Skip to main content
 


118 Ost Pracovnělékařská péče

Pracovnělékařské služby
Pracovně lékařské služby (PLS) jsou definovány dle zákona č. 373/2011 o specifických zdravotních službách a definujeme je jako preventivní služby, které mají hodnotit způsobilost daného jedince k práci, chránit před pracovními úrazy a nemocemi souvisejícími s povoláním. Historickým podkladem pro rozvoj tohoto odvětví medicíny byl fakt, že určitá zaměstnání poměrně typicky vedla po delší době k charakteristickým zdravotním obtížím.

U zaměstnání se hodnotí určité kategorie rizikových faktorů různé tíže, které hodnotíme čísly 1-4 (4 je nejtěžší). Příkladem je riziko hluku, riziko prachu, riziko fyzické námahy apod. Zaměstnavatel je povinen při rizicích 2-4 vytvořit smlouvu o PLS s poskytovatelem, u rizika kategorie 1 postačuje vyšetření praktickým lékařem dotyčného.


Pracovnělékařské prohlídky
Při pracovnělékařských prohlídkách se hodnotí zdravotní stav dotyčného a závažné anamnestické faktory ovlivňující způsobilost k dané práci, při pravidelných prohlídkách se hodnotí zejména vliv pracovních podmínek na zdraví zaměstnance a provádí se prevence nemocí z povolání. Žádanku o prohlídku má povinnost připravit zaměstnavatel, žádost musí mít uvedeno, o jakou prohlídku se jedná, jaká je její indikace, dále musí být definován přesný charakter práce a musí být vypsány rizikové faktory jednotlivých kategorií. Pracovník, u nějž je prohlídka prováděna, by měl s sebou mít i aktuální výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře.

Závěr pracovnělékařské prohlídky může být - dané práce schopen, schopen s omezením (+ definice), neschopen, nebo ztratil trvale schopnost. Samozřejmě u možnosti schopen s omezením lze přidat takové omezení, které fakticky schopnost vykonávat dané zaměstnání vylučuje.

Prohlídky rozlišujeme na: vstupní, periodické, mimořádné a výstupní

a) Vstupní prohlídka - Je velmi důležitá a měla by zabránit tomu, aby byl do zaměstnání přijat člověk, u kterého hrozí vlivem práce poškození zdravotního stavu, nebo pracovní úraz. Nebudeme například doporučovat zaměstnání epileptika v práci, kde je udávaná práce ve výškách, nebo jedince s chronickým VAS diskogenní etiologie do práce spočívající v manipulaci s těžkými břemeny atp.

b) Periodické prohlídka - Provádí se pravidelně v určitém intervalu, který odpovídá hodnotě kategorie rizikových faktorů.
- u kategorie 1 se doporučuje á 6 let do 50 let věku a pak á 4 roky
- u kategorie 2 se doporučuje á 4 roky do 50 let věku a pak á 2 roky
- u kategorie 3 se doporučuje á 2 roky
- u kategorie 4 se doporučuje á 1 rok

c) Mimořádná prohlídka - Nejčastěji se provádí tehdy, pokud došlo k vystavení DPN v délce delší než 2 měsíce. Dalšími možnostmi je podezření ošetřujícího lékaře na změnu způsobilosti vlivem zdravotního stavu, při zhoršení pracovních podmínek apod.

d) Výstupní prohlídka - Měla by vést ke zhodnocení vlivu předchozí práce na zdravotní stav jedince. Provádí se před ukončením pracovního poměru, nebo před převedením na jiný druh práce.


Nemoci z povolání
Jde o chorobné stavy, u kterých je podezření na přímou souvislost s výkonem určitého zaměstnání. Ošetřující lékaři (i zaměstnavatel) je povinen pacienta s podezřením na nemoc z povolání ke kompetentnímu odborníkovi (definovaní poskytovatelé v oboru pracovního lékařství).
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů