Skip to main content
 


Praxe 09

9. Pracovně lékařské služby, práce v riziku - legislativa

 

 

Pracovně lékařské služby

Pracovně lékařské služby (PLS) jsou definovány dle zákona č. 373/2011 o specifických zdravotních službách (a který je měněn zákonem č.202/2017) a definujeme je jako preventivní služby, které mají hodnotit způsobilost daného jedince k práci, chránit před pracovními úrazy a nemocemi souvisejícími s povoláním. Historickým podkladem pro rozvoj tohoto odvětví medicíny byl fakt, že určitá zaměstnání vedla po delší době k charakteristickým zdravotním obtížím.

 

U zaměstnání se hodnotí určité kategorie rizikových faktorů různé tíže, které hodnotíme čísly 1-4 (4 je nejtěžší). Příkladem je riziko hluku, riziko prachu, riziko fyzické námahy apod. Podle těchto rizik se hodnotí celková kategorie práce, která se řídí nejvyšším rizikovým faktorem. Kategorii 1 stanovuje zaměstnavatel, kategorii 2 a výše hygiena. Zaměstnavatel je povinen při rizicích 2-4 vytvořit smlouvu o PLS s poskytovatelem, u rizika kategorie 1 postačuje vyšetření praktickým lékařem dotyčného.
 

 

Kategorie práce

Kategorie 1 - práce, při nichž není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví (např. administrativní práce).

Kategorie 2 - práce, při nichž pze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví člověka jen výjimečně (zejména u vnímavých jedinců); jde o práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními předpisy

Kategorie 3 - práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, rovněž pak tyto práce naplňují další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření atd.

Kategorie 4 - práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

 

 

Pracovně lékařské prohlídky

Při pracovnělékařských prohlídkách se hodnotí zdravotní stav dotyčného a závažné anamnestické faktory ovlivňující způsobilost k dané práci, při pravidelných prohlídkách se hodnotí zejména vliv pracovních podmínek na zdraví zaměstnance a provádí se prevence nemocí z povolání. Žádanku o prohlídku má povinnost připravit zaměstnavatel, žádost musí mít uvedeno, o jakou prohlídku se jedná, jaká je její indikace, dále musí být definován přesný charakter práce a musí být vypsány rizikové faktory jednotlivých kategorií. Pracovník, u nějž je prohlídka prováděna, by měl s sebou mít i aktuální výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře.

 

Závěr pracovně lékařské prohlídky může být - zdravotně způsobilý, zdravotně způsobilý s omezením (+ definice), zdravotně nezpůsobilý, nebo ztratil dlouhodobě zdravotní způsobilost. Samozřejmě u možnosti schopen s omezením lze přidat takové omezení, které fakticky schopnost vykonávat dané zaměstnání vylučuje. Termín „zdravotně nezpůsobilý“ může být použit pouze ve vstupní prohlídce, v ostatních prohlídkách se používá „ztratil dlouhodobě zdravotní způsobilost“.

 

Prohlídky rozlišujeme na: vstupní, periodické, mimořádné a výstupní

 

a) Vstupní prohlídka - Je velmi důležitá a měla by zabránit tomu, aby byl do zaměstnání přijat člověk, u kterého hrozí vlivem práce poškození zdravotního stavu, nebo pracovní úraz. Nebudeme například doporučovat zaměstnání epileptika v práci, kde je udávaná práce ve výškách, nebo jedince s chronickým VAS diskogenní etiologie do práce spočívající v manipulaci s těžkými břemeny atp.

 

b) Periodické prohlídka - Provádí se pravidelně v určitém intervalu, který odpovídá hodnotě kategorie práce, věku dotyčného a případně speciálním podmínkám.

- u kategorie 1 se doporučuje á 6 let do 49 let věku a pak á 4 roky

- u kategorie 2 se doporučuje á 4 roky do 49 let věku a pak á 2 roky

- u kategorie 3 se doporučuje á 2 roky

- u kategorie 4 se doporučuje á 1 rok

- u jedinců pracujících v noci se doporučuje á 2 roky

- u profesionálních řidičů se doporučuje á 2 roky do 49 let věku a pak á 1 rok

 

c) Mimořádná prohlídka - Nejčastěji se provádí tehdy, pokud došlo k vystavení DPN v délce delší než 2 měsíce. Dalšími možnostmi je podezření ošetřujícího lékaře na změnu způsobilosti vlivem zdravotního stavu, při zhoršení pracovních podmínek apod.

 

d) Výstupní prohlídka - Měla by vést ke zhodnocení vlivu předchozí práce na zdravotní stav jedince. Provádí se před ukončením pracovního poměru, nebo před převedením na jiný druh práce. Za normálních okolností by v ní neměl chybět závěr, že vyšetřovaný nenese známky profesionálního poškození a toto by v případě potřeby mělo být podloženo objektivně (např. audiometrie při riziku hluku). Pozn: K výstupní prohlídce není třeba výpis z dokumentace a nemusí být vydán posudek, stačí potvrzení o jejím provedení.

 

 

Nemoci z povolání

Jde o chorobné stavy, u kterých je podezření na přímou souvislost s výkonem určitého zaměstnání. Ošetřující lékař (i zaměstnavatel) je povinen pacienta s podezřením na nemoc z povolání ke kompetentnímu odborníkovi (definovaní poskytovatelé v oboru pracovního lékařství).

 

 

Pozn: Riziko hluku

Lékařské prohlídky provádí praktický lékař nebo pracovní lékař. U kategorie rizika 3 se provádí 1x á 2 roky, u kategorie rizika 4 se provádí 1x ročně. Vstupní prohlídka by měla zahrnovat ORL vyšetření včetně prahové tónové audiometrie. Periodická prohlídka by měla zahrnovat orientační vyšetření sluchu a screeningovou audiometrii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů