Skip to main content
 


Dětská mozková obrna

Dětská mozková obrna (DMO) je stav, který by se dal popsat jako trvalé a nezhoršující se postižení pohyblivosti člověka, které bylo způsobeno jednorázovým poškozením mozku.

 

 

Příčiny: K poškození mozku, které způsobí dětskou mozkovou obrnu, může dojít před narozením (tedy u plodu ještě v těle matky), během narození, i po narození. Příčin tohoto poškození je celá řada. V matčině těle to může být infekce nebo působení některých toxických látek a léků, při porodu to může být náhlý nedostatek kyslíku a po porodu u novorozence může být jeho mozek poškozen například infekčním zánětem, či působením bilirubinu u novorozenecké žloutenky. Celkově platí, že dětskou mozkovou obrnou jsou nejvíce ohroženy nezralé a předčasně narozené děti.

 

 

Projevy: Základním projevem je narušení hybnosti dítěte. Podle toho rozlišujeme několik typů dětské mozkové obrny.

 

1. Spastická forma – Základním projevem je snížená pohyblivost spojená s vysokým svalovým napětím. Některé části těla jsou jakoby křečovitě ztuhlé a postižený jimi jen s obtíží pohybuje, může navíc docházet k úbytku svalové hmoty v postižených svalech.. Podle toho, jaká část těla je nejvíce postižena, rozlišujeme tři podtypy této formy:
 

a) Podtyp s převážným postižením dolních končetin – Postižený má potíže s chůzí a na ulici ho poznáme podle typické nůžkovité chůze (scissor gait). Je to stav, kdy jsou při chůzi nohy lehce pokrčené („jakoby do X“) s koleny blízko u sebe.
 

b) Podtyp s převážným postižením poloviny jedné horní a stejné dolní končetiny – U této formy je postižena pravá ruka + pravá noha, nebo levá ruka + levá noha. Horní končetina bývá postižena obvykle více.
 

c) Podtyp s postižením všech čtyř končetin – Toto je nejtěžší podtyp spastické formy, který nemocného značně omezuje v běžném životě.

 

 

2. Dyskineticko-ataktická forma – U podtypů této formy je spíše snížené svalové napětí a normální nebo zvýšená pohyblivost. Postižený může provádět různé nekoordinované pohyby, které neumí ovládat vůlí. V různé míře bývá přítomno poškození mozečku a narušené cílení pohybů, které se označuje jako ataxie.

 

U obou forem obrny se navíc mohou vyskytovat další komplikace, jako je mentální retardace (tedy snížená inteligence), poruchy učení a epileptické záchvaty. Zdůrazňuji, že to ale není pravidlem, mnoho lidí postižených mozkovou obrnou mají intelekt naprosto normální!

 

 

Diagnostika: Pro diagnózu je významný nález výše uvedeného narušení hybnosti, které se nezhoršuje.

 

 

Prevence: Prevence je dost složitá a spočívá v komplexní péči o těhotnou, v pravidelných kontrolách v těhotenské ambulanci, zahrnuje správné vedení porodu a péči o nově narozené dítě. Samozřejmě je nutné podotknout, že vznik dětské mozkové obrny lze takto omezit, nikoliv však zcela vymýtit. I přes sebelepší snahu k poškození mozku u některých plodů a novorozenců dochází.

 

 

Léčba: Poškození mozku vyléčit neumíme. Za jedinou formu účinné terapie v tomto případě lze považovat ošetřovatelskou péči o postiženého a snahu o to, umožnit mu co nejplnohodnotnější život ve společnosi. To zahrnuje komplexní a individuální rehabilitační a sociální programy. Zejména u spastické formy lze provést některé operace, které sice nezlepší pohyblivost, ale alespoň sníží rigiditu končetin.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů