Skip to main content

Xenogenní

Pojem xenogenní by se dal přeložit jako „cizorodý“. V praxi se používá zejména v transplantologii, kdy hovoříme o xenogenních transplantacích. To jsou transplantace, kdy dárce a příjemce nepatří mezi stejné živočišné druhy. Příkladem mohou být transplantace prasečí kůže těžce popáleným osobám. Jinými typy transplantací jsou autologní a alogenní.