Skip to main content
 


8 Ost Pády starých lidí

Pády u seniorů tvoří zcela specifickou problematiku. Někde se mi podařilo najít definici, že pád je změnou polohy, která vyústí v kontakt některé z částí těla se zemí – koneckonců proč ne. Senioři jsou pády ohroženi více, než zbytek populace a výskyt pádů je ve věku nad 80 let přítomen až u 50% seniorů.


Příčiny
Příčiny pádů můžeme rozlišit na vnitřní (související se zdravotním stavem) a neméně důležité zevní.

Vnitřní příčiny – Do této skupiny patří kardiovaskulární (hypotenze, arytmie), neurologické (CMP, vertebrobasilární insuficience, polyneuropatie, Parkinsonova nemoc), oční (poruchy zrakové ostrosti), metabolické (hypoglykémie), ortopedické (artróza) a psychiatrické příčiny (demence). Zcela specifickou příčinou jsou i intoxikace léky nebo návykovými látkami (benzodiazepiny, opiáty, alkohol).

Zevní příčiny – Zevní příčiny se mohou zdá banální, ale leckdy jsou hlavní příčinou opakovaných pádů. Patří sem nevhodné vybavení bytu, schody, kluzká podlaha, špatné vybavení koupelny, nedostatečné osvětlení bytu apod.


Komplikace
Pád může způsobit fraktury kostí (často na podkladě osteoporózy, rizikové jsou především kosti stehenní, kosti předloktí a žebra) a krvácení, přičemž vyšší riziko je u jedinců na antikoagulační terapii. Velmi častým problémem je i následná nemožnost vertikalizace, která spolu s neschopností přivolat si pomoc vyúsťuje v podchlazení a dehydrataci.


Diagnostika
Pád u seniora v sobě nese dva základní pilíře diagnostiky. Za prvé je nutné zhodnotit důsledky pádu a vyloučit jeho komplikace (zlomeniny, dehydrataci, případně vnitřní krvácení u těžších pádů). Za druhé bychom měli určit příčinu pádu a rozlišit výše zmíněné zevní a vnitřní příčiny. To zahrnuje anamnézu (anamnéza pádu, osobní anamnéza a farmakologická anamnéza), neurologické a obvykle i interní vyšetření. Důležité je zjištění TK, TF a tělesné teploty, natočení EKG a provedení krevních náběrů. Při neurologické patologii, nebo při úderu do hlavy je vhodné provedení CT vyšetření mozku. Při pádu starého jedince je vždy nutné fyzikálně vyšetřit bolestivost a hybnost končetin a bolestivost žeber k vyloučení fraktur.


Řešení komplikací
Při komplikacích pádu je vhodné seniora hospitalizovat, poranění měkkých tkání a kostí je nutné ošetřit, důležitá je hydratace a případně i analgetická terapie. Důležitou součástí léčby může být rehabilitační terapie.


Prevence pádů a komplikací
Je-li přítomna vnitřní etiologie pádu, měli bychom jí řešit (redukce užívaných léků, implantace kardiostimulátoru, nové brýle, užívání antiparkinsonik – dle vyvolávající příčiny) Prakticky vždy bychom se měli zaměřit i na prevenci zevní příčiny pádů. Byt lze do určité míry přeměnit na bezbariérový prostor, důraz je nutné klást na místa s vysokým rizikem uklouznutí a pádu (schody, koupelna). Pomoci mohou i různé mechanické pomůcky napomáhající při chůzi (hole, berle, chodítka). Senioři žijící sami mohou profitovat z různých aplikací umožňujících snadno si přivolat pomoc. Pokud senior žije sám a trpí častými pády, může být nutné řešení sociální problematiky (charita, domov důchodců). Při výskytu častých pádů v anamnéze bychom měli u jedince na AK terapii zvážit její vysazení.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů