Skip to main content
 


39 Ost Sexuální poruchy

Sexuální poruchy můžeme v zásadě rozlišit na sexuální dysfunkce a sexuální deviace. Sexuální dysfunkce spočívají v poruchách sexuální výkonnosti, sexuální deviace souvisí s poruchou sexuálního zaměření, kdy je vzrušení vyvoláváno abnormálními podněty.

 

Sexuální dysfunkce

Vyskytují se u mužů u žen, jejich výskyt roste s věkem, přechodně během života postihují podstatnou část populace (až třetinu žen).

Příčiny
Sexuální dysfunkce mohou být organické, nebo psychogenní. Z organických poruch lze jmenovat onemocnění endokrinní (diabetes, hyperprolaktinemie, Cushingův syndrom apod.), neurologická, kardiovaskulární, urologická a gynekologická. Z psychiatrických poruch jde například o afektivní poruchy a schizofrenii. Speciální kapitolou jsou sexuální dysfunkce související s užívanou medikací (psychiatrická medikace, antiepileptika, antihypertenziva apod.).

Samozřejmě je nutné vědět, že většina případů sexuální dysfunkce souvisí s různými stavy, které nelze označit za jasné choroby (stres, únava, obava ze selhání apod.).


Příklady psychogenně podmíněných sexuálních dysfunkcí

Nedostatek sexuální touhy – Jde o poměrně častou poruchu, při které dochází k výraznému poklesu zájmu o sexuální aktivitu, což je spojeno s poklesem výskytu sexuálních fantazií.

Odpor k sexualitě – Jedinec vnímá sexuální styk negativně, a proto jej aktivně odmítá. Stavu dominuje strach a úzkost.

Dysfunkční orgasmus – Postižený jedinec není schopen i při maximální erotické stimulaci dosáhnout orgasmu.

Předčasná ejakulace – Je typická zejména pro mladé muže. Řeší se znecitlivujícími mastmi, její incidence je nižší u mužů s cirkumcizí.

Neorganický vaginismus – Postihuje ženy, při pohlavním styku u nich dochází k mimovolním stahům svaloviny pánevního dna, které brání úspěšné penetraci.

Neorganická dyspareunie – U žen s touto poruchou se objevují bolesti při pohlavním styku bez diagnostikovatelné organické příčiny.

Hypersexualita – Jedná se o nadměrně silný pohlavní pud, který dotyčnému jedinci způsobuje těžkosti v sociálních vztazích.


Postup a terapie
Základem přístupu je již v ambulanci praktického lékaře zjistit charakter obtíží a vyloučit nejbanálnější příčiny. Důležitá je celková anamnéza včetně anamnézy pracovní, sociální a farmakologické. Zcela specifické postavení má rodinná anamnéza, která by měla vyloučit patologické vztahy v rodině a především známky sexuálního zneužívání.

Psychologické přístupy zahrnují poradenství a kognitivně behaviorální techniky, v řadě případů je vhodná terapie celého páru.

Z farmakoterapie je největší úspěch s terapií mužských poruch erekce pomocí inhibitorů fosfodiesterázy typu 5 (sildenafil a podobné). Léky by neměly být kombinovány s nitráty, užívají se asi 30 minut před plánovaným stykem a nefungují bez adekvátní sexuální stimulace.


 

Sexuální deviace

Jde o poruchy sexuální identifikace, nebo poruchu preference sexuálního objektu (parafilie). Výrazně častější jsou u mužů, společenská nebezpečnost kolísá od naprosto neškodných po smrtelně nebezpečné.

Příklady sexuálních deviací

Transsexualita – Je základní poruchou sexuální identity, dotyčný jedinec si přeje žít jako osoba opačného pohlaví. .

Fetišismus – Dochází k poruše sexuální preference, kdy se cílem typicky stávají neživé předměty (např. spodní prádlo).

Exhibicionismus – Jedinec dosahuje sexuálního vzrušení při obnažování se před jinými lidmi, přičemž je důležité šokování a odmítavá reakce okolí.

Voyerství – Sexuální vzrušení se dostavuje při pozorování intimních, nebo sexuálních aktivit jiných osob.

Pedofilie – Sexuálním objektem se stávají děti, nebo jedinci bez viditelně vyvinutých sekundárních pohlavních znaků.

Sadomasochismus – Zahrnuje tendenci k násilí jako součásti sexuálních aktivit. Sadismus násilně jedná, zatímco masochismus násilí cíleně přijímá.


Postup a terapie
Diagnóza zahrnuje přesnou anamnézu, ideálně by měla být prováděná psychiatrem. Jako pomocná vyšetření slouží například falopletysmografie (či vulvopletysmografie u žen). Terapie se provádí tam, kde přítomnost sexuální deviace může ohrozit dotyčného a jeho okolí. U nebezpečných forem sexuálních deviací může být indikována ochranná léčba. Základem terapie je psychoterapie, u některých mužů jsou navíc pravidelně aplikovány antiandrogeny k utlumení sexuálního pudu (intramuskulární depotní formy). Na žádost pacienta může být u muže provedena i chirurgická kastrace.

 


Matrimoniologie

Matrimoniologie je obor psychologie, který se zabývá vztahy v manželství. Zaměřuje se na jednotlivé kvality manželského života, výskyt manželských krizí a jejich prevenci a zvládání. Významným psychologem této oblasti byl Miroslav Plzák.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů