Skip to main content
 


96 Ost Lékové závislosti

Lékové závislosti jsou vážným celospolečenským problémem a jsou velmi rozšířené. Nejde nicméně o problematiku až tak pestrou, v reálné praxi se setkáváme jen s několika málo typy zneužívaných léčiv.

Příčina problému je většinou taková, že pacient začne potenciálně návykový lék užívat na některý klinický příznak (bolest, nespavost) a po určité době vzniká závislost, kterou si ovšem dotyčný nemusí plně uvědomit. Jako lékovou závislost lze definovat stav, kdy dotyčný jedinec má silnou touhu danou látku užít, když dává užívání daného léku přednost pře jinými aktivitami, a kdy při vysazení vznikají nepříjemné příznaky (někdy i regulérní odvykací stav).


Benzodiazepiny
Benzodiazepiny patří mezi nejčastěji zneužívané léky, využívá se jejich tlumící a někdy i euforizační účinek. Mohou být zneužívány samostatně, nebo spolu s jinými návykovými látkami (alkohol). Při pravidelném užívání po dobu několika měsíců se po vysazení může rozvinout odvykací stav (neklid, nervozita, třes a pocení, nespavost apod.) s velmi silnou úzkostí. Náhlé vysazení u silně závislého jedince může způsobit i sebevražedné chování.

Při známkách závislosti je vhodné převést pacienta na diazepam a následně pomalu redukovat jeho dávku. Při objevení se odvykacích příznaků se někdy podávají antiepileptika.


Nebenzodiazepinová hypnotika
Do této skupiny patří především zolpidem a zopiklon. Dříve se zdálo, že závislost nezpůsobují, ale není to tak docela pravda. Na léky může vzniknout návyk a po jejich vysazení se objevuje nespavost a nepříjemné stavy, někdy byly pozorovány i epileptické záchvaty.


Opioidy
Silné opioidy jsou k relativně přísně regulované a jsou k dostání pouze na lékařský předpis. Vyšší riziko vzniku závislosti je u slabších opioidů, které bývají předepisovány na normální recepty – jde o tramadol a kodein. Silnější dávky mohou způsobit příjemně vnímaný útlum, postupně se rozvíjí závislost a případné odvykací příznaky. Vysoké dávky opioidů vyvolávají miózu a případně i útlum dechového centra.

Opioidy je nutno vysadit, při rozvoji odvykacích příznaků je indikováno krátkodobé podávání buprenorfinu (2x2 mg denně).


Psychostimulancia
Z běžných léčiv mají psychostimulační efekt zejména léky obsahující efedrin a pseudoefedrin, což jsou dekongescenční součásti některých kombinovaných preparátů symptomaticky podávaných při infekcích horních cest dýchacích (např. Modafen). Samotné léky nebývají přímo zneužívány, ale mohou být použity k výrobě pervitinu. Při vzniku závislosti je nutné spolupracovat s psychiatry, lék vysadit a vznikající příznaky odvykacího stavu řešit benzodiazepiny.


Řešení obecně
Mnohem výhodnější je předcházet vzniku závislosti, než ji pak řešit. Praktický lékař s kvalitním počítačovým softwarem má docela dobrý přehled o tom, co a kdy danému pacientovi předepsal. Pokud si povšimneme, že někdo často vyžaduje návykové látky, měli bychom problém řešit. Stejně tak při předpisu jakéhokoliv potenciálně návykového léku bychom měli nemocného před návykem varovat, doporučit užívání co nejmenších dávek a z dlouhodobého hlediska řešit situaci jiným způsobem (např. užívání antidepresiv místo anxiolytik, režimová opatření při nespavosti místo hypnotik apod).


Pokud už léková závislost vznikla, je jediným řešením pomoci pacientovi získat náhled nad problémem a spolu s ním se domluvit na postupném vysazení daného léku. Vzhledem k riziku odvykacího stavu je nicméně velmi vhodné vždy konzultovat postup s psychiatrem. V řadě případů může být indikován detoxifikační pobyt v lůžkovém psychiatrickém zařízení.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů