Dětská mozková obrna (DMO) je stav, který by se dal popsat jako trvalé a nezhoršující se postižení pohyblivosti člověka, které bylo způsobeno jednorázovým poškozením mozku.

 

Příčiny: K poškození mozku, které způsobí dětskou mozkovou obrnu, může dojít před narozením (tedy u plodu ještě v těle matky), během narození, i po narození. Příčin tohoto poškození je celá řada. V matčině těle to může být infekce nebo působení některých toxických látek a léků, při porodu to může být náhlý nedostatek kyslíku a po porodu u novorozence může být jeho mozek poškozen například infekčním zánětem, či působením bilirubinu u novorozenecké žloutenky. Celkově platí, že dětskou mozkovou obrnou jsou nejvíce ohroženy nezralé a předčasně narozené děti.

 

Projevy: Základním projevem je narušení hybnosti dítěte. Podle toho rozlišujeme několik typů dětské mozkové obrny.

1. Spastická forma – Základním projevem je snížená pohyblivost spojená s vysokým svalovým napětím. Některé části těla jsou jakoby křečovitě ztuhlé a postižený jimi jen s obtíží pohybuje, může navíc docházet k úbytku svalové hmoty v postižených svalech.. Podle toho, jaká část těla je nejvíce postižena, rozlišujeme tři podtypy této formy:

a) Podtyp s převážným postižením dolních končetin – Postižený má potíže s chůzí a na ulici ho poznáme podle typické nůžkovité chůze (scissor gait). Je to stav, kdy jsou při chůzi nohy lehce pokrčené („jakoby do X“) s koleny blízko u sebe.

b) Podtyp s převážným postižením poloviny jedné horní a stejné dolní končetiny – U této formy je postižena pravá ruka + pravá noha, nebo levá ruka + levá noha. Horní končetina bývá postižena obvykle více.

c) Podtyp s postižením všech čtyř končetin – Toto je nejtěžší podtyp spastické formy, který nemocného značně omezuje v běžném životě.

 

2. Dyskineticko-ataktická forma – U podtypů této formy je spíše snížené svalové napětí a normální nebo zvýšená pohyblivost. Postižený může provádět různé nekoordinované pohyby, které neumí ovládat vůlí. V různé míře bývá přítomno poškození mozečku a narušené cílení pohybů, které se označuje jako ataxie.

U obou forem obrny se navíc mohou vyskytovat další komplikace, jako je mentální retardace (tedy snížená inteligence), poruchy učení a epileptické záchvaty. Zdůrazňuji, že to ale není pravidlem, mnoho lidí postižených mozkovou obrnou mají intelekt naprosto normální!

 

Diagnostika: Pro diagnózu je významný nález výše uvedeného narušení hybnosti, které se nezhoršuje.

 

Prevence: Prevence je dost složitá a spočívá v komplexní péči o těhotnou, v pravidelných kontrolách v těhotenské ambulanci, zahrnuje správné vedení porodu a péči o nově narozené dítě. Samozřejmě je nutné podotknout, že vznik dětské mozkové obrny lze takto omezit, nikoliv však zcela vymýtit. I přes sebelepší snahu k poškození mozku u některých plodů a novorozenců dochází.

 

Léčba: Poškození mozku vyléčit neumíme. Za jedinou formu účinné terapie v tomto případě lze považovat ošetřovatelskou péči o postiženého a snahu o to, umožnit mu co nejplnohodnotnější život ve společnosti. To zahrnuje komplexní a individuální rehabilitační a sociální programy. Zejména u spastické formy lze provést některé operace, které sice nezlepší pohyblivost, ale alespoň sníží rigiditu končetin.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů