Antipsychotika neboli neuroleptika patří mezi základní léky používané v psychiatrii. Jejich vývoj prošel dlouhou cestu ve snaze zvýšit jejich účinnost a přitom redukovat jejich nežádoucí účinky.

 

Princip: Obecně řečeno jsou antipsychotika sloučeniny schopné blokovat určité receptory na neuronech (nervových buňkách) v mozku. Tyto receptory jsou důležité pro funkci tzv. neurotransmiterů, což jsou sloučeniny přenášející vzruchy mezi nervovými buňkami. Za podstatu řady psychiatrických nemocí se považuje nerovnováha mezi různými neurotransmiterovými systémy. Zablokováním receptorů daným lékem se naruší funkce určitého neurotransmiteru a to má mít za následek návrat systému do rovnováhy s vymizením příznaků nemoci.

 

Využití: Existuje široké spektrum chorob, na které se antipsychotika podávají. Zřejmě nejtypičtější jsou určité psychiatrické choroby, jako je schizofrenie, maniodepresivní psychóza, různé další psychotické poruchy chování a Tourettův syndrom. Kromě toho se některá antipsychotika s úspěchem podávají u delirantních stavů včetně deliria tremens. Některá neuroleptika tlumí bolest a mohou se v určitých případech použít do kombinace s dalšími léky v terapii bolesti.

 

Typy neuroleptik: Z hlediska vývoje rozlišujeme tzv. typická a atypická neuroleptika. Typická jsou vývojově původnější a mívají silnější vedlejší účinky.

 

Typická neuroleptika – V dnešní době se v praxi používá pouze několik preparátů.

chlorprothixen (lék Chlorprothixen)

chlorpromazin (lék Plegomazin)

levomepromazin (lék Tisercin)

haloperidol (lék Haloperidol)

 

Atypická neuroleptika – Většina antipsychotik užívaných v moderní medicíně patří právě do této skupiny.

amisulprid (např. léky Amilia, Amilsulprid, Apo-Amilsulprid)

sulpirid (např. léky Dogmatil, Prosulpin)

tiaprid (např. léky Tiapridal, Tiapralan)

melperon (lék Buronil)

risperidon (např. léky Medorisper, Rileptid, Rispen, Rispera, Risperdal)

ziprasidon (např. léky Ziprasidon, Zipsi, Zypsila, Zeldox)

klozapin (např. léky Clozapin Desitin, Leponex)

olanzapin (např. léky Aedon, Arkolamyl, Clingozan, Nykob, Olanzapin, Olazax, Zyprexa)

kvetiapin (např. léky Apo-Quetiapin, Derin, Hedonin, Ketilept, Kventiax, Seroquel)

 

Nežádoucí účinky: Již vzhledem k působení na centrální nervový systém mají neuroleptika celou řadu nežádoucích účinků. Typická neuroleptika mohou vyvolat vážné poruch hybnosti podobné projevům Parkinsonovy nemoci (je to dáno silným a necitlivým tlumením dopaminových receptorů), u atypických neuroleptik bývá tento nežádoucí efekt vzácnější a slabší. Někdy mají účinek spíše opačný a způsobí stav s mimovolními pohyby, který označujeme jako tardivní dyskineze. Velmi často se při užívání antipsychotik objevuje spavost, únava a útlum, uživatelé si také běžně stěžují na pocity sucha v ústech, bolesti hlavy, trávicí obtíže (zvracení, zácpa) a kolapsové stavy. Léčení pacienti častěji mají zvýšenou hladinu cholesterolu a mohou se u nich objevit změny v krevním obrazu (např. pokles počtu bílých krvinek). Nepříjemné jsou sexuální poruchy jako je ztráta libida a impotence. Mezi velmi vzácné a nebezpečné komplikace patří závažné poruchy rytmu a neuroleptický maligní syndrom.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.psychguides.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů