Skip to main content
 


113 Ost Systém primární péče

I. Systém primární péče

Primární péče je koordinovaná zdravotně-sociální péče, která by bývá prvním místem kontaktu pacienta se systémem zdravotní péče. Je základem zdravotního systému a vykonává činnosti preventivní, ošetřovatelské, rehabilitační, diagnostické a léčebné.

Kvalitní a silná primární péče umožňuje lepší prevenci a časnější záchyt vážných onemocnění a umožňuje celému systému dosáhnout lepších výsledků s nižšími náklady.

Složky primární péče
Všeobecní praktičtí lékaři
Praktičtí lékaři pro děti a dorost
Ambulantní gynekologové
Agentury domácí péče (detaily viz. níže)
Stomatologové
LSPP
Lékárny

Domácí péče
Domácí péče je forma terénní zdravotně-sociální péče, která je určena nemocným a postiženým jedincům v jejich sociálním prostředí. Cílem je udržet, nebo obnovit zdraví nemocného a zajistit potřebnou kvalitu života, aniž by musel být dotyčný umístěn do zařízení lůžkové péče. Domácí péče je poskytována na doporučení registrujícího praktického lékaře. Domácí péče je multidisciplinární a zapojuje se do ní aktivně pacient i jeho rodina. Domácí péče je financována ze zdravotního pojištění, určité nehrazené úkony mohou být placeny pacientem a jeho rodinou. Po indikaci domácí péče navštíví pacienta terénní pracovník agentury domácí péče, provede pohovor a domluví se na rozsahu péče. O péči se provádí záznamy, které se pravidelně předkládají indikujícímu lékaři. Maximální rozsah domácí péče hrazený z pojištění je 3x 1 hodina denně. Domácí péče musí být k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Domácí péče může zahrnovat monitoraci životních funkcí, odběry biologického materiálu, parenterální aplikaci léků a hydrataci, péči o stomii, ošetřování PMK apod.

Sociální péče v rámci domácí zdravotní péče je poskytována pečovatelskou službou za částečnou, nebo plnou úhradu pacientem. Nezbytné životní potřeby jsou nicméně zabezpečovány o. Sociální péče zahrnuje pedikúru, stříhání vlasů, pomoc s běžnými denními činnostmi včetně mytí a hygieny, praní a žehlení oblečení, donášku jídla a léků, pomoc při stravování apod.

 

II. Smluvní vztahy

Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami musí mít každý subjekt poskytující zdravotní péči, který chce za poskytování péče dostat peníze z veřejného zdravotního pojištění. Zjednodušeně řečeno platí, že každý nově vzniklý subjekt žádající o vznik smluvního vztahu se zdravotní pojišťovnou musí zažádat na zdravotní odbor Krajského úřadu a projít výběrovým řízením, na konci kterého bude zástupce pojišťovny s uzavřením smlouvy souhlasí.

 

III. Vykazování zdravotní péče

Praktický lékař aktivně vykazuje péči nespadající do kapitační platby. Děje se tak pomocí kódů odpovídajících určitým výkonům (preventivní prohlídka, EKG, vyšetření CRP v ambulanci, předoperační apod.).

Pravidla vykazování:
1. Výkon musí být proveden celý (včetně odpovídajícího času).
2. Určité výkony lze vykázat jen s určitou maximální frekvencí.
3. O výkonu musí být učiněn zápis do dokumentace.

 

IV. Indikace zdravotního transportu

Zdravotní transport hrazený ze zdravotního pojištění do smluvního zdravotnického zařízení (kde bude poskytnuta zdravotnická péče) indikuje lékař, který následně vyplňuje příkaz k transportu.

Správně vyplněný příkaz k transportu je pak nezbytný k úhradě cesty příslušnou zdravotní pojišťovnou. Přeprava musí být indikována ze zdravotních a nikoliv sociálních důvodů! Mezi časté indikace patří snížená mobilita a celkové zhoršení stavu.

Pokud je plánováno kontrolní vyšetření u pacienta, vyplňuje příkaz ošetřující lékař, který o kontrole rozhodl. Pokud je tedy imobilní pacient ošetřen např. na chirurgické ambulanci a tamním lékařem je za týden doporučena kontrola, měl by být převoz zajištěn chirurgickou ambulancí. Pokud je nicméně kontrola u specialisty plánována až za dlouhé časové období, může převoz indikovat a zajistit praktický lékař s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu pacienta.

Zdravotní transport zpět indikuje a zajišťuje smluvní zdravotnické zařízení, které péči poskytlo. Lékař tohoto zařízení je nicméně nucen zhodnotit, zda transport do domácího prostředí je ze zdravotních důvodů indikován. Pokud tedy např. RZP přivezla pacienta na interní ambulanci s naprostou banalitou, má tamní lékař po ošetření nemocného právo odmítnout mu na cestu domů zajištění transportu hrazeného ze zdravotní péče.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů