchvaty než takové u kterých bylo prokázáno, že neovlivňují schopnost řízení a epilepsie trvá minimálně 12 měsíců

- Epileptické záchvaty, které se vyskytnou v důsledku změny medikace indikované lékařem, v případě obnovení dříve účinné léčby nutné zachovat období 3 měsíce, po které posuzovaná osoba neřídí.

- Stavy po izolovaném epileptickém záchvatu nebo po prvním neprovokovaném záchvatu, kdy byla nasazena medikace, po 12 měsících od tohoto záchvatu. Pokud nebyla nasazena medikace, po 6 měsících od tohoto záchvatu.

- Stavy po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným příčinným faktorem

 

Skupina 2 – vyloučená způsobilost:

- stavy jako pro skupinu 1 (viz výše)

- epilepsie po dobu 10 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické terapie

- stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu pokud nebyla nasazena medikace, po dobu 5 let od tohoto záchvatu

 

Skupina 2 – způsobilost možná na základě odborného vyšetření:

- stavy jako u skupiny 1 (viz výše)

- ojedinělý neprovokovaný epileptický záchvat, pokud nebyla nasazena medikace a při neurologickém vyšetření nebyla nalezena žádná související mozková patologie a na EEG nebyla zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po dobu 5 let od tohoto záchvatu

- epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena medikace, po 10 letech od vysazení léčby; v případě prognosticky příznivých stavů (VVES) – 5 let od vysazení farmakoterapie

 

Psychoaktivní látky

Obě skupiny – vyloučená způsobilost:

- závislost na psychoaktivních látkách

- pravidelné užívání psychoaktivních látek

Obě skupiny – způsobilost možná na základně odborného vyšetření:

- způsobilost je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím, za bezpečné abstinenční období se považuje nezpochybněná dvouletá důsledná a trvalá abstinence, jehož prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem (psychiatr-adiktolog); pravidelná lékařská kontrola je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů