Skip to main content

23 Int Úraz elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem znamená kontakt organizmu s elektrickou energií, která způsobuje poškození tkání. Platí, že kromě vzniku popálenin může dojít k narušení funkce svalové tkáně (myokardu) a nervové soustavy, hovoříme tedy o účincích tepelných (popáleniny) a dráždivých (křeče, poruchy vědomí, arytmie).

Příčiny: Nejčastější příčinou úrazu elektrickým proudem jsou různé elektrospotřebiče, méně často jde o důsledek použití policejního taseru, nebo elektrického paralyzéru. Zřejmě nejvzácnější je úraz bleskem.


Příznaky: Závisí na velikosti elektrického proudu, na době jeho působení, na místě vstupu a výstupu a na průběhu proudu organizmem. Rizikovější je střídavý proud, protože má silnější arytmogenní působení.

Krátký zásah proudem menší intenzity může způsobit pouze krátkodobou bolest bez dalších příznaků. Silný zdroj napětí obvykle způsobuje výraznější příznaky. V místě vstupu a výstupu mohou vzniknout popáleniny kůže a hlubších tkání. Narušení funkce CNS může vést ke krátkodobému bezvědomí, svaly na průběh proudu mohou zareagovat svalovou křečí. Nebezpečné je to zejména při sáhnutí na zdroj vysokého napětí, protože následná křeč neumožňuje zdroj pustit. Velmi nebezpečný je průchod elektrického proudu myokardem, kde může dojít k jeho poškození a-nebo vzniku závažných arytmií včetně rizika srdeční zástavy.

Nejvážnější úrazy elektrickým proudem (stožár vysokého napětí, kabina vlaku) způsobují rozsáhlé a těžké popáleniny a bývají kombinovány s traumatem vzniklým po souvisejícím pádu z výšky.

Pozn: Zcela specifickým problémem je spolknutí baterie, kdy může slabý elektrický proud narušit sliznici jícnu (nebo žaludku) a způsobit jeho perforaci.


Terapie: Nejprve je nutné zabránit dalšímu kontaktu se zdrojem elektrického napětí s přihlédnutím k vlastní bezpečnosti. U drátu elektrického vedení je přes linku 155 nutné oznámit situaci a nechat vypnout proud. Není-li to možné, je nutné se přibližovat velmi opatrně a pomalu, aby se nevytvořilo tzv. krokové napětí. Pokud se postižený člověk zdroje napětí křečovitě drží, je možné se pokusit přerušit kontakt úderem vedeným shora (ideálně dřevěný klacek).

Pokud došlo k srdeční zástavě, zahajujeme další postup klasickou resuscitací. Pokud je přítomna srdeční akce, je nutné dotyčného stabilizovat (kyslík, zajištění žilního vstupu, analgetika) a převézt do zdravotnického zařízení. Pokud došlo jen ke krátkodobé expozici elektrického proudu bez dalších následků, je vhodná pouze 24 hodinová monitorace ve zdravotnickém zařízení s kontinuální monitorací EKG.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů