Skip to main content
 


51 Ost Péče o pacienta po CMP

V úvodu této otázky je vhodné krátce pohovořit o CMP (otázky Ost 49+50). Z celkového počtu případů CMP se asi jen u 50% pacientů dosáhne plné soběstačnosti do 3 měsíců od příhody.


Následky se hodnotí podle klasifikace dle Rankina:
0. žádné symptomy
1. žádná nemohoucnost, symptomy přítomny
2. lehká nemohoucnost – omezení aktivit, nepotřebuje cizí pomoc
3. střední nemohoucnost – vyžaduje pomoc, ale je schopen chůze
4. střední až těžká nemohoucnost – vyžaduje zvýšenou asistenci včetně chůze
5. těžká nemohoucnost – upoután na lůžko, nutná ošetřovatelská péče
6. smrt

Terapie stavu po CMP musí být komplexní a zahrnovat kombinaci klasické rehabilitace, logopedie, psychologické, a-nebo psychiatrické péče. Cílem je zlepšení kvality života a dosažení maximálních sociálních a pracovních schopností. Pro stanovení konkrétního postupu je důležité znát přesný rozsah postižení hybnosti, smyslových, symbolických a kognitivních funkcí. Během rehabilitace je nutná pozitivní motivace pacienta i jeho rodiny.Vzhledem k nutnosti multidisciplinárního přístupu je ideální koncentrace péče o pacienty po CMP do specializovaných iktových center.

Fyzioterapie zahrnuje více postupů, které mají za cíl aktivaci CNS z periferie s cílem zlepšit volní hybnost a potlačit případné patologické vzorce.

a) Vojtova terapie – Základem přístupu je aktivace tzv. vrozených pohybových vzorců pomocí tří pohybových komplexů – reflexní plazení, otáčení a vzpřimování. Metoda může být použita i u jedinců bez vědomé spolupráce.

b) Terapie dle manželů Bobathových – Má za cíl optimalizovat patologický svalový tonus a tím naučit pacienta provádět volní pohyby co nejpřesněji a nejsprávněji. Vychází z poznání, že pacienty neomezuje prostý nedostatek svalové síly, ale neschopnost vykonat kombinace pohybových stereotypů. Cílem je volní koordinace pohybů a stoj bez pomoci druhé osoby.


Terapie v akutním stadiu
Spolupráce bývá limitovaná, dominuje svalová slabost a nízký svalový tonus. Základem je ošetřovatelská péče s postupnou rehabilitací za účasti fyzioterapeuta. Důležité je polohování k prevenci dekubitů a kontraktur se zajištěním maximálně stabilní polohy, protože nestabilita vede ke kontrakturám. Spolu s polohováním je nutné provádět pasivní a dle možnosti i aktivní pohyby končetin. Součástí ošetřování je péče o hydrataci, močení a vyměšování stolice. Dle možností se postupně fyzioterapeut snaží o vertikalizaci. Fyzioterapie je následně čím dál více kombinována s ergoterapií, která má vést k nácviku sebeobslužných činností.


Terapie v chronickém stadiu
V tomto stadiu dominuje vzrůstající spasticita a přítomnost patologických pohybových vzorců. Je snaha o multidisciplinární přístup k rehabilitaci v rámci iktového centra. V případě rozvoje vaskulární demence se používají inhibitory acetylcholinesterázy a kognitivní trénink. V případě přítomnosti deprese (která je po CMP velmi častá), podávají se léky ze skupiny antidepresiv.


Hospitalizace v rehabilitačním ústavu
Návrh na léčebně rehabilitační péči může podat lékař registrujícího pacienta (praktický lékař) na doporučení ošetřujícího lékaře (specialisty), nebo ošetřující lékař při hospitalizaci pacienta. Vyplněný návrh musí být schválen revizním lékařem příslušné pojišťovny a následně doručen do rehabilitačního ústavu.Posudková hlediska
CMP většinou negativně postihuje schopnost jedince vykonávat zaměstnání. Hodnocení efektu CMP by mělo být provedeno s určitým odstupem, ideálně až 12 měsíců po vlastní mozkové příhodě, kdy nelze očekávat další výrazné změny celkového stavu. Postižení jedince bývá komplexní a kromě dominujícího motorického postižení může dojít i k narušení sociálních schopností (afazie, známky organického psychosyndromu).

Hodnocení se provádí klasicky přes OSSZ, základem je vyhodnocení poklesu pracovní schopnosti a podle toho určení stupně invalidity. V zásadě platí, že 1. stupeň znamená pokles pracovní schopnosti o 35-50%, 2. stupeň o 50-70% a 3. stupeň nad 70%. Základem pro individuální posouzení je podrobný aktuální neurologický nález.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů