Skip to main content
 


Interna 68

68. Osteoporóza, osteomalacie, vitamin D

 

1. Osteoporóza

Osteoporóza je chronické metabolické systémové onemocnění, které se nejvíce manifestuje postižením skeletu se snížením její organické i minerálové složky. Je zodpovědná za 80% zlomenin.

 

Příčiny

Kostní hmota je tvořena organickou (zejména kolagen) a anorganickou složkou (zejména kalciumfosfát) a celý život dochází k její přestavbě se souběžně probíhající osteoblastickou a osteoklasickou aktivitou. S rostoucím věkem dochází k převaze resorpce, což v kombinaci s určitými rizikovými faktory může vést k rozvoji osteoporózy.

 

Neovlivnitelné rizikové faktory: Jde o pokročilý věk nad 70 let, ženské pohlaví, období po menopauze, rodinnou anamnézu fraktury konce kosti stehenní u rodiče a osobní anamnézu fraktur po 50. roce věku.

 

Ovlivnitelné rizikové faktory: Riziko rozvoje osteoporózy a zlomenin mají lidé s nízkým BMI pod 20, hypomobilní a imobilní jedinci, kuřáci, lidé s deficitem vitaminu D, s nízkým přísunem vápníku pod 500 mg denně.

 

Primární osteoporóza – Patří sem vzácné vrozené případy idiopatické osteoporózy a věkem podmíněnou involuční osteoporózu.

 

Sekundární osteoporóza - Vzniká v rámci jiných onemocnění, po menopauze, případně působením léčiv. Riziková je hyperparatyreóza, hypo- i hypertyreóza, Cushingův syndrom, nedostatek růstového hormonu, nedostatek vitaminu D, hypogonadismus, revmatoidní artritida a onemocnění trávicího traktu (malabsorpční syndromy) Z léků jsou vysoce rizikové systémové kortikosteroidy a inhibitory aromatáz podávané u některých forem karcinomu prsu a antiandrogenová terapie podávaná u karcinomu prostaty.

 

Projevy

Osteoporóza se manifestuje až opožděně vznikem patologických faktur, přičemž mezi typické osteoporotické zlomeniny patří zlomeniny obratlů (typicky Th6-Th8, Th12-L1), zlomeniny distálního úseku předloktí, zlomeniny proximálního konce humeru, zlomeniny proximálního konce stehenní kosti (zlomeniny krčku femuru, pertrochanterické a subtrochanterické zlomeniny), dále zlomeniny žeber, pánve a tibie. Fraktury obratlů jsou bolestivé a vedou ke snížení tělesné výšky, fraktury krčku femuru mohou imobilizovat a bez léčby bývají u seniorů smrtelné.
 

 

Diagnostika

Anamnéza zahrnuje dotazy na rizika v rodinné anamnéze, na fyzickou aktivitu, na přítomnost chorob zvyšujících riziko osteoporózy a na farmakologickou anamnézu. Z fyzikálního vyšetření má velký význam zjištění poklesu tělesné výšky o 6 cm proti maximálně dosažené výšce, nebo o 2 cm od posledního měření. Ze zobrazovacích metod má velký význam RTG v diagnostice fraktur a denzitometrie k hodnocení hustoty kostní anorganické tkáně. Hodnotí se L páteře, krček femuru a proximální úsek femuru.


K základním laboratorním vyšetřením k hodnocení případných příčin sekundární osteoporózy patří KO, FW, CRP, vyšetření sérové koncentrace vápníku, fosforu, jaterní testy vč. alkalické fosfatázy (kostní isoenzym), kreatininu, glukózy, 25hydroxyvitaminu D, PTH, TSH a elektroforéza bílkovin.

 

Riziko odhadu vzniku osteoporotické zlomeniny u daného jedince lze propočítat pomocí FRAX algoritmu (https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=39).

 

Denzitometrie je základem pro určení diagnózy osteoporózy a určení její tíže. Výsledky v g/cm2 jsou přepočítávány vůči hodnotám zdravých premenopauzálních žen a výsledné odchylky se označují jako T-skore. T–skore v rozmezí –1,0 až –2,5 je klasifikováno jako osteopenie, hodnoty nižší než ≤ –2,5 jako osteoporóza.

 

 

Indikace denzitometrie

 

Prevence

Obecná prevence zahrnuje dostatečnou fyzickou aktivitu, zajíštění nutrice a pravidelného užívání vitaminu D a vápníku. Riziko zlomenin je nižší, pokud se u daného jedince aktivně snažíme omezit riziko pádů.

 

 

Terapie

Základem terapie je pravidelné podávání vitaminu D a vápníku. Obvyklou dávkou je 1500 mg vápníku denně a cca 1000IU vitaminu D denně (cholekalciferol).

 

Specialisté mohou indikovat anabolickou, nebo častěji antiresorpční léčbu. Antiresorpční terapie zahrnuje podávání raloxifenu (modulátor estrogenových receptorů), bisfosfonátů (apoptóza osteoklastů), stronciumranelátu a biologické terapie. Antiresorpční léčba zvyšuje riziko vzniku osteonekrózy čelisti po zubních zákrocích.

 

 

2. Osteomalacie

Osteomalacie je specifická forma poruchy kostního metabolizmu, která vzniká na podkladě těžkého nedostatku vitaminu D v dospělosti (v dětství vzniká rachitida). Příčinami nedostatku vitaminu D byl jeho nedostatečný přísun v potravě a nízké vystavování se slunečnímu záření. Osteomalacie znamená úbytek anorganické složky kostí, kosti se stávají měkkými, bolí a snadno se deformují. Nemocní mají kachní chůzi, objevují se u nich coxa vara nebo valga, hrudní kost se jim vybočuje dopředu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů