Skip to main content
 


23 Dif Diabetes mellitus

Diabetes mellitus je skupina chronických onemocnění, která jsou spojená s absolutním nebo relativním nedostatkem inzulinu vedoucím k hyperglykémii.


I. Výskyt
V současné době trpí diabetem asi 8-10% populace, v drtivé většině jde o diabetes mellitus 2. typu. Výskyt diabetu roste s věkem, v populaci nad 65 let je diabetiků asi 20%.


II. Klasifikace

Prediabetes – Prediabetes je jakýsi „předstupeň“ diabetu a hovoříme o něm nejčastěji v souvislosti s diabetem 2. typu. Prediabetes je asymptomatický a jeho diagnózu stanovujeme na základě laboratorních hodnot.

a) Zvýšená glykemie nalačno (IFG) – hodnota glykémie nalačno 5.6-6.9 mmol/l
b) Porušená glukózová tolerance – hodnota glykémie 7.8-11 mmol/l za 2 hod po oGTT
c) Kombinace obou předchozích – riziko rozvoje diabetu v dalších letech je až 12x zvýšené

Diabetes mellitus 1. typu – Jedná se o diabetes mellitus vyvolaný absolutním nedostatkem inzulinu. Podle nálezu protilátek jej rozlišujeme na autoimunitní (protilátky + proti dekarboxyláze kyseliny glutamové anti-GAD, proti buňkám ostrůvků ICA) a idiopatický (protilátky neg.). Pro diabetes mellitus 1. typu vznikající ve vyšším věku nad 30 let věku máme označení LADA (late-onset autoimmune diabes of adults).

Diabetes mellitus 2. typu – Jde o nejčastější formu diabetu. Jeho riziko roste s věkem a onemocnění primárně vzniká v důsledku zvýšené inzulinové rezistence rámci tzv. metabolického syndromu. Dochází ke zvýšení glykemie, chronicky se pak prosazuje vyčerpání Langerhansových ostrůvků pankreatu a jejich poškození glukotoxicitou s možným vznikem absolutního nedostatku inzulinu.

Ostatní specifické typy diabetu – Do této skupiny patří MODY, pankreatogenní diabetes, diabetes při endokrinopatiích (např. Cushingův syndrom), polékový diabetes (kortikosteroidy) a další. MODY (maturity onset diabetes of the young – monogenní diabetes) je skupinou diabetů, které jsou způsobeny geneticky podmíněnými poruchami tvorby, nebo sekrece inzulinu.

Gestační diabetes mellitus – Screening na jeho vznik se provádí gynekologem u všech těhotných žen s výjimkou žen již pro diabetes léčených. V prvním trimestru se provádí glykemie nalačno, pokud má žena opakovaně glykemii nad 5,1 mmol/l, je diagnoza potvrzena. U ostatních žen se pak mezi 23-27. týdnem provádí oGTT se 75 g glukózy. Za pozitivní průkaz diabetu se považuje glykemie nad 10 mmol/l v 60. minutě a-nebo nad 8,5 mmol/l ve 120. minutě. Po stanovení gestačního diabetu musí být žena co nejdříve odeslána ke sledování do diabetologické ambulance. Gestační diabetes mizí po šestinedělí, v opaném případě jej klasifikujeme jako diabetes mellitus 2. typu.


III. Komplikace diabetu (viz. další otázka)

1. Akutní (časné) – ketoacidóza, hyperglykemické hyperosmolární kóma, hypoglykémie

2. Chronické (pozdní) – souvisí s poškozením tkání při chronickém trvání diabetu
a) mikroangiopatické polyneuropatie, retinopatie, nefropatie
b) makroangiopatické ICHS, iCMP, ICHDKK
c) smíšené – diabetická noha


IV. Diagnostika diabetu
Diagnóza diabetu stojí na zjištění glykemie, ideálně z žilní krve, ideálně alespoň 2x.

Náhodná glykemie:
pod 5,6 mmol/l = normální
5,6-11,1 mmol/l = neurčitý nález, další došetření
nad 11,1 mmol/l = diabetes

Glykemie nalačno:
pod 5,6 mmol/l = normální
5,6-6,9 mmol/l = zvýšená lačná glykemie (IFG)
7,0 mmol/l a výše = diabetes

oGTT za 60 min:
pod 7,8 mmol/l = normální
7,8-11,1 mmol/l = narušená glukózová tolerance
nad 11,1 mmol/l = diabetes

C-peptid: prakticky nulové hodnoty u absolutního nedostatku inzulinu (zejm. DM1 a LADA)

Glykovaný hemoglobin:
pod 38 mmol/l = normální
38-48 mmol/l = hraniční hodnoty
nad 48 mmol/l = diabetes


V. Dispenzarizace diabetika
do kompenzace diabetu á 3 měsíce, poté á 6 měsíců

Při každém vyšetření:
výška, váha, BMI, obvod pasu
krevní tlak a puls
glykemie nalačno
fyzikální vyšetření DKK


Glykovaný hemoglobin: do kompenzace á 3 měsíce, pak á 6 měsíců

Každý 1 rok:
interní vyšetření dispenz. lékařem (vylouč. postiž. velkých cév)
náběry (urea, krea, minerály, lipidy, JT, kys. močová)
moč ch+s, mikroalbuminurie
eGFR (MDRD)
EKG
orientační neurologické vyšetření
oční vyšetření
detailnější fyzikální vyšetření tepen DKK / oscilometrie / dopplerVI. Posuzování - SVČ
Pracovní schopnost, resp. schopnost soustavné výdělečné činnosti (SVČ), posuzujeme podle funkčních změn doložených odbornými nálezy. Samotné odchylky od laboratorních hodnot nepodmiňují pokles schopnosti SVČ, ale mohou korespondovat s chronickou dekompenzací diabetu a jeho komplikacemi. Dobře kompenzovaný diabetes mellitus bez komplikací většinou nepodmiňuje ani částečnou invaliditu. Z hodnocení schopnosti SVČ má zejména význam rozvoj komplikací diabetu, jako je diabetická retinopatie, diabetická polyneuropatie, diabetická noha a další.


VII. Posuzování - řidičský průkaz

a) Neprofesionální řidič-diabetik užívající medikaci schopnou vyvolat hypoglykemii je bez nutnosti dalšího odborného vyšetření způsobilý k řízení motorových vozidel, pokud byl v období 12 měsíců bez vážné hypoglykemie a nemá orgánové komplikace.

Pokud měl za posledních 12 měsíců 1x vážnou hypoglykemii, nebo pokud má orgánové komplikace, může být uznám způsobilým pouze na základě odborného doporučení.

Po druhé nebo další vážné hypoglykemii (pomoc druhé osoby, bezpříznaková hypoglykemie) za posledních 12 měsíců není řízení schopen.

b) Profesionální řidič-diabetik užívající medikaci schopnou vyvolat hypoglykemii může získat přiznání způsobilosti k řízení motorových vozidel za předpokladu, že:
- nemá komplikace vzniklé v souvislosti s diabetem
- neměl těžkou hypoglykemii za posledních 12 měsíců
- si uvědomuje příznaky hypoglykemie a je si vědom jejich rizika
- je schopen si pravidelně měřit glykemii


Hlášení o změně způsobilosti k řízení motorového vozidla: zaslat písemně na obecní úřad, co nejstručnější oznámení:

„Dle § 89a z. č. 361/2000 Sb. Vás tímto informuji, že pan / paní.….......... není zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla.“
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů