Skip to main content
 


37+38 Int Ischemická choroba srdeční

Ischemická choroba srdeční je soubor chorobných stavů, které souvisí s onemocněním koronárních tepen, což způsobuje akutní, nebo chronickou hypoxii myokardu.


Příčiny
Příčiny ischemické choroby srdeční můžeme rozdělit na neovlivnitelné a ovlivnitelné. Neovlivnitelnými faktory jsou věk, mužské pohlaví a genetická zátěž (ICHS u blízkých příbuzných). Ovlivnitelné jsou zejména faktory související s aterosklerózou (kouření, hypertenze, dyslipidemie, obezita, diabetes).


Prevence
Primární prevence znamená vlastní prevenci rozvoje ICHS. Zahrnuje zdravou výživu, dostatek fyzického pohybu, nekouření, terapii dyslipidémi, hypertenze a případně diabetu.

O sekundární prevenci ICHS hovoříme u již přítomné ICHS, u které chceme zabránit další progresi a komplikacím. Kromě striktního dodržování režimových opatření je zde indikována medikace (beta-blokátor, statin, ASA, ACE-I).


Typy ICHS
Formy ICHS rozlišujeme na chronické a akutní:

Chronické formy ICHS:
a) Stabilní angina pectoris – Typicky je o stenokardie vznikající v závislosti na fyzické námaze, případně chladu nebo psychickém vypětí (viz. otázka 39).

b) Asymptomatická ICHS – Asymptomatická ICHS je poměrně častou formou ICHS, nezpůsobuje žádné příznaky a může být nalezena náhodně. Asymptomatický průběh bývá přítomen i u pokročilých forem ICHS u jedinců s neuropatiemi, jako jsou chroničtí diabetici.

c) Dysrytmická forma ICHS – U dysrytmické formy ICHS jsou v popředí příznaky související se vznikem arytmie, přičemž nejtypičtěji jde o fibrilaci síní. Terapie ICHS je pak kombinována s léčbou této arytmie.

d) ICHS manifestní chron. kardiální insuf. - Této formě ICHS dominuje systolická nebo diastolická dysfunkce se známkami chronické kardiální insuficience. Kromě standardní terapie ICHS jsou indikována diuretika.

e) Stavy po infarktu myokardu – Pacienti by měli být sledováni kardiologem a je u nich indikována režimová a medikamentózní sekundární prevence ICHS.


Akutní formy ICHS:

a) Nestabilní AP – zhoršená stabilní AP v posledních 30 dnech (intenzita bolesti, frekvence bolesti, délka trvání bolesti, námaha nutná k jejímu vyvolání), klidová AP, AP vzniklá v období po IM (viz. otázka 39).

b) NSTEMI – odpovídá subendokardiálnímu poškození (viz. otázka 10 a 40).

c) STEMI – odpovídá transmurálnímu poškození (viz. otázka 10 a 40).

d) Náhlá koronární smrt – odpovídá maligní arytmii vzniklé v terénu akutní ischemie


Posudky u ICHS – viz. tabulka níže, osobně bych hlavně zdůraznil, že se vychází z NYHA klasifikace

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů