Skip to main content
 


116 Ost Nemoci z povolání

Nemoc z povolání je porucha zdraví vznikající nepříznivým působením pracovních vlivů, která je uvedena v seznamu nemocí z povolání. V ČR je incidence nízká, předpokládá se významná poddiagnostikovanost.

 

Nejčastější příčiny nemocí z povolání

Nemoci z povolání mohou být vyvolány faktory chemickými, fyzikálními, nebo biologickými. Nejčastějšími příklady těchto faktorů jsou vibrace přenášené na HKK, nadměrné přetěžování končetin, vdechování prachu s SiO2, kožní nemoci a přenosné nemoci včetně parazitárních.

 

Skupiny nemocí z povolání


Nemoci způsobené chemickými látkami
Příkladem jsou akutní i chronické otravy v průmyslových provozech, lze sem zařadit i otravy CO u topičů a vznik profesních karcinomů (např. způsobené benzenem a polycyklickými aromatickými uhlovodíky).

Nemoci způsobené fyzikálními faktory
Jedná se o nejčastější skupinu nemocí z povolání, přičemž hlavním zástupcem této skupiny je syndrom karpálního tunelu. Musí jít alespoň o středně těžké postižení nervu potvrzené EMG, vyšší riziko je u dělníků, u pracovníků se sbíječkami, zámečníci apod. Dalšími příklady je Raynaudův fenomén (práce s vibrujícími stroji) a nedoslýchavost (zejména profesionální poškození sluchu hlukem).

Nemoci týkající se dýchacích cest a pohrudnice
Do této skupiny patří pneumokonióza, silikóza, azbestóza, astma bronchiale, rakovina plic z radioaktivních látek (těžba a zpracování uranu), CHOPN (horníci) exogenní alergická alveolitida.

Nemoci kožní způsobené fyz/chem/bio faktory
Do této skupiny patří kontaktní alergická dermatitida a kontaktní iritační dermatitida. Základem diagnostiky jsou kožní epikutánní testy se standardními alergeny a s látkami z příslušného pracoviště.

Nemoci přenosné a parazitární
Nejčastější nemocí z povolání této skupiny je svrab, který se objevuje u zdravotníků. Vzácné jsou případy hepatitid a TBC, nejohroženější jsou opět zdravotníci.

Nemoci ostatní
Patří sem například postižení hlasivek u jedinců se zvýšenou hlasovou zátěží (např. zpěváci).

 

Postup

Posouzení nemoci z povolání lze provést pouze při souhlasu pacienta. Nemoc z povolání posuzují, uznávají a zdravotní stav postiženého sledují poskytovatelé v oboru pracovního lékařství. Nově uznané případy nemoci z povolání jsou hlášeny do Registru nemocí z povolání. Nejprve musí být prokázáno, že dotyčný pracoval za podmínek, při nichž daná nemoc vzniká, zaměstnavatel musí umožnit poskytovateli pracovnělékařských služeb a poskytovatelům pracovního lékařství vstup na pracoviště.

Lékařský posudek dostává zaměstnavatel, praktický lékař dotyčného a poskytovatel pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel má zodpovědnost za vznik nemoci z povolání, zodpovědnosti může být zproštěn, pokud nemoc z povolání vznikla v případě porušení pravidel bezpečnosti práce zaměstnancem.

 

Náhrada

Finanční náhrada se poskytuje za:
a) ztrátu výdělku - zahrnuje PN, pokles výdělku při převedení na jinou práci, pokles výdělku při uznání invalidity
b) bolest a ztížení společenského uplatnění - udává se v bodech, za 1 bod je 120 Kč, rozmezí bolestného je 30-1000 bodů a ztížení společenského uplatnění 50-3000 bodů.
c) náklady spojené s léčením - užívání léků, lázeňský pobyt
d) náklady spojené s pohřbem a náklady na výživu pozůstalým, jednorázové odškodnění pozůstalých - v případě smrti související s nemocí z povolání
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů