Skip to main content
 


Interna 04

4. Kardiální insuficience - levostranná

 

Levostranná kardiální insuficience tvoří podstatnou část problematiky interně léčených pacientů a úzce souvisí s poruchou funkce levé komory srdeční.

 

Zatímco u akutního levostranného selhání nebývají výrazné známky morfologické přestavby levé komory, u chronického selhání dochází vlivem aktivace RAAS systému k postupné hypertrofii levé komory, která je postupně doprovázena její dilatací.

 

 

Příčiny

Akutní levostranná insuficience je nejčastěji způsobena akutním infarktem myokardu a arytmiemi. Mezi dalšími příčinami může být hypertenzní krize, myokarditida, perikarditida, srdeční tamponáda a dekompenzace chronických srdečních onemocnění (kardiomyopatie, aortální stenóza, mitrální insuficience).

 

Chronická levostranná kardiální insuficience souvisí s chronickými formami ICHS včetně stavů po prodělaném infarktu myokardu. Kromě toho může jít o kompenzovaná chronická onemocnění, jako jsou kardiomyopatie a zmiňované chlopenní vady.

 

 

Projevy

Akutní levostranné srdeční selhání se projevuje především akutní dušností s anxietou a s rozvojem plicního edému. Dušnost se zhoršuje v horizontále, postižený zaujímá ortopnoickou polohu a zapojuje pomocné dýchací svaly. U těžších forem je přítomna cyanóza.

 

Chronické levostranné srdeční selhání se projevuje námahovou dušností, při dekompenzaci se objevuje i dušnost noční v důsledku horizontální polohy. U chronického selhání udáváme dle tíže námahové dušnosti stádia NYHA I (žádná dušnost) až NYHA IV (dušnost při malé námaze, nebo v klidu). Kromě toho mohou být přítomny příznaky souvisejících srdečních onemocnění (bolesti na hrudi, synkopy, palpitace a další).

 

 

Diagnostika

Z anamnézy je základní informace o dušnosti a případně o dalších doprovodných příznacích.

 

Z fyzikálních vyšetření má velký význam poslech plic, kde jsou při dekompenzaci srdečního selhání slyšet inspirační chrůpky. Velký význam mají kontroly TK a TF.

 

Z krevních náběrů je pro diagnostiku nejdůležitější zjištění hladiny natriuretických peptidů (obvykle NT-proBNP).

 

EKG může prokázat arytmie, ischemické změny a změny typické pro hypertrofii LK.

 

Ze zobrazovacích metod je důležitý běžně dostupný RTG plic (zvětšení srdečního stínu, městnání v plicním řečišti), bezkonkurenčně největší význam má však echokardiografie (struktura myokardu, hypertrofie, výpočet EF LK, hodnocení stavu chlopní, přítomnost tekutiny v perikardu apod.). U kardiální insuficience bez jasných příčin lze provést SKG k vyloučení ICHS, MR myokardu, nebo dokonce biopsii myokardu.

 

 

Léčba

Akutní levostranná insuficience je obvykle léčena za hospitalizace. Základem je podání diuretik, nitrátů (při dostatečném TK) a eventuálně při hypotenzi kontinuální tlaková podpora (dobutamin, noradrenalin). Výrazná dušnost s anxietou může být léčena oxygenoterapií a výhodou je nárazové podání opiátů. Kromě vlastní terapie symptomů je pochopitelně nutná i léčba vyvolávající příčiny.

 

Chronická levostranná kardiální insuficience je kromě režimových opatření (zákaz kouření, omezení alkoholu, přiměřený pohyb, omezení přísunu soli) opět léčena primárně farmakologicky. Základem je pravidelné užívání diuretik, v případě ICHS jakožto vyvolávající příčiny se podává ASA a statin. Z diuretik používáme především furosemid a spironolakton. Spironolakton je blokáto r mineralokortikoidních receptorů a kromě diuretického účinku výrazně snižuje mortalitu. Malá dávka beta-blokátoru snižuje zátěž srdečního svalu a snižuje riziko vzniku arytmií. Jako prevenci remodelace levé komory je důležité dát do medikace blokátory RAAS (ace-inhibitory), nebo AT1-inhibitory (sartany). Z nových sloučenin se užívá např. ivabradin, který snižuje tepovou frekvenci, ale má účinek pouze u přítomného sinusového rytmu.

 

Z nefarmakologických možností terapie je u chronického selhání na podkladě ICHS na prvním místě koronarografie s PCI a implantací stentu, méně často se provádí kardiochirurgické řešení (koronární bypass). U indikovaných pacientů přichází v úvahu transplantace srdce. Speciální místo v terapii má hemodialýza, kterou lze řešit pokročilé stupně srdečního selhání nereagující na podávání diuretik.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů