Skip to main content
 


91 Ost Psychofarmaka

Psychofarmaka představují širokou skupinu léků, které různými mechanizmy účinkují na CNS. Na podskupiny je dělíme především podle jejich různých účinků. V ambulanci praktického lékaře jsou nejčastěji předepisována anxiolytika, hypnotika a antidepresiva.


Anxiolytika a hypnotika
Patří mezi často předepisované léky. Historicky se využívaly barbituráty, v dnešní době předepisujeme zejména benzodiazepiny (krátký, středně dlouhý a dlouhý účinek) a nebenzodiazepinová hypnotika (zolpidem, zopiclon). Všechny léky této skupiny jsou více či méně návykové, hodí se spíše pro krátkodobé užívání a neměly by být užívány dlouhodobě. Z nežádoucích účinků lze jmenovat spavost, únavu, dezorientaci, zmatenost a zmíněný vznik návyku.


Antidepresiva
Antidepresiva jsou léky předepisované opět velice často. Existuje jich více generací, u novějších generací klesá množství a závažnost nežádoucích účinků.

I. generace - Sem spadají známá tricyklická antidepresiva (např. amitryptilin), proti depresím se nicméně používají minimálně, spíše se tu a tam podají v terapii bolesti. Nežádoucí účinky zahrnují silnější útlum, anticholinergní projevy (sucho v ústech, obstipaci, retenci moče, glaukomový záchvat).

II. generace - Z této skupiny se používá trazodon (Trittico). Má antidepresivní i hypnotické účinky.

III. generace - Jde o léky první volby u většiny běžných depresivních stavů, patří sem SSRI (zvyšují reuptake serotoninu - citalopram, escitalopram a sertralin. Účinek nastupuje až po 3-4 týdnech pravidelného užívání. Je u nich riziko vzniku serotoninového syndromu v kombinaci s inhibitory monoaminooxidázy, s tramadolem a s lithiem. Syndrom zahrnuje zmatenost, tachykardii, pocení, třes, křeče, nevolnost a zvracení.

IV. generace - Sem patří SNRI (inhibují reuptake noradrenalinu a serotoninu - venlafaxin, mirtazapin apod.).

Inhibitory MAO - Tato antidepresiva nejsou příliš často používána. Při kombinaci se SSRI hrozí serotoninový syndrom a při kombinaci s potravinami bohatými na tyramin hrozí závažná hypertenzní krize. Novější generace inhibuje pouze krátkodobě a selektivně MAO-A, patří sem např. moklobemid (Aurorix).


Antipsychotika
Jedná se o pestrou skupinu léků, které se podávají jedincům při akutním neklidu, nebo nemocným s chronickými psychiatrickými chorobami projevujícími se psychotickými příznaky. V naší reálné praxi ovšem tato léčiva patří spíše do rukou psychiatrů než praktických lékařů. Antipsychotika mají dvě základní generace:

I. generace (typická antipsychotika) - Mají silný tlumivý účinek, hodí se spíše pro akutní stavy, někdy způsobují těžké extrapyramidové příznaky. Příkladem je chlorprothixen a haloperidol a melperon (Buronil).

II. generace (atypická antipsychotika) - Jsou vhodná pro chronické užívání, klesá riziko extrapyramidových nežádoucích účinků. Patří sem risperidon, olanzapin, quetiapin, aripiprazol a další.

Při léčbě neuroleptiky může vzniknout maligní neuroleptický syndrom, je vzácný a projevuje se extrapyramidovými příznaky a hypertermií.


Nootropika
Mají zlepšovat mozkové funkce, jejich účinek je nicméně na hranici placeba. Patří sem např. piracetam a extrakty listů gingko biloby.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů