Skip to main content
 


Praxe 14

14. Spolupráce s agenturami domácí péče, s ambulatními i lůžkovými specialisty, s terénní pečovatelskou službou

 

 

Agentury domácí péče + terénní pečovatelská služba
Agentury domácí péče zajišťují domácí péči, což je forma terénní zdravotně-sociální péče, která je určena nemocným a postiženým jedincům v jejich sociálním prostředí. Cílem je udržet, nebo obnovit zdraví nemocného a zajistit potřebnou kvalitu života, aniž by musel být dotyčný umístěn do zařízení lůžkové péče.

Domácí péči lze rozlišit na: a) domácí zdravotní péči a b) domácí sociální péči

Domácí zdravotní péče je poskytována na doporučení registrujícího praktického lékaře. Je multidisciplinární a zapojuje se do ní aktivně pacient i jeho rodina. Domácí zdravotní péče je financována ze zdravotního pojištění. Po indikaci domácí péče navštíví pacienta terénní pracovník agentury domácí péče, provede pohovor a domluví se na rozsahu péče. O péči se provádí záznamy, které se pravidelně předkládají indikujícímu lékaři. Maximální rozsah domácí péče hrazený z pojištění je 3x 1 hodina denně. Domácí péče musí být k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Domácí péče může zahrnovat monitoraci životních funkcí, odběry biologického materiálu, parenterální aplikaci léků a hydrataci, péči o stomii, ošetřování PMK apod.

Domácí sociální péče bývá poskytována terénní pečovatelskou službou za částečnou, nebo plnou úhradu pacientem. Nezbytné životní potřeby jsou nicméně zabezpečovány zdarma. Sociální péče zahrnuje pedikúru, stříhání vlasů, pomoc s běžnými denními činnostmi včetně nákupů, oblékání, mytí a hygieny, praní a žehlení oblečení, donášku jídla a léků, pomoc při stravování apod.

Součástí domácí zdravotně-sociální péče může být i placené zapůjčení kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, polohovací lůžka, klozetová křesla, chodítka, hole aj.).

Praktický lékař může pomoci získat finance na hrazené úkony domácí péče zajištěním příspěvku na péči (tj. zhodnocení stupně závislosti pacienta pro OSSZ).


Ambulantní specialisté
Spolupráce s ambulantními specialisty tvoří důležitou součást práce praktického lékaře. V dobře fungující primární péči má praktický lékař pro dospělé na starosti tzv. „gate keeping“, tj. je spojovacím mostem mezi pacientem a odborným specialistou. Vyšetření u ambulantních specialistů může mít důvody diagnostické, terapeutické, posudkové a jejich kombinace.

Častá spolupráce je mezi praktickým lékařem a internistou, očním lékařem, ORL lékařem, diabetologem, ortopedem a neurologem. Praktický lékař odesílá pacienta s žádankou typu „K“, kde by měla být vyplněna žádost o vyšetření, terapii, nebo posudkové vyjádření a důležité anamnestické údaje.

Pokud specialista indikuje PN, měl by ji vystavit, pacienta dispenzarizovat a po zlepšení stavu předat do péče praktického lékaře.

Specialisté mohou do péče praktického lékaře předat i dlouhodobě dispenzarizované pacienty, typicky jde o pacienty s nekomplikovaným diabetem, pacienty s nekomplikovanou hypothyreózou a nově i pacienty s vybranými onkologickými onemocněními v remisi.


Lůžkoví specialisté
S lůžkovými specialisty se praktický lékař dostává do kontaktu tehdy, pokud odešle svého pacienta k hospitalizaci. Hospitalizace může být akutní, nebo plánovaná. Účel hospitalizace může být diagnostický, terapeutický, nebo obojí. Specifický podtyp plánované hospitalizace je operační zákrok, před kterým praktický lékař obvykle provádí předoperační vyšetření.

Praktický lékař opět odesílá pacienta s žádankou typu „K“, kde by měla být vyplněna žádost o hospitalizaci, důvod odeslání a případně další důležité okolnosti (OA, FA, AA apod.). V neakutních případech se praktický lékař může předem domluvit na termínu přijetí.

Po skončení hospitalizace bývá pacient s propouštěcí zprávou odeslán k praktickému lékaři. V propouštěcí zprávě by měl být uveden další diagnostický nebo terapeutický plán, případně další doporučení (např. kontrolní krevní odběry v čase).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů