Skip to main content
 


Praxe 06

6. Ekonomika praxe VPL, kapitace, bonusy, regulace

 

Z ekonomického hlediska je při vedení praxe praktického lékaře nutno počítat s příjmy a výdaji. Příjmy vycházejí částečně ze systému zdravotního pojištění, tj. platí pojišťovna, u které je daný pacient registrován.

 

Příjmy

 

1. Zdravotní pojištění

 

a) Výkonová platba – Jde o platby od zdravotní pojišťovny za konkrétní výkony (EKG, odběr krve, předoperační vyšetření, preventivní prohlídky, očkování, dispenzarizace apod.). Tvoří cca 15-20% příjmů.

 

b) Kapitace – Jde o paušální platbu „za hlavu“, kdy pojišťovna za každého pacienta platí určitou fixní částku. V kapitační platbě jsou zahrnuté i mnohé výkony (např. ošetření malé rány, aplikace injekce), které si tak lékař nevykazuje, nebo je přesněji řečeno u svých pacientů* vykázat může, ale nedostane za ně zaplaceno. Tvoří cca 80-85% příjmů.

 

V běžné praxi se oba typy plateb kombinují a výsledná částka je tak souhrnem kapitačně-výkonové platby.

 

* U pacientů neregistrovaných si však i tyto v kapitaci zahrnuté výkony normálně vykazuje a dostává za ně zaplaceno.

 

Pozn: výše kapitační platby a hodnota bodu u praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost je dána vyhláškou MZ ČR o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení. Pro rok 2018 je to vyhláška č. 353/2017 Sb.

 

 

2. Ostatní příjmy

 

a) Přímé platby - Jde o platby za péči, která přímo nesouvisí se zdravotní péčí, může jít o příjmy za potvrzování dokumentů (posudek o schopnosti řízení motor. vozidel, posudky stran zbrojních průkazů), vydávání výpisu z dokumentace, cestovní očkování aj.

 

b) Platby z podnikatelské sféry – Jde zejména o pracovnělékařskou péči (prohlídky).

 

c) Platby od státní správy – Jde o platby za prohlídky pro úřady, nejčastěji pro OSSZ.

 

 

Výdaje

Výdaje zahrnují nájem, mzdy (zdravotní sestra, účetní), provozní náklady (počítačový hardware a software, přístroje, zdravotnický materiál aj.), provoz automobilu a vzdělávání.

 

 

Propočet kapitační platby

 

Základ kapitační platby je:

a) 48 Kč na pojištěnce při neposkytování níže zmíněných služeb
b) 50 Kč na pojištěnce při poskytování služeb alespoň 25 hodin v 5 pracovních dnech týdně s jedním dnem do 18:00
c) 56 Kč na pojištěnce při poskytování služeb alespoň 30 hodin v 5 pracovních dnech týdně s jedním dnem do 18:00 a s možností se alespoň dva dny v týdnu objednat na pevnou dobu

Celková částka se dále upravuje tzv. věkovým indexem, který bere ohled na věk pacienta. Stran praktického lékaře pro dospělé je důležité, že index je pod 1,0 ve věku 20-29 let a postupně narůstá, přičemž nejvyšší je u jedinců nad 85 let.

 

 

Navýšení plateb

Při provedení preventivní prohlídky (01021, 01022) alespoň u 30% registrovaných pojištěnců ve věku 40-80 let v hodnoceném období se připočítává ke kapitační platbě 0,50 Kč.

V případě, že poskytovatel doloží, že alespoň 50% nositelů výkonů je nositelem platného diplomu celoživotního vzdělávání, navýší se kapitační platba o 0,60 Kč.

Pokud poskytovatel získá Rozhodnutí MZ ČR akreditaci k uskutečnění vzdělávacího programu v oboru praktický lékař pro dospělé, zvyšuje se kapitační platba od 1 Kč od měsíce následujícího po doručení tohoto Rozhodnutí pojišťovně.

Poskytovateli, který na svém pracovišti školí lékaře ve vzdělávacím programu pro obor praktického lékaře pro dospělé, náleží další zvýšení kapitační platby o 3 Kč.

Pokud poskytovatel předloží smluvní pojišťovně potvrzení, že se účastnil alespoň 10x za rok služby LSPP, bude mu navýšena roční úhrada o 35000 Kč x koeficient dle daného Kraje (který má každá pojišťovna jiný).

Dále jsou podporováni praktičtí lékaři pro dospělé a PLDD, kteří zajišťují poskytování zdravotních služeb v oblastech, kde je jejich zajištění problematické (např. hůře dostupné oblasti, oblasti hranic ČR), a to formou navýšení celkové výše roční úhrady až o 30 %. Kromě toho je dorovnávána kapitační platba lékařům, kteří mají vzhledem ke geografickým podmínkám o alespoň 30 % menší počet registrovaných pacientů, než je celostátní průměr.

 

Regulace

Celkově není regulace pro praktické lékaře příliš přísná. V roce 2019 platil, že stran regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, na vyžádanou péči (včetně ZUM/ZULP), a na pomůcky pro inkontinentní jsou pro VPL bude tolerováno překročení celostátní průměrné úhrady maximálně do 20%.

Pokud poskytovatel překročí celostátní průměrnou úhradu v některé z uvedených regulovaných oblastí o 20% a více, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do 25% z překročení. Nově se regulace neuplatní, , pokud komplexní náklady na poskytovatelem registrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny za rok 2019 nepřekročí komplexní náklady na poskytovatelem registrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny za rok 2018.


Pozn: Všechna čísla se samozřejmě průběžně mění!

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů