26. Dif. dg. "zvýšených JT"

Jaterní testy jsou soborem vyšetřovaných enzymů, které mohou sloužit jako určité markery jaterního poškození a cholestázy. Rozlišujeme čtyři základní jednotky ALT (alaninaminotransferáza), AST (aspartátaminotransferáza), ALP (alkalická fosfatáza) a GGT (gama-glutamyltransferáza) a spolu s nimi odebíráme i bilirubin. Syntetickou funkci jater lze hodnotit z hladiny albuminu a z protrombinového času (PT – zevní koagulační systém I, II, V, VII, X).

 

AST: 0,05-0,75 μkat/l

ALT: 0,1-0,78 μkat/l

GGT: 0,05-0,72 μkat/l

ALP: 0,05-2,2 μkat/l

Bilirubin: pod 17-20 μmol/l.

Albumin: 35–53 g/l

 

Vyšetření JT a doplňkových markerů je nespecifické a mohou být přítomny falešně pozitivní i negativní výsledky.

 

AST a ALT

Jsou markery hepatocelulárního poškození, AST má izoenzymy ve svalovině a srdci, výraznou elevaci AST je vhodné korelovat s hodnotami CK, případně hsTnT. ALT vyšší než AST je typické pro chronické jaterní záněty, pro poškození jater alkoholem, toxiny a hypoxií je typické AST vyšší než ALT. U hepatocelulárních lézí je vhodné brát v potaz i předpokládanou tíži poškození odpovídající násobku zvýšení ALT a AST – mírná < 5x; střední, 5-10x; významná >10x .

 

ALP

Existuje i kostní a střevní isoenzym, vyskytuje se primárně ve žlučovodech a je spolu s GGT markerem cholestázy. Izolované zvýšení ALP spíše vypovídá o kostním postižení.

 

GGT

Nejvyšší aktivita je ve žlučovodech, je markerem poškození žlučovodů a cholestázy. Izolovaná elevace GGT je typická pro chronický alkoholizmus, při abstinenci dochází k postupné normalizaci hodnot.

 

Bilirubin

Jde o odpadní produkt hemoglobinu, při elevaci nejasné etiologie je vhodné odlišit konjugovanou a nekonjugovanou formu. Zvýšená nekonjugovaná forma znamená buď hemolýzu, nebo poruchu konjugace (Gilbertův syndrom), obě zvýšené formy jsou přítomny u poškození jaterního parenchymu a konjugovaná forma pro poruchy odtoku žluči.

 

Albumin

Je vhodný spíše pro hodnocení neakutních poruch, jeho poločas je 21 dnů. Pro akutní poruchy je vhodnější prealbumin.

 

Protrombinový čas

Je prodloužen u významné poruchy syntetické funkce jater a je jedním z markerů jaterního selhání.

 

 

Vyšetření

Při hodnocení abnormálních jaterních testů je nutné znát osobní anamnézu pacienta, vyloučit rizikový pohlavní styk, tetování nebo parenterální narkomanii. Zaměřit se je potřeba i na farmakologickou anamnézu, užívání jakýchkoliv doplňků stravy a samozřejmě na alkoholizmus.

 

Fyzikální vyšetření: Zahrnuje vyloučení známek jaterních onemocnění (ikterus, palmární erytém, pavoučkové névy, gynekomastie, hepatomegalie, splenomegalie, ascites, jaterní encefalopatie), zhodnocení nadváhy, či obezity.

 

Krevní náběry: Vstupní vyšetření by mělo zahrnovat zhodnocení lipidového profilu nalačno, stanovení glykémie, sérové koncentrace železa a feritinu, celkové vazebné kapacity pro železo a povrchového antigenu viru hepatitidy B i protilátek proti viru hepatitidy C. Jsou-li výsledky těchto testů normální, měli bychom zkusit úpravu životosprávy s observací, případně dle okolností pátrat po méně častých příčinách (autoprotilátky).

 

Zobrazovací metody: Na prvním místě je UZ břicha se zaměřením na játra a žlučové cesty, na vyšších pracovištích je k dispozici elastografie, která stále více nahrazuje jaterní biopsii.

 

Vlastní příčiny:

 

1. Hypoxické poškození jaterní tkáně – Dominuje elevace AST, JT velmi rychle klesají.

 

2. Toxické sloučeniny – Na prvním místě je samozřejmě účinek alkoholu, silně toxické jsou i vyšší dávky paracetamolu a vzácněji se objevují i intoxikace jedovatými houbami (muchomůrka zelená). Elevace JT odpovídající cholestáze se nicméně může objevit i u řady léků (např. hormonální antikoncepce) a velice často jde o neočekávatelnou individuální reakci na podkladě idiosynkrazie.

 

3. Infekční záněty jater – Elevaci JT lze očekávat u virových hepatitid včetně infekční mononukleózy.

 

4. Neinfekční záněty jater a žlučovodů – Do této skupiny patří například NAFLD, PBC, PSC a autoimunitní hepatitida. Zánět jater vzniká i u hemochromatózy a Wilsonovy nemoci.

 

5. Poruchy odtoku žluči – Jde o častou příčinu elevace ALP, GGT a bilirubinu, etiologií bývají žlučové kameny a tumory podjaterní krajiny způsobující obstrukci společného žlučovodu. Funkční poruchy odtoku žluči se objevují i v rámci tzv. těhotenské cholestázy.

 

6. Tumory jater – Elevace JT je přítomna zejména u rozsáhlejšího metastatického postižení jater, vyloučit ji nelze samozřejmě ani u primárních jaterních tumorů.

 

 

Jak postupovat

V praxi bychom měli rozlišit hepatocelulární postižení od cholestatického a anamnézou, fyzikálním vyšetřením a laboratorně vyloučit známky těžšího narušení jaterní funkce. U hepatocelulárního (a ostatně i u cholestatického) je vhodné primárně vyloučit infekční hepatitidy, u cholestatického provést zobrazovací metodu (obvykle UZ) k vyloučení obstrukce. V případě významné elevace JT, při známkách selhávání jaterních funkcí, nebo v případě nejasné etiologie elevace JT dle základních metod je vhodné pacienta odeslat do hepatální poradny.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů