Skip to main content

Fatální

Termínem fatální (osudový, osudný) označujeme takové úrazy a onemocnění, u kterých očekáváme, že v krátkodobém časovém horizontu způsobí smrt dotyčného, nebo ji již způsobily.