Skip to main content
 


Praxe 04

4. Systém primární zdravotní péče v ČR, základní zákony týkající se zdravotní péče, smlouvy se ZP, vykazování, metodika VZP, MNK klasifikace

 

 

I. Systém primární péče

Primární péče je koordinovaná zdravotně-sociální péče, která by bývá prvním místem kontaktu pacienta se systémem zdravotní péče. Je základem zdravotního systému a vykonává činnosti preventivní, ošetřovatelské, rehabilitační, diagnostické a léčebné.

 

Kvalitní a silná primární péče umožňuje lepší prevenci a časnější záchyt vážných onemocnění a umožňuje celému systému dosáhnout lepších výsledků s nižšími náklady.

 

Složky primární péče

Všeobecní praktičtí lékaři

Praktičtí lékaři pro děti a dorost

Ambulantní gynekologové

Agentury domácí péče (detaily viz. níže)

Stomatologové

LSPP

Lékárny

 

Domácí péče

Domácí péče je forma terénní zdravotně-sociální péče, která je určena nemocným a postiženým jedincům v jejich sociálním prostředí. Cílem je udržet, nebo obnovit zdraví nemocného a zajistit potřebnou kvalitu života, aniž by musel být dotyčný umístěn do zařízení lůžkové péče. Domácí péče je poskytována na doporučení registrujícího praktického lékaře. Domácí péče je multidisciplinární a zapojuje se do ní aktivně pacient i jeho rodina. Domácí péče je financována ze zdravotního pojištění, určité nehrazené úkony mohou být placeny pacientem a jeho rodinou. Po indikaci domácí péče navštíví pacienta terénní pracovník agentury domácí péče, provede pohovor a domluví se na rozsahu péče. O péči se provádí záznamy, které se pravidelně předkládají indikujícímu lékaři. Maximální rozsah domácí péče hrazený z pojištění je 3x 1 hodina denně. Domácí péče musí být k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Domácí péče může zahrnovat monitoraci životních funkcí, odběry biologického materiálu, parenterální aplikaci léků a hydrataci, péči o stomii, ošetřování PMK apod.

 

Sociální péče v rámci domácí zdravotní péče je poskytována pečovatelskou službou za částečnou, nebo plnou úhradu pacientem. Nezbytné životní potřeby jsou nicméně zabezpečovány o. Sociální péče zahrnuje pedikúru, stříhání vlasů, pomoc s běžnými denními činnostmi včetně mytí a hygieny, praní a žehlení oblečení, donášku jídla a léků, pomoc při stravování apod.

 

 

II. Zákony týkající se zdravotní péče

 

Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.

Zákon o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb.

Zákon o ZZS č. 374/2011 Sb.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.

Zákon o způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lék. a farmaceuta č. 95/2004 Sb.

Zákon o způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání č. 96/2004 Sb.

Zákon o ČLK, ČSK a Č.lék.K č. 220/1991 Sb.

Zákon o ochraně před návykovými látkami 379/2005 Sb.

 

Zákon č. o ochraně veřejného zdraví č. 285/2000 Sb.

Zákon o umělém přerušení těhotenství č. 66/1986 Sb.

Transplantační zákon č. 285/2002 Sb.

Zákon o lidských tkáních a buňkách č. 296/2008 Sb.

Vyhláška o rámcových smlouvách č. 618/2006 Sb.

Vyhláška č. 185/2009 Sb. o základních a nástavbových lékařských oborech

Vyhláška o Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami č. 134/1998 Sb.

 

Prováděcí předpisy

• Vyhláška 98/2012 o zdravot. dokumentaci • Vyhláška 99/2012 personální zabezpečení • Vyhláška 92/2012 o VT vybavení ZZ • Vyhláška 39/2012 dispenzární péče • Vyhláška 306/2012 hygienické požadavky • Vyhláška 116/2012 předávání údajů NZIS • Nařízení 307/2012 o dostupnosti ZS

 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně

čl. 3 - Spravedlivý přístup ke zdravotní péči, čl. 4 - Profesní standardy, čl. 5 - Jakýkoliv zákrok pouze se svobodným a informovaným souhlasem, čl. 6 - Ochrana lidí neschopných dát souhlas, čl. 7 - Ochrana lidí s duševní poruchou, čl. 8 – Stav nouze vyžadující neodkladná řešení, čl. 9 - Zřetel na dříve vyslovená přání, čl.10 - Ochrana osobních údajů a právo na informace shromážděné o zdraví

 

 

III. Smluvní vztahy se ZP

Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami musí mít každý subjekt poskytující zdravotní péči, který chce za poskytování péče dostat peníze z veřejného zdravotního pojištění. Zjednodušeně řečeno platí, že každý nově vzniklý subjekt žádající o vznik smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou musí zažádat na zdravotní odbor Krajského úřadu a projít výběrovým řízením, na konci kterého bude zástupce pojišťovny s uzavřením smlouvy souhlasí.

 

 

IV. Vykazování zdravotní péče

Praktický lékař aktivně vykazuje péči nespadající do kapitační platby. Děje se tak pomocí kódů odpovídajících určitým výkonům (preventivní prohlídka, EKG, vyšetření CRP v ambulanci, dispenzarizace diabetika, předoperační a mnohé další).

 

Pravidla vykazování:

1. Výkon musí být proveden celý (včetně odpovídajícího času).

2. Určité výkony lze vykázat jen s určitou maximální frekvencí.

3. O výkonu musí být učiněn zápis do dokumentace.

 

 

IV. MKN klasifikace

Zkratka MKN znamená Mezinárodní Klasifikace Nemocí, kterou vydává WHO. Jde o rozsáhlou klasifikaci lidských onemocnění, která je určena písmenem latinské abecedy a následnou kombinací 3-4 čísel. Nespecifické příznaky začínají písmenem R (např. horečka, tachykardie, bolesti na hrudi apod.).


 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů