Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China


Autoři: Prof Chaolin Huang, MD, Yeming Wang, MD, Prof Xingwang Li, MD, Prof Lili Ren, PhD, Prof Jianping Zhao, MD, Yi Hu, MD et al.

Závěr: Zveřejňujeme data o skupině 41 pacientů s laboratorně potvrzenou infekcí 2019-nCoV. Pacienti trpěli závažnou, mnohdy smrtelnou formou zápalu plic a byli přijati do nemocničních zařízení ve Wu-chanu v období od 02.01.2020. Klinické příznaky významně připomínají infekci SARS-CoV. U pacientů s těžkým průběhem se často rozvinul ARDS (syndrom akutní respirační tísně) s nutností umístění na jednotky intenzivní péče a aplikací oxygenoterapie (podávání kyslíku). Čas od přijetí do nemocnice do rozvoje ARDS byl průměrně 2 dny. V této skupině je vysoká mortalita, neboť 6 pacientů (15% ze 41 pacientů) již zemřelo.

Počty mrtvých rychle narůstají. Do 24.01.2020 bylo laboratorně potvrzeno 835 infekcí s 25 úmrtími. Zprávy přicházejí u mnoha čínských provincií i ze zahraničí, dokonce došlo k nákaze některých zdravotnických pracovníků. Tato fakta naznačují, že koronavirus 2019-nCoV si vyvinul efektivní mezilidský přenos.

K ochraně se důrazně doporučují správně nasazené N95 respirátory a další prostředky osobní ochrany. Dále musí být přísně monitorovány jakékoliv příznaky infekčního onemocnění mezi ošetřujícími zdravotníky... Protilátky by u zdravotníků měly být vyšetřovány před- a po kontaktu s nemocnými, aby byly rychle odhaleny asymptomatické nákazy.

Byly pozorovány jisté podobné charakteristiky této a předchozích koronavirových infekcí. V naší skupině 41 pacientů se u nejvíce pacientů objevila horečka, suchý kašel, dušnost a na CT plic oboustranné infiltrace charakteru denzit mléčného skla. Tyto nálezy do určité míry připomínají SARS a MERS infekce.

Na druhou stranu jsou zde i odlišnosti. Méně pacientů nakažených současným 2019-nCoV vykazuje symptomy onemocnění horních cest dýchacích (rýma, bolest v krku), co naznačuje, že virus přednostně napadá buňky dolních dýchacích cest. Kromě toho se při infekci 2019-nCoV méně vyskytují trávicí obtíže, zatímco u SARS a MERS byl minimálně ve 25% případů přítomen průjem.

Měly by být testovány i vzorky moči a stolice k vyloučení alternativních cest přenosu infekce, neboť přesné znalosti o cestách přenosu stále nejsou k dispozici.

Vzhledem k velkému množství cytokinů uvolněných při infekcích SARS, MERS a 2019-nCoV se jeví logickým řešením aplikace kortikosteroidů jako součást léčebné strategie k útlumu zánětem indukovaného poškození plicní tkáně. Zkušenosti se SARS a MERS nicméně prokázaly, že podávání kortikosteroidů nemělo vliv na mortalitu, ale prodloužilo vymizení viru z organizmu. Z toho důvodu se rutinní systémová aplikace kortikosteroidů u SARS a MERS nedoporučuje.

Z naší skupiny 41 pacientů s 2019-nCoV infekce pacienti mimo jednotky intenzivní péče kortikosterody prakticky nedostávali. Kortikosteroidy byly v malých až středních dávkách podávány méně než polovině pacientů v těžkém stavu s ARDS hospitalizovaným na JIP. Je nezbytně nutný další výzkum s vyhodnocením, zda systémová kortikoterapie je pro pacienty s 2019-nCoV výhodná, nebo škodlivá.

Protivirová léčba je v terapii 2019-nCoV zatím neefektivní. V předchozích studiích byla kombinace lopinaviru a ritonaviru spojena s výrazným klinickým efektem proti SARS a stejná kombinace byla zkoušena v Saudské Arábii proti MERS…Vzhledem k tomu, že 2019-nCoV je nově se objevivší virus, nebyla zatím vyvinuta efektivní léčebná terapie. Prozatím byly urgentně zahájeny testy se zmíněnou kombinací lopinaviru a ritonaviru.

Naše studie naráží na četné limity. Za prvé, infekce u většiny pacientů byla potvrzena ze vzorků získaných z dolních dýchacích cest a nebyl jim proveden výtěr horních dýchacích cest k porovnání detekce virové RNA mezi horními a dolními dýchacími cestami....Za druhé, kvůli malému počtu jedinců ve studovaném vzorku je těžké vyhodnotit rizikové faktory pro rozvoj těžké formy onemocnění a mortalitu. Zmiňovaná skupina je navíc složena z jedinců přijatých do zdravotnických zařízení. Sběr dat z větší skupiny nemocných včetně pacientů ze standardních oddělení a pacientů ošetřených v rámci primární péče by lépe pomohl odpovědět na otázky stran klinických příznaků a rizikových faktorů a dal nám lepší obraz o celé situaci.

Dále je nutno podotknout, že ve studované skupině nejsou žádné děti, nebo adolescenti. Tuto problematiku by měly osvětlit další studie.
...
2019-nCoV musí být nadále podrobně studován v případě, že se stane globální hrozbou. Kriticky nutný při kontaktu zdravotníků s potenciálně nakaženými pacienty je vývoj rychlých diagnostických testů a použitelná diferenciální diagnostika na základě klinických příznaků. Vzhledem k pandemickému potenciálu viru 2019-nCoV je nutné dále monitorovat jeho adaptační mechanismy, virovou evoluci, infekčnost, transmisibilitu (přenosnost) a patogenitu (schopnost vyvolat onemocnění).


(kompletní text studie je zde)
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů