Skip to main content
 


Praxe 11

11. Vyšetření pro ŘP (řidičský průkaz a průkaz vůdce malého plavidla),

ZP (zbrojní pas a průkaz pracovníka v potravinářství)

a pro účely ČSSZ, Úřad práce, policii ČR

 

 

1. Vyšetření pro řidičský průkaz

Pro vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel bylo zásadní oddělení dopravně psychologického vyšetření od vyšetření zdravotní způsobilosti. K provedení dopravně psychologického vyšetření je nezbytný již vydaný lékařský posudek.

Nemoci omezující /vylučující způsobilost k řízení motorových vozidel – jsou zařazeny do skupiny č.1 a 2.

Skupina 1 - řidiči amatéři A, B, B+E, AM, podskupiny A1, B1

Skupina 2 - řidiči řídící vůz v pracovněpravním vztahu, řidiči užívající při jízdě výstražné modré světlo, lidé, u nichž je řízení předmětem samostatné výdělečné činnosti, žadatelé a držitelé řidičských oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E a T a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E

Nemocí je celý dlouhý výčet, já bych zde zjednodušeně popsal častou problematiku. V zásadě nejlepší při výskytu některé z nemocí je poslat dotyčného k vyšetření specialistou, který přímo určí schopnost řídit motorová vozidla – platí to zejména pro epilepsii a diabetes. Mezi choroby patří nemoci sluchu, nemoci zraku, vážnější nemoci oběhové soustavy (arytmie, těžké formy srdečního selhání,objemnější aneurysmata aorty a pro skupinu 2 i přítomnost ICD), recidivující TIA a CMP, vertiginózní stavy, diabetes, epilepsie, demence, organický psychosyndrom, abuzus alkoholu a návykových látek.
 

 

Oční poruchy

Skupina 1 – vyloučena způsobilost

- binokulární zraková ostrost, a to i za použití korektivních čoček pod 0,5 při použití obou očí

- zraková ostrost menší než 0,6 při úplné funkční ztrátě zraku na jednom oku nebo v případě používání pouze jednoho oka, například v případě diplopie, a to i za použití korektivních čoček.

 

Skupina 2 – zde je velké množství podmínek, nejlepší je v případě orientačního zjištění poruchy zraku tohoto řidiče nechat posudkově vyšetřit očním lékařem.

 

 

Sluchové poruchy

Obě skupiny – způsobilost možná na základně odborného vyšetření:

- stále se zhoršující poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí nebo při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 20%, zhodnocení závisí na možnosti kompenzace

 

Diabetes
Skupina 2 – vyloučená způsobilost:
- druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby
- druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie, a kterou žadatel nebo řidič není schopen rozpoznat

Skupina 1 – způsobilost možná na základě odborného vyšetření:
- druhá a další hypoglykemie v bdělém stavu, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a k jejímuž zvládnutí je třeba pomoci další osoby,
- druhá a další hypoglykemie v bdělém stavu, která se vyskytne během období 12 měsíců od první hypoglykemie a kterou žadatel nebo řidič není schopen rozpoznat („syndrom nerozpoznávání hypoglykemie“),
- stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby,
- diabetes mellitus doprovázený závažnými orgánovými komplikacemi, nebo
- diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, u nichž hrozí riziko vyvolání hypoglykemie, a řidič nebo žadatel
a) je o hypoglykemii dostatečně informován
b) prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykemie přináší, a prokáže, že tento stav dokáže dostatečně kontrolovat; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.
Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za 3 roky.

Skupina 2 – způsobilost možná na základě odborného vyšetření:
- stav do 12 měsíců po první hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby
- diabetes mellitus doprovázený závažnými orgánovými komplikacemi
- diabetes mellitus, pokud byla zahájena léčba léky, které nesou riziko vyvolání hypoglykémie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k žádné hypoglykemii vyžadující pomoc druhé osoby, neexistují zdravotní komplikace vzniklé v souvislosti s diabetes mellitus a řidič nebo žadatel:
a) si hypoglykémii nebo její varovné příznaky uvědomuje,
b) je schopen doložit pravidelné měření glykemie, které provádí alespoň dvakrát denně
c) prokáže, že rozumí rizikům, která hypoglykémie přináší; způsob prokázání zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.
Pravidelná lékařská kontrola zdravotního stavu lékařem příslušné specializované způsobilosti je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy, provede se nejméně jedenkrát za rok.


Epilepsie
Skupina 1 – vyloučená způsobilost:
- epilepsie s bezzáchvatovým obdobím kratším 12 měsíců
- stav po izolovaném nebo prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu pokud byla nasazena medikace, po dobu 12 měsíců
- stav po izolovaném nebo prvním neprovokovaném epileptickém záchvatu pokud nebyla nasazena medikace, po dobu 6 měsíců

Skupina 1 – způsobilost možná na základě odborného vyšetření:
- Epilepsie s délkou bezzáchvatového období DELŠÍ než 12 MĚSÍCŮ
- Epilepsie se záchvatů pouze ve spánku, v anamnéze nejsou záchvaty v bdělém stavu a epilepsie trvá minimálně 12 měsíců
- Epilepsie se záchvaty, které neovlivňují schopnost řízení, nejsou v anamnéze jiné záchvaty než takové u kterých bylo prokázáno, že neovlivňují schopnost řízení a epilepsie trvá minimálně 12 měsíců
- Epileptické záchvaty, které se vyskytnou v důsledku změny medikace indikované lékařem, v případě obnovení dříve účinné léčby nutné zachovat období 3 měsíce, po které posuzovaná osoba neřídí.
- Stavy po izolovaném epileptickém záchvatu nebo po prvním neprovokovaném záchvatu, kdy byla nasazena medikace, po 12 měsících od tohoto záchvatu. Pokud nebyla nasazena medikace, po 6 měsících od tohoto záchvatu.
- Stavy po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným příčinným faktorem

Skupina 2 – vyloučená způsobilost:
- stavy jako pro skupinu 1 (viz. výše)
- epilepsie po dobu 10 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické terapie
- stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu pokud nebyla nasazena medikace, po dobu 5 let od tohoto záchvatu

Skupina 2 – způsobilost možná na základě odborného vyšetření:
- stavy jako u skupiny 1 (viz. výše)
- ojedinělý neprovokovaný epileptický záchvat, pokud nebyla nasazena medikace a při neurologickém vyšetření nebyla nalezena žádná související mozková patologie a na EEG nebyla zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po dobu 5 let od tohoto záchvatu
- epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena medikace, po 10 letech od vysazení léčby; v případě prognosticky příznivých stavů (VVES) – 5 let od vysazení farmakoterapie
 

 

Psychoaktivní látky

Obě skupiny – vyloučená způsobilost:

- závislost na psychoaktivních látkách

- pravidelné užívání psychoaktivních látek

 

Obě skupiny – způsobilost možná na základně odborného vyšetření:

- způsobilost je podmíněna bezpečným abstinenčním obdobím, za bezpečné abstinenční období se považuje nezpochybněná dvouletá důsledná a trvalá abstinence, jehož prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným odborným lékařem (psychiatr-adiktolog); pravidelná lékařská kontrola je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy

 

 

Povinné pravidelné prohlídky

Profesionálové – např. řidiči IZS, řidiči z povolání (zaměstnanci i OSVČ), řidiči nákladních vozů a autobusů (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E) a učitelé autoškol

- Vstupní prohlídka před zahájením činnosti

- Každé 2 roky do 50 let věku

- Každý rok po dovršení 50 let věku

 

Osoby starší 65 let

- Nejdříve 6 měsíců a nejpozději v den dovršení 65 let věku

- Nejdříve 6 měsíců a nejpozději v den dovršení 68 let věku

- Každé 2 roky po dovršení 68 let věku

 

Dopravně psychologické vyšetření

Jeho absolvování není podmínkou pro způsobilost danou při lékařské prohlídce, ale platí to naopak (tj. lékařská prohlídka stanovující způsobilost k řízení je nutná pro absolvování dopravně psychologického vyšetření).

 

Je povinné pro řidiče z povolání, vybodované řidiče a řidiče se zákazem řízení z důvodu trestného činu nebo přestupku. U osob nad 65 let si může dopravně psychologické vyšetření vyžádat registrující praktický lékař.

 

 

2. Vyšetření pro průkaz vůdce malého plavidla

Na jeho základě je dotyčná osoba oprávněna na území ČR vést všechna malá plavidla. K získání průkazu je mj. nutné lékařské vyšetření, které má za cíl vyloučit zdravotní stavy podmiňující zdravotní nezpůsobilost (seznam nemocí je dlouhý, v zásadě jde o stavy narušující smysly, psychiatrické poruchy a nemoci s rizikem náhlých poruch vědomí a vertiga). Závěr lékařské prohlídky je pak klasicky – zdravotně způsobilý / způsobilý s omezením / nezpůsobilý.

 

 

3. Vyšetření pro zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz (ZP) je listina, která fyzickou osobu opravňuje k vlastnictví střelné zbraně a střeliva. Doba platnosti ZP je maximálně 10 let. Zbrojní průkaz je možné vydat na základě lékařského posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.

 

Skupiny ZP: A – sběratelské účely, B – sportovní účely, C – lovecké účely, D – k výkonu zaměstnání nebo povolání, E – k ochraně života, zdraví nebo majetku, F – k provádění pyrotechnického průzkumu
 

Posudkový lékař: registrující praktický lékař, příslušný poskytovatel pracovnělékařských služeb u průkazu skupiny D, registrující PLD u žadatele o B/C mladšího 19 let.

Nezbytným obsahem každé prohlídky je zjištění anamnestických údajů o zdravotním stavu žadatele s cíleným zaměřením na vyloučení nemocí, které zdravotní způsobilost vylučují nebo omezují. Dále komplexní fyzikální vyšetření, a to včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti, barvocitu, zorného pole, rovnováhy, orientačního vyšetření neurologického a ortopedického. Posudkový lékař má právo vyžádat si další odborná vyšetření – např. psychologické vyšetření.
 

 

Nemoci vylučující způsobilost pro A,B: organické duševní poruchy, poruchy duševní a chování související s návykovými látkami, schizofrenie

 

Nemoci vylučující způsobilost pro C,D,E,F: organické duševní poruchy, poruchy duševní a chování související s návykovými látkami, schizofrenie, mentální retardace, extrapyramidové poruchy, epilepsie, degenerativní poruchy CNS, snížení zrakové ostrosti pod 6/12 po korekci, poruchy sluchu znemožňující běžnou komunikaci na méně než 6 metrů, vertigo při onemocnění vnitřního ucha

 

Závěrem vyšetření je: a) zdravotní způsobilost, b) způsobilost s omezením, c) nezpůsobilost

 

Posudek o zdravotní způsobilosti držet zbraň nesmí být starší než 3 měsíce a v takovém případě se může připojit k žádosti o vydání zbrojního průkazu.

 

Každý lékař (tj. nejen posuzující), který v rámci poskytování zdravotních služeb zjistí nebo nabude důvodné podezření, že pacient trpí nemocí, vadou nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost, je oprávněn u příslušného útvaru policie ověřit, zda je taková osoba držitelem zbrojního průkazu. Příslušný útvar policie tyto údaje lékaři sdělí bez zbytečného odkladu. V případě zjištění, že taková osoba je držitelem zbrojního průkazu, lékař oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu poskytovateli zdravotních služeb příslušnému k vydání posudku o zdravotní způsobilosti (tzn. buď registrujícímu poskytovateli nebo poskytovateli pracovnělékařských služeb), pokud je mu znám.

 

Pokud lékař nabude dojmu, že zdravotní stav dotyčného může v souvislosti s nakládáním se zbraní způsobit přímé ohrožení života nebo zdraví, uvědomí navíc policii (Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál).

 

 

4. Vyšetření pro potravinářský průkaz

Potravinářský zdravotní průkaz musí mít lidé vykonávající činnosti epidemiologicky závažné (výroba potravin, uvádění potravin do oběhu výroba kosmetických přípravků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže).

 

Zdravotní průkaz vydává registrující praktický lékař, nebo poskytovatel pracovně lékařských služeb. Zákon ani prováděcí předpis nestanoví podobu ani náležitosti průkazu a zákon k jejich stanovení nikoho nezmocňuje. Vyšetření obvykle zahrnuje anamnézu včetně epidemiologické anamnézy, fyzikální vyšetření a poučení o nutnosti ihned hlásit infekční choroby, zejména průjmová onemocnění. V některých případech může lékař indikovat výtěr z krku, nosu, nebo konečníku.

 

 

5. Účely ČSSZ - Invalidní důchod

Invalidní důchod je dávka důchodového pojištění podmíněná dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

 

Podmínkou nároku na invalidní důchod je pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 % a doba pojištění. Nárok na invalidní důchod vznikne i v případě, kdy je invalidita následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.


Vyhláška upravuje také proces stanovení míry poklesu pracovní schopnosti a posuzování invalidity, především podrobnější zjišťování zdravotního stavu.


Při podání žádosti o uznání invalidního důchodu je nezbytně nutné vyšetření zdravotního stavu. Ošetřující lékaři jsou povinni provádět příslušná funkční vyšetření pro posouzení stupně invalidity. Zároveň je potřeba, aby ošetřující lékaři spolehlivě informovali pojištěnce o jejich zdravotním stavu.


Pokles pracovní schopnosti

1. stupeň - pokles nejméně o 35 % a nejvýše o 49 %

2. stupeň - pokles nejméně o 50 % a nejvýše o 69 %

3. stupeň - pokles nejméně o 70 %.

 

Výše procentní výměry invalidního důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku, a to v závislosti na stupni invalidity.

 

Procentní sazba výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění činí:

u invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně 0,5 %

u invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně 0,75 %

u invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně 1,5 %

 

Způsob posuzování invalidity umožňuje objektivně posoudit funkční schopnosti jedince a důsledky zdravotních postižení na pracovní schopnost v souladu s aktuálními poznatky lékařské vědy a následně invalidním důchodem cíleně kompenzovat pokles jeho pracovní schopnosti.

 

 

6. Účely ČSSZ - Příspěvky na péči

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Lékař by měl vyplněním formuláře zhodnotit stupeň závislosti, tj. soběstačnost v základních životních potřebách (ZŽP).

 

Základní ZŽP

a) mobilita, b) orientace, c) komunikace, d) stravování, e) oblékání a obouvání, f) tělesná hygiena, g) výkon fyziologické potřeby, h) péče o zdraví, i) osobní aktivity, j) péče o domácnost

 

Osoba starší 18 let věku se podle § 8 odst. 2 ZSS považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve:

a) stupni I (lehká závislost), jestliže není schopna zvládat 3-4 ZŽP – 880 Kč

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže není schopna zvládat 5-6 ZŽP – 4400 Kč

c) stupni III (těžká závislost), jestliže není schopna zvládat 7-8 ZŽP – 8800 Kč

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže není schopna zvládat 9-10 ZŽP – 13200 Kč


Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno (nikoliv osobě, která péči zajišťuje) a lékařský posudek by měl zhodnotit stupeň závislosti této osoby.

 

 

7. Účely ČSSZ – Průkaz osoby zdravotně postižené (OZP)

Dotyčný o něj zažádá na spádovém Úřadu práce, který přes ČSSZ požádá o posouzení zdravotního stavu. Typy průkazů jsou:

 

a) TP - těžce postižený

b) ZTP - zvláště těžce postižený

c) ZTP/P - zvláště těžce postižený / průvodce


Výhody TP: přednostní místa na sezení v dopravních prostředcích a přednost při jednáních vyžadujících delší čekání


Výhody ZTP: přednostní místa na sezení v dopravních prostředcích a přednost při jednáních vyžadujících delší čekání, 75% sleva jízdného ve vnitrostátních vlacích a autobusech, zdarma místní MHD


Výhody ZTP/P: v podstatě stejné jako ZTP + navíc doprava vodícího psa zdarma

 

8. Účely ČSSZ – Příspěvek na zvláštní pomůcku

Lékař hodnotí zdravotní stav k posouzení nároku na zvláštní pomůcku, která jim má pomoci v běžném životě (vodicí pes, úpravy auta, speciální úprava bytu). Příspěvek je určen lidem s těžkým postižením zraku, nebo sluchu, nebo pohybového ústrojí, které trvá alespoň 1 rok.
 

 

 

9. Posudky pro Úřad práce

Praktický lékař vystavuje posudek při uplatnění pracovního omezení ze zdravotních důvodů, dále provádí vyšetření za účelem posouzení zdravotního stavu a vydání lékařského posudku při žádosti o zabezpečení pracovní rehabilitace, poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného pracovního místa, anebo ke zhodnocení důvodů, které dotyčnému brání v plnění povinností uchazeče o zaměstnání, v nástupu na rekvalifikaci, nebo jej omezuje ve výkonu určité profese.

 

 

10. Vyšetření zraněné osoby pro Policii ČR

Při podezření na účast jiné soby na poranění je nutné při zápisu do dokumentace myslet na forenzní problematiku a přesně zaznamenta údaje o vzniku poranění (mechanizmus, přesný čas), přesný popis vlastního poranění, subjektivní potíže, vystavení PN apod.

Od praktického lékaře zjišťuje Policie ČR informace o poraněné osobě formou:

a) Předběžné lékařské zprávy - Údaje uvedené do předběžné zprávy se nesmí lišit od údajů uvedených ve zdravotnické dokumentaci. Kopie zprávy se zakládá do zdravotnické dokumentace pacienta. Lékařské hodnocení závažnosti poranění (lehké, těžké) a mechanismu vzniku poranění nepatří do předběžné lékařské zprávy.

b) Lékařské zprávy o zranění (odborného lékařského vyjádření) - Lékařská zpráva o zranění (odborné lékařské vyjádření) se poskytuje na základě písemné žádosti, souhlasu zraněné osoby (se sdělením a zpřístupněním údajů obsažených ve zdravotnické dokumentaci pro účely trestního řízení) a zaslaného příslušného tiskopisu. Vyžádání souhlasu je věcí Policie ČR, nikoliv lékaře (lékař není povinen pravdivost souhlasu ověřovat, neboť u státních orgánů platí presumpce pravdivosti jejich sdělení). Součástí uvedené zprávy je lékařské hodnocení závažnosti poranění a posouzení mechanismu vzniku poranění.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů