Skip to main content
 


41 Ost Pacient s bludy a halucinacemi

Bludy jsou poruchy myšlení, které většinou ovlivňují myšlení a jednání postiženého. Nejčastější formy bludů jsou bludy paranoidní, megalomanické (velikášství) a mikromanické (sebeobviňování). Bludy se často vyskytují u psychotických stavů a typické jsou pro schizofrenii, přičemž dominují bludy paranoidní. Ty jsou obzvláště nebezpečné, protože mohou vést k agresi vůči okolí zapříčiněné pocitem ohrožení.

Halucinace jsou poruchou vnímání, kdy pacient přijímá neexistující smyslové vjemy. Nejčastější halucinace jsou zrakové, sluchové, taktilní a čichové. Speciální formou jsou intrapsychické halucinace, kdy se u pacienta vyskytuje pocit, že je nějakým způsobem externě manipulováno s jeho myšlenkami. Tyto intrapsychické halucinace jsou typické pro schizofrenii.

Přístup k pacientovi s bludy a-nebo halucinacemi je v podstatě otázkou přístupu k pacientovi s akutním psychotickým stavem. Jedinec v tomto stavu má narušené vnímání reality, což se projevuje právě bludy a halucinacemi. Akutní psychózy souvisí buď s primárními psychiatrickými onemocněními, s intoxikacemi, nebo s organickými onemocněními.


Příčiny

1. Schizofrenie – Většinou vzniká v dospívání, nebo u mladých dospělých jedinců. K rozvoji dochází postupně, porucha většinou začíná uzavíráním se do sebe a narušením sociálního života. Schizofrenie má více forem, přičemž poměrně častá je paranoidní schizofrenie. Vyšší riziko rozvoje je u uživatelů návykových látek včetně marihuany.

2. Psychóza u bipolární poruchy – Psychotické stavy jsou u bipolání poruchy poměrně časté. Zahrnují megalomanické bludy při manii a mikrosomatické bludy v rámci deprese.

3. Laktační psychóza – Může se objevit v poporodním období. Ženu je nutné vyšetřit psychiatrem, protože je relativně vysoké riziko ohrožení života ženy, nebo dítěte.

4. Užívání návykových látek – Psychotický stav se může objevit po užití některých halucinogenů (LSD, lysohlávky), má krátké trvání a vymizí rychle po biodegradaci účinných látek. U pravidelných uživatelů drog může ovšem vzniknout tzv. toxická psychóza, která má delší trvání a pokračuje i po vyloučení vyvolávající látky z organizmu. V ČR je toxická psychóza častá u pervitinu.

5. Organická onemocnění – Vždy na ně musíme myslet u nově vzniklé psychózy. Vylučovat musíme zejména meningoecenfalitidy a mozkové nádory. Psychotické stavy mohou doprovázet i různé endokrinní a metabolické poruchy (hypoglykemie, poruchy ŠŽ, selhávání jater a ledvin).


Diagnostika
Při známkách akutní psychózy je nutné vyšetření psychiatrem, pokud máme podezření na riziko ohrožení pacienta, nebo jeho okolí, je indikován jeho převoz ZZS na psychiatrické lůžkové oddělení. V rámci vyšetření pacienta s poprvé zachycenou atakou psychózy bychom měli vyloučit intoxikaci (toxikologické vyšetření moči) a organická onemocnění (biochemické krevní náběry včetně glykemie, CRP, TSH a Ca, CT vyšetření mozku).


Postup
Praktický lékař má u akutní psychózy pouze omezenou roli. Je samozřejmě zásadní, aby akutní psychotický stav rozpoznal a anamnesticky se (například od pacientova doprovodu) pokusil zjistit dobu trvání, charakter obtíží a případně jakékoliv další příznaky a anamnestické okolnosti (zejména abuzus návykových sloučenin). Z fyzikálního vyšetření bych na prvním místě doporučil vyloučit známky meningeálního dráždění. S výhodou je i vyšetření glykemie glukometrem k vyloučení hypoglykemie.

Rozhovor s pacientem by měl být veden obezřetně, klidně a se snahou o zklidnění případné agitovanosti. Produkované bludy a halucinace je vhodné vyslechnout, pokud možno příliš nekomentovat a rozhodně přímo nevyvracet. Při známkách neklidu je vhodné podat benzodiazepiny. Následně by měl praktický lékař pacienta odeslat k akutnímu psychiatrickému vyšetření, při známkách hrozící agresivity, či nespolupráce volat ZZS a případně policii ČR.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů