Skip to main content
 


Praxe 07

7. Lékař jako zaměstnavatel

 

Soukromý praktický lékař může provozovat praxi jako fyzická osoba nebo právnická osoba (obvykle s.r.o.). V obou případech zpravidla zaměstnává zdravotní sestru, ale může jít i o jiné zaměstnance (jiný lékař, účetní, uklízečka). Základem pracovního poměru je pracovní smlouva.

 

 

Pracovní smlouvu je nutné uzavřít písemně a musí obsahovat den nástupu do práce, druh práce (obvykle všeobecná zdravotní sestra bez odborného dohledu) a místo výkonu práce (obvykle jedna, nebo více ordinací). Pracovní smlouva nemusí obsahovat informace o výši platu nebo mzdy. Je-li dohodnuta zkušební doba, musí být také specifikována v pracovní smlouvě.

 

Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem, s předpisy BOZP a vnitřními předpisy zaměstnavatele. Dále musí být zaměstnanec seznámen s povinnou mlčenlivostí.

 

Pozn: Dohoda o provedení práce – Je omezena na 300 hodin za kalendářní rok a odměna plně závisí na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Nejde o pracovní poměr.

 

 

Odměna zaměstnance za práci

Odměna zaměstnance soukromého lékaře je mzdou, a nikoliv platem. Mzda se obvykle stanovuje mzdovým výměrem a může být rozdělena na složku pravidelnou a nenárokovou (odměna za kvalitní plnění úkolů). Písemný mzdový výměr (částka, místo a termín výplaty) by měl být zaměstnanci vydán nejpozději v den nástupu do práce. Mzdový výměr může být zaměstnavatelem měněn.

 

Výše mzdy je do značné míry na zvážení zaměstnavatele, musí však být vyšší než minimální mzda. Všeobecná sestra spadá do páté skupiny a pro ni je v roce 2019 minimální mzda 118,60 Kč/hod.

 

 

Zkušební doba

Je možné ji sjednat nejpozději v den nástupu do práce a musí být uzavřena písemně. Zkušební doba nesmí být delší, než je polovina sjednané doby pracovního poměru.

 

Zkušební dobu nelze dodatečně prodloužit ani vzájemnou dohodou. Výjimkou je jen situace, kdy zaměstnanec nemůže během zkušební doby pracovat pro překážky v práci.

 

 

Dovolená

Nárok na dovolenou vzniká zaměstnanci, který odpracoval minimálně 60 dnů v kalendářním roce, přičemž musí jít o nepřetržitý pracovní poměr u zaměstnavatele, u nějž chce dovolenou čerpat. Minimální výměra dovolené je 4 týdny v kalendářním roce. Čerpání dovolené nařizuje zaměstnavatel a měl by umožnit zaměstnanci čerpat příslušnou dovolenou v daném kalendářním roce. Dovolená by měla být poskytnuta vcelku a je-li poskytována ve více částech, měla by alespoň 1 část činit 2 týdny vcelku. V těchto případech je ale vždy ideální vzájemná dohoda.

 

 

Výpověď z pracovního poměru

Ve zkušební době může pracovní poměr zrušit zaměstnanec i zaměstnavatel bez udání důvodu, je to ovšem nutné provést písemně. Výjimkou je prvních 21 dnů trvání PN v této době.

 

Po skončení zkušební doby je nutné písemně uzavřít dohodu o ukončení pracovního poměru. Standardem je 2 měsíční výpovědní lhůta.


 

Výpověď nelze zaměstnanci dát:

- v době, kdy je uznán dočasně neschopným práce, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla–li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení (při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování),

- při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto cvičení,

- v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce

- v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,

- v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče dočasně nezpůsobilým pro noční práci

 

 

Zákaz výpovědi se nevztahuje na zaměstnance – a zaměstnavatel s ním tedy může skončit pracovní poměr výpovědí –, který by jinak podléhal ochraně (byl by např. v pracovní neschopnosti), kdyby pro výpověď existoval důvod, pro který může okamžitě zrušit pracovní poměr (§ 55 ZP) a pro jiné porušení pracovních povinností (porušení pracovní kázně).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů