Skip to main content
 


Urgent 34

34. Akutní stavy v psychiatrii

 

Mezi akutní situace v psychiatrii patří řada stavů, z nichž některé mohou ohrozit dotyčného jedince a-nebo jeho okolí. Řadíme sem akutní psychotické stavy, intoxikace, abstinenční syndrom včetně deliria tremens, kvalitativní poruchy vědomí (delirium) a akutní úzkostné stavy.

 

Obecný přístup

První pomoc u akutních psychiatrických poruch má svoje specifika, protože se velmi často jedná o emocionálně vypjatou situaci a lékař musí u pacienta správně vyhodnotit rozlišovací schopnosti pacienta, psychotické příznaky a riziko agresivního, nebo suicidálního chování.

 

Při intervenci u koherentně uvažujícího člověka nejevícího známky suicidálního chování bychom měli zjistit příčinu obtíží, pokusit se jej zklidnit, případně navrhnout možné formy řešení. U psychických obtíží je často nutné řešit psychosociální problematiku a zapojit do řešení i pacientovo okolí. Základní formy takovýchto krizových situací jsou náhlé traumatické krize (úmrtí v rodině, ztráta zaměstnání, rozvody, ztráta vztahu apod.) a pozvolněji probíhající krize spojené s životními změnami (poruchy přizpůsobení).

 

Akutní psychické obtíže může kromě praktického lékaře pomoci řešit Linka důvěry, při závažnějších akutních psychických poruchách může být nutná pomoc ZZS a Policie ČR, které zajistí převoz pacienta na příslušné lůžkové zařízení.

 

 

Odvykací stav při závislosti na alkoholu

Pacient by měl být hospitalizován, indikovány jsou benzodiazepiny do 90mg na 24 hodin + tiapridal 100mg per os / i.v. do dávky 1200mg na 24 hodin, při rozvoji deliria tremens JIP + monitorace.

 

Delirium

Jde o kvalitativní poruchu vědomí, která nastupuje relativně náhle, typická je u seniorů v cizím prostředí při celkové dekompenzaci zdravotního stavu vlivem jiných onemocnění. Preventivně lze podat per os melperon (Buronil) 25mg tbl, obvykle 3-4 tbl. U rozvinutého deliria se aplikuje tiapridal 100mg inj/tbl, nebo haloperidol 1,5 mg tbl nebo 5 mg inj.

 

Akutní záchvat úzkosti

Situaci u jinak nekomplikovaného pacienta lze dobře zvládnout, základem je uklidnění a zmírnění tenze, z medikace se podávají rychle působící anxiolytika (benzodiazepiny). Při opakování obtíží a celkově depresivním ladění je možno zvážit dlouhodobě působící antidepresiva.

 

Akutní psychické poruchy u intoxikace

Pacient může být agitovaný a někdy i nebezpečný, vhodný je v takovém případě převoz do lůžkového zařízení (záchytka, psychiatrické oddělení, JIP interního oddělení apod.).

 

Sebevražedné jednání

Při podezření na riziko suicidálního pokusu (nebo po neúspěšném pokusu o něj) musí být dotyčný akutně vyšetřen psychiatrem se zvážením nedobrovolné hospitalizace na psychiatrickém oddělení. Suicidální chování může i nemusí být způsobeno psychiatrickým onemocněním (deprese x bilanční sebevražda).

 

Akutní psychotické stavy

Akutní psychotická porucha je indikací k převozu na uzavřené psychiatrické oddělení, kde může být jedinec zaléčen. Chování může být značně nevyzpytatelné. Při akutním neklidu lze aplikovat per os / i.m. olanzapin (5-20mg), levomepromazin 25mg (Tisercin), tiapridal 100mg nebo haloperidol 1-10mg.

 

Pozn: Při (auto)agresivním chování nereagujícím na medikaci může být indikováno nasazení fyzikálních omezujících prostředků (kurtování, síťové lůžko, izolační místnost). Pacienti takto omezení musí být přirozeně pravidelně sledování a o omezení musí být vedena kvalitní dokumentace.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů