Skip to main content

Warfarin

Problematika Warfarinu je poměrně složitá. Jedná se o velice používaný lék, jehož význam je nesmírný. Při nerozumném, či nezodpovědném užívání však může pacienta poškodit a ohrozit i na životě. Co základního bychom si k Warfarinu měli říci?

 

 

Obecně o Warfarinu: Warfarin je jedním z léků proti srážení krve. Blokuje koagulační kaskádu a lidsky řečeno tedy zabraňuje krvi, aby se srážela. Warfarin totiž zjednodušeně řečeno snižuje množství aktivního vitaminu K, který je potřeba pro tvorbu řady srážecích faktorů. Látky na podobném principu se používají i jako jed na krysy – krysa po jejich pozření zemře na vnitřní krvácení.

Výhodou Warfarinu jako léku je, že se podává v tabletové formě, zatímco podobně účinkující heparin a nízkomolekulární hepariny se musí aplikovat v injekční formě. Dodávám, že heparin je Warfarinu podobný jen z toho hlediska, že snižuje srážení krve. Činí to však zcela jiným mechanismem než Warfarin.

 

 

Význam Warfarinu: Význam tohoto léku je obrovský. Warfarin se podává vždy, když si přejeme snížit krevní srážlivost. Mimo jiné ho lze využít v těchto případech:

 

a) U fibrilace síní – ve fibrilujících síních by mohla vzniknout krevní sraženina a odtud vletět tepnami do mozku. Warfarin tvorbě sraženiny zabrání.

b) U pacientů po implantaci mechanické umělé srdeční chlopně – na mechanické srdeční chlopni by se mohly tvořit krevní sraženiny. Warfarin to opět vyřeší.

c) Warfarin lze použít i u dlouhodobé léčby hluboké žilní trombózy dolních končetin.

d) Warfarin lze použít jako prevenci plicní embolie (což často úzce souvisí s bodem c) ).

 

 

Problémy s warfarinem:

 

1. Nástup a vymizení účinků Warfarinu jsou pomalé. Když se Warfarin začne pravidelně podávat, začne účinkovat až za 3-5 dnů od první dávky. Během této doby je nutné podávat injekčně nízkomolekulární hepariny. Jakmile začne Warfarin účinkovat, nízkomolekulární heparin vysadíme.

Před jakýmikoliv operačními výkony se musí Warfarin naopak s dostatečným předstihem vysadit. Jinak by samozřejmě hrozilo, že člověk u operace vykrvácí. Pacient by si měl pamatovat hlavně to, že musí před jakýmkoliv plánovaným zákrokem o užívání Warfarinu lékaři říci.

 

2. Warfarin je silně teratogenní. To znamená, že způsobuje vznik vrozených vývojových vad u plodu. Těhotná žena tedy v žádném případě nesmí warfarin dostávat. Je-li nutno jí z lékařských důvodů snížit srážlivost krve, musí se používat nízkomolekulární heparin.

 

3. Warfarinem se lze vcelku snadno předávkovat. Staří lidé dlouhodobě užívající Warfarin si mohou brát vyšší dávky než jim lékař ředepsal a pak jim hrozí krvácivé projevy. Nejprve se u nich tvoří velké modřiny při jakémkoliv poranění (stačí slabý náraz), může se objevit krev v moči, krev ve stolici a častější krvácení z nosu. U těžkého předávkování může dojít k vnitřnímu krvácení a ke smrti. Viděl jsem starší paní, která se předávkovala Warfarinem a pak upadla. Udělaly se jí obrovské modřiny a vypadala, jako by ji někdo hodně ošklivě zbil. Vnitřní krvácení naštěstí neměla.

 

4. Kvůli celkově zvýšenému nebezpečí krvácení by neměli užívat Warfarin pacienti s žaludečními vředy a s předchozí krvácivou cévní mozkovou příhodou.

 

5. Warfarin působí proti vitaminu K a stejně tak vitamin K působí proti Warfarinu. Pokud pacient užívající Warfarin přijímá velké množství vitaminu K v potravě, může to vést ke snížení účinků Warfarinu. Hodně vitaminu K je v brokolici, tuřínu, zelí, špenátu a salátu.

 

6. Warfarin rád reaguje s řadou běžně užívaných léků (jako jsou některá antibiotika), které různě mění jeho účinnost. Nejsem dost kompetentní, abych se k téhle otázce mohl přesně vyjádřit – tj. které přesně léky a jakým přesně způsobem s Warfarinem reagují. Pokud se vám nicméně nějaký lékař chystá předepsat nějaký lék, měl by od vás být informován o tom, že Warfarin užíváte.

7. Warfarin podaný samotný může způsobit tzv. warfarinové kožní nekrózy, kdy dojde k odumírání částí kůže. Důvodem je fakt, že krátce po podání může warfarin paradoxně srážlivost krve dočasně zvýšit. Z toho důvodu by při zahájení terapie warfarinem měl být podáván několik dnů ještě jiný lék na ředění krve, většinou nízkomolekulární heparin.

 

Pozn: Výše zmíněné nevýhody jsou většinou eliminovány u nových léků na ředění krve jako je například Pradaxa, který se v tabletové formě užívá po ortopedických operacích jako prevence hluboké žilní trombózy a od roku 2011 jako prevence vzniku krevních sraženin při fibrilaci síní. Nevýhodou je ovšem vysoká cena. Více viz. příslušný text. V USA se od roku 2011 využívá ve stejných indikacích i lék Xarelto

 

 

Schéma - Dietní doporučení při užívání warfarinu,

které rozdáváme pacientům na interní ambulanci

 

 

Jak se kontroluje účinnost Warfarinu?: Je to relativně snadné. Pacient užívající Warfarin chodí pravidelně na kontroly, odebírá se mu krev a hodnotí se její srážecí schopnost pomocí Quickova testu neboli INR testu. Jeho hodnota velmi zjednodušeně udává, kolikrát déle trvá než se krev dotyčného člověka srazí oproti normálu. INR 1 je norma – krev se při testu sráží za normální dobu; INR 2 znamená, že krev se srazí za 2x delší dobu než je norma; INR 3 znamená 3x delší dobu atd.

Pro lékařské účely se INR udržuje na hodnotách 2-3. Při menším INR se dávka léku zvýší a naopak. Vyšetření INR nám může ukázat i předávkování – hodnoty INR 4 a více už rozhodně normální nejsou. Předávkovaná žena, o níž jsem psal výše, měla INR asi 5. To znamená, že se jí krev srážela 5x pomaleji než je obvyklé.

 

 

Léčba při předávkování Warfarinem: Warfarin je nutno ihned vysadit. Jediný lék, který při předávkování Warfarinem alespoň trochu funguje, je vitamin K. Potřebujeme-li rychle upravit warfarinem narušenou srážlivost, podáváme pacientovi krevní plazmu transfuzí.

 

 

Bližší informace o Warfarinu naleznete v katalogu léčiv na stránkách SÚKL (zadejte slovo "Warfarin" do kolonky "Začátek názvu léčivého přípravku").