Skip to main content
 


36 Int Cor pulmonale akutní a chronické


Akutní cor pulmonale

Akutní cor pulmonale znamená akutní dilataci pravé komory v rámci jejího náhle vzniklého přetížení. Typickou příčinou je akutní plicní embolie. Základním projevem je náhlá dušnost s bolestí na hrudi, někdy může být hlavním příznakem porucha vědomí při akutním selhání oběhu a smrt. Diagnóza je potvrzena pomocí echokardiografie, plicní embolii diagnostikujeme CT angiografií plic nebo plicní scintigrafií.

Základem terapie je urgentní odstranění překážky v plicním oběhu, tj. provedením neodkladné aktilýzy.


 

Chronické cor pulmonale

Chronické cor pulmonale znamená poruchu struktury pravé komory (hypertrofie + dilatace) v důsledku postupně vznikajícího přetížení pravé poloviny srdce v důsledku trvající prekapilární plicní hypertenze.


Příčiny: Hlavní příčinou jsou chronická plicní onemocnění, jako je CHOPN a plicní fibróza, méně častý je nález cor pulmonale chronicum u chroničtějších forem tromboembolické nemoci (sukcesivní embolizace). Kromě toho bývá cor pulmonale chronicum pozorováno u pokročilých forem syndromu spánkové apnoe. Přítomnost cor pulmonale u těchto chorob znamená výrazné zhoršení jejich prognózy.


Projevy: Cor pulmonalec chronicum se často projevuje námahovou dušností, slabostí a kolapsovými stavy při velké námaze. Na těchto příznacích se ostatně často podílí i primární onemocnění. Bolesti na hrudi bývají přítomny i při relativně normálním průsvitu koronárních tepen, což je dáno ischemií přetížené hypertrofické pravé komory. S progredujícím selháváním pravé poloviny srdce se objevují otoky dolních končetin a případně i ascites.


Diagnostika: Anamnéza a fyzikální vyšetření může prokázat známky pravostranného srdečního selhávání a případně i vyvolávající poruchy (poslechový nález u CHOPN a intersticiálních plicních procesů). Na RTG hrudníku objevíme často kardiomegalii, na EKG může být přítomen RBBB, hrotnaná P pulmonale a sklon srdeční osy doprava. Nejpřesnějším běžně dostupným vyšetřením je nicméně až echokardiografie. Přesné potvrzení přetížení pravé poloviny srdce s přítomností plicní hypertenze a určení její tíže umožňuje až pravostranná katetrizace, to je však již invazivnější a méně dostupný zákrok.


Léčba: Základem terapie je léčba vyvolávající příčiny, pokud jsme jí ovšem schopni. V případě těžších forem plicní hypertenze se podávají speciální vasodilatační preparáty (inhibitory fosfodiesterázy 5, antagonisté receptoru pro endotelin a analoga prostacyklinu). U plicních onemocnění je důležitá oxygenoterapie, u syndromu spánkové apnoe má efekt CPAP. Při chronické teromboembolické nemoci je indikována endarterektomie s následnou dlouhodobou antikoagulací. Přetížení pravé komory dosáhneme diuretickou terapií s postupnou titrací dávky.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů